Calfoset (Vitamíny a minerály)

http://www.uskvbl.cz/cs/registrace-a-schvalovani/registrace-vlp/seznam-vlp/aktualne-registrovane-vlp/detail-pipravku-vlp?Id=0910f7c78008f430

injekční roztok pro prevenci a léčbu onemocnění spojených s poruchami metabolismu vápníku, fosforu a hořčíku.

  • Všeobecné údaje

Základní údaje

Calfoset injekční roztok

1. JMÉNO A ADRESA DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI A DRŽITELE POVOLENÍ K VÝROBĚ ODPOVĚDNÉHO ZA UVOLNĚNÍ ŠARŽE, POKUD SE NESHODUJE

Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce:
Krka, d.d., Novo mesto
Šmarješka cesta 6
8501 Novo mesto
Slovinsko

2. NÁZEV VETERINÁRNÍHO LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU

Calfoset injekční roztok

3. OBSAH LÉČIVÝCH A OSTATNÍCH LÁTEK

1 ml roztoku obsahuje

Léčivé látky:
Calcii gluconas 328,2 mg
Calcii glycerophosphas  81,3 mg
Magnesii chloridum hexahydricum 41,8 mg

Pomocné látky:
Kyselina boritá 65,6 mg

4. INDIKACE

Calfoset je indikován pro léčbu a prevenci onemocnění s nedostatkem vápníku, fosforu a hořčíku, a tedy se používá v následujících stavech:
- hypokalcémie a puerperální paréza
- různé formy tetanie: transportní a trávní tetanie, tetanie během gravidity a laktace
- poruchy metabolismu vápníku, fosforu a hořčíku, zejména během gravidity
- rachitis u mladých zvířat, osteomalácie u starých zvířat
- alergie, toxikóza, puerperální hemoglobinurie, morbus maculosus, urtikárie, exantém, hemorrhagická diatéza, hematurie a myoglobinurie
- paréza následkem nedostatku vápníku a fosforu různého původu
- jako pomocná léčba při otravě olovem, fluorem a kyselinou šťavelovou.

5. KONTRAINDIKACE

Nejsou známy.

6. NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY

Po intravenózním podání vápníku může dojít k bradykardii, arytmii a srdečnímu bloku. Po intramuskulárním či subkutánním podání je riziko těchto vedlejších účinků zřetelně nižší.

7. CÍLOVÝ DRUH ZVÍŘAT

Koně, skot, ovce, kozy, prasata

8. DÁVKOVÁNÍ PRO KAŽDÝ DRUH, CESTA(Y) A ZPŮSOB PODÁNÍ

Intravenózní, intramuskulární či subkutánní podání.

Koně (500 kg): 80 - 100 ml intravenózně
Skot (500 kg): 80 - 215 ml intravenózně, intramuskulárně, subkutánně
Ovce, kozy: 15 - 25 ml intravenózně, intramuskulárně, subkutánně
Prasata: 15 - 25 ml intravenózně, intramuskulárně, subkutánně
Selata: 2 - 3 ml intramuskulárně, subkutánně

Způsob a cesty podání
Koně: intravenózně;
Skot a telata, ovce, kozy, prasata: intravenózně, intramuskulárně, subkutánně;
Selata: intramuskulárně, subkutánně.

9. POKYNY PRO SPRÁVNÉ PODÁNÍ

Je-li třeba, dávku lze opakovat po 24 hodinách.
Po prvním otevření přípravek spotřebujte do 28 dní.

10. OCHRANNÁ LHŮTA

Bez ochranných lhůt.

11. ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO UCHOVÁVÁNÍ

Uchovávat mimo dosah dětí.

Uchovávejte při teplotě do 25°C.
Chraňte před světlem.

Nepoužívejte po uplynutí doby použitelnosti uvedené na obalu.
Doba použitelnosti po prvním otevření vnitřního obalu: 28 dnů.

12. ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ

Zvláštní upozornění

Zvláštní opatření pro použití u zvířat

Intramuskulárně či subkutánně se nesmí podávat více než 50 ml tohoto přípravku do jednoho injekčního místa.
Zvláštní opatrnost se doporučuje při užívání přípravku u zvířat s chorobami srdce či ledvin.

Zvláštní opatření určené osobám, které podávají veterinární léčivý přípravek zvířatům

Neuplatňuje se.

Použití v průběhu březosti, laktace nebo snášky

Calfoset lze užívat během březosti a laktace.

Předávkování (symptomy, první pomoc, antidota), pokud je to nutné

Může nastat bradykardie, arytmie a blok. Léčba je symptomatická.

13. ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO ZNEŠKODŇOVÁNÍ NEPOUŽITÝCH PŘÍPRAVKŮ NEBO ODPADU, POKUD JE JICH TŘEBA

Všechen nepoužitý veterinární léčivý přípravek nebo odpad, který pochází z tohoto přípravku, musí být likvidován podle místních právních předpisů.

14. DATUM POSLEDNÍ REVIZE PŘÍBALOVÉ INFORMACE

Únor 2011

15. DALŠÍ INFORMACE

Studie kompatibility nejsou k dispozici, a proto tento veterinární léčivý přípravek nesmí být mísen v jedné injekční stříkačce s žádnými dalšími veterinárními léčivými přípravky.

Interakce

Tento lék se nesmí podávat současně s přípravky z digitalis, neboť může způsobovat arytmii či srdeční blok. Současné podávání vápníku a vitamínu D či jeho analogů může způsobit hyperkalcémii.

Pouze pro zvířata.

Veterinární léčivý přípravek je vydáván pouze na předpis.

Velikost balení
1 x 50 ml, 1 x 100 ml nebo 1 x 250 ml roztoku
Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.

Pokud chcete získat informace o tomto veterinárním léčivém přípravku kontaktujte, prosím, příslušného reprezentanta držitele rozhodnutí o registraci.
KRKA, zastoupení pro ČR
Sokolovská 79
Praha 8
Tel: 221 115 150
info@krka.cz

Popisy léčiv a přípravků, jsou poskytovány pouze pro informační účely a nepředstavují prodejní katalog.

Veterinární léčivý přípravek, který je na lékařský předpis veterinárního lékaře.
Pečlivě si pročtěte příbalový leták.

Hlášení nežádoucích účinků
Pokud chcete nahlásit nežádoucí účinky, vyplňte prosím zde uvedený formulář.