Entemulin (Antibakteriální léčba - hospodářská zvířata)

Granulát pro medikaci přes vodu - účinné antibiotikum proti mykoplazmatickým infekcím prasat, kura domácího a krůt.

  • Všeobecné údaje

Základní údaje

Entemulin 450 mg/g granule pro podání v pitné vodě

1. JMÉNO A ADRESA DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI A DRŽITELE POVOLENÍ K VÝROBĚ ODPOVĚDNÉHO ZA UVOLNĚNÍ ŠARŽE, POKUD SE NESHODUJE

Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce:
KRKA, d.d., Novo mesto, Šmarješka cesta 6, 8501 Novo mesto, Slovinsko

2. NÁZEV VETERINÁRNÍHO LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU

Entemulin 450 mg/g granule pro podání v pitné vodě
Tiamulini fumaras

3. OBSAH LÉČIVÝCH A OSTATNÍCH LÁTEK

Jeden gram malých bílých krystalických granulí pro přípravu perorálního roztoku obsahuje 450 mg Tiamulini fumaras (odpovídá Tiamulinum báze 365 mg).

4.  INDIKACE

Prasata
i) Léčba dyzentérie prasat vyvolaná citlivými kmeny Brachyspira hyodysenteriae a komplikovaná kmeny Fusobacterium spp.a Bacteroides spp.
ii) Léčba porcinního respiračního onemocnění (PRDC) vyvolaného M. hyopneumoniae a viry jako jsou viry PRRS a viry prasečí chřipky komplikované bakteriemi P. multocida a A. pleuropneumoniae.
iii) Léčba pleuropneumonie způsobená A. pleuropneumoniae.

Kur domácí
Prevence a léčba chronických respiračních chorob (C.R.D.) a zánětu vzdušných vaků vyvolaných M. gallisepticum a M. synoviae.

Krůty
Prevence a léčba infekční sinusitidy a zánětu vzdušných vaků vyvolaných M. gallisepticum, M. synoviae a M. meleagridis.

5. KONTRAINDIKACE

Zvířata by během terapie tiamulinem, sedm dní před a po této terapii neměla dostávat přípravky obsahující monensin, narasin ani salinomycin. Mohlo by dojít k vážnému pozastavení růstu nebo k úhynu.

6. NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY

Ve vzácných případech může u prasat po použití tiamulinu dojít k zarudnutí nebo mírnému otoku kůže.

Během podávání tiamulinu drůbeži se může snížit příjem vody. Projevuje se závislost na koncentraci, kdy u koncentrace tiamulinu 0,025 % se sníží příjem vody asi o 15 %, kdežto u koncentrace 0,0125 % se sníží o 10 %. Pravděpodobně nedochází k nepříznivému vlivu na celkovou kondici drůbeže ani na účinnost přípravku, nicméně příjem vody by měl být často sledován, především v horkém počasí.

Jestliže zaznamenáte jakékoliv závažné nežádoucí účinky či jiné reakce, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, oznamte to prosím vašemu veterinárnímu lékaři.

7.  CÍLOVÝ DRUH ZVÍŘAT

Prasata, kur domácí (brojleři, kuřice, nosnice a chovní jedinci), krůty (ve výkrmu a chovní jedinci).

8.  DÁVKOVÁNÍ PRO KAŽDÝ DRUH, CESTA(Y) A ZPŮSOB PODÁNÍ

Prasata
i) Léčba dyzentérie prasat vyvolaná citlivými kmeny Brachyspira hyodysenteriae a komplikovaná kmeny Fusobacterium spp.a Bacteroides spp. 
Dávkování je 8,8 mg tiamulinu hydrogenfumarátu/kg ž.hm. denně, podávané v pitné vodě prasatům 3-5 po sobě jdoucích dnů v závislosti na závažnosti a délce trvání infekce. Dávka je obvykle dosažena při koncentraci 0,006 % tiamulin hydrogenfumarátu.

ii) Pomocná léčba PRDC vyvolaného M.hyopneumoniae a viry a komplikovaného P.multocida a A.pleuropneumoniae.
Dávkování je 15,0 – 20,0 mg tiamulin hydrogen fumarátu/kg ž.hm. 5-10 po sobě jdoucích dnů. Dávka je obvykle dosažena při koncentraci 0,012 % - 0,018 % tiamulin hydrogenfumarátu v pitné vodě.

iii) Léčba pleuropneumonie způsobená A. pleuropneumoniae.
Dávkování je 20,0 mg tiamulin hydrogenfumarátu/kg ž.hm. 5 po sobě jdoucích dnů. Dávka je obvykle dosažena při koncentraci 0,018 % tiamulinu v pitné vodě.

Přidáním 1 g přípravku do 7,5 litru vody připravíte roztok o koncentraci 0,006 % tiamulin hydrogenfumarátu, přidáním 1 g přípravku do 3,75 litrů vody připravíte roztok o koncentraci 0,012 % a přidáním 1 g přípravku do 2,5 litru vody připravíte roztok o koncentraci 0,018 % tiamulin hydrogenfumarátu.

Pokud přidáváte přípravek do velkého objemu vody, připravte nejprve koncentrovaný roztok (o maximální koncentraci 50-60 g přípravku/ l vody) a potom jej zřeďte na požadovanou konečnou koncentraci.
Každý den je nutné připravit čerstvý roztok pitné vody s tiamulinem.

Kur domácí
i) Prevence chronických respiračních chorob (C.R.D.) a zánětu vzdušných vaků vyvolaných M. gallisepticum a M. synoviae.
Brojleři: 0,0125 % - 0,025 % tiamulin hydrogenfumarátu v pitné vodě po dobu 3 dnů první týden života, a potom 1-2 dny každé 3-4 týdny v závislosti na riziku.
Kuřice pro doplnění stavu: 0,0125 % - 0,025 % tiamulin hydrogenfumarátu v pitné vodě po dobu 3 dnů první týden života, a potom 1-2 dny každé 4-6 týdnů v závislosti na riziku.
Nosnice a chovné slepice: 0,0125 % tiamulin hydrogenfumarátu v pitné vodě po dobu 3 dnů každé 4 týdny od snůšky v závislosti na riziku.
ii) Léčba chronických respiračních chorob (C.R.D.) a zánětu vzdušných vaků způsobených M. gallisepticum a M. synoviae u brojlerů, kuřic pro doplnění stavu, nosnic a chovných slepic. Tiamulin hydrogenfumarát 0,025 % v pitné vodě po dobu 3-5 dnů.
Tiamulin hydrogenfumarát v koncentraci 0,025 % v pitné vodě poskytuje následující dávky podle stáří zvířat:
Brojler starý 4 týdny: 30 mg/kg živé hmotnosti
Kuřice stará 10 týdnů: 30 mg/kg živé hmotnosti
Nosnice: 25 mg/kg živé hmotnosti

Následující tabulka je určena jako vodítko pro prevenci a léčbu u drůbeže 

 

Koncentrace tiamulinu v pitné vodě

 
Litry vody na 100 g přípravku

 
Gramy přípravku na 100 litrů pitné vody

0,025 %

180

55,6

0,0125 %

360

27,8

 

Stáří drůbeže v týdnech

Množství pitné vody v litrech na den

Přípravek (v gramech)

Konečná koncentrace v %

Profylaxe

1

18

5

0,0125

 

4

60

27,5

0,02

 

6

80

35

0,02

 

9

110

50,6

0,02

Terapie

4

60

33,3

 

 

6

80

44,4

 

 

8

100

55,6

 

 

10

120

66,7

0,025

 

12

140

77,8

 

 

14

160

88,9

 

 

16

180

100

 

 

18

200

111,1

 

 

20

220

122,2

 

 

23

250

138.9

 

Krůty
i) Prevence infekční sinusitidy a zánětu vzdušných vaků vyvolaných M. gallisepticum, M. synoviae a M. meleagridis.
Mladé krůty (brojleři na maso): 0,025 % tiamulin hydrogenfumarátu v pitné vodě po dobu 3 dnů první týden života, a potom 1-3 dny každé 4-6 týdnů v závislosti na riziku.
Chovné krůty: 0,025 % tiamulin hydrogenfumarátu v pitné vodě po dobu 3-5 dnů každé 4 týdny v závislosti na riziku
ii) Léčba infekční sinusitidy a zánětu vzdušných vaků vyvolaných M. gallisepticum, M. synoviae M. meleagridis.
Mladé krůty: 0,025 % tiamulinu v pitné vodě po dobu 3-5 dnů.
Tiamulin hydrogenfumarát v koncentraci 0,025 % v pitné vodě poskytuje následující dávky podle stáří zvířat:
- mládě staré 1 týden: 70 mg/kg
- mládě staré 4 týdny: 50 mg/kg
- mládě staré 8 týdnů: 25-30 mg/kg
- mládě staré 20 týdnů: 20 mg/kg
Přidáním 1,1 g přípravku do 2 litrů vody připravíte roztok koncentrace 0,025 % tiamulin hydrogenfumarátu a přidáním 1,1 g přípravku do 4 litrů vody připravíte roztok koncentrace 0,0125 % tiamulin hydrogenfumarátu.

Pokud přidáváte přípravek do velkého objemu vody, připravte nejprve koncentrovaný roztok (o maximální koncentraci 50-60 g přípravku/ l vody) a potom jej zřeďte na požadovanou konečnou koncentraci.
Každý den je nutné připravit čerstvý roztok pitné vody s tiamulinem.

9. POKYNY PRO SPRÁVNÉ PODÁNÍ

Pokud přidáváte přípravek do velkého objemu vody, připravte nejprve koncentrovaný roztok a potom jej zřeďte na požadovanou konečnou koncentraci. Každý den je nutné připravit čerstvý roztok pitné vody s tiamulinem.

10. OCHRANNÁ LHŮTA

Prasata
Maso: 4 dny

Kur domácí
Maso: 2 dny
Vejce: bez ochranných lhůt

Krůty
Maso: 5 dnů

11. ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO UCHOVÁVÁNÍ

Uchovávat mimo dosah dětí.
Tento veterinární léčivý přípravek nevyžaduje žádné zvláštní podmínky pro uchovávání.

Nepoužívejte po uplynutí doby použitelnosti uvedené na etiketě.
Doba použitelnosti po prvním otevření vnitřního obalu: 4 měsíce
Doba použitelnosti po naředění nebo rekonstituci podle návodu: 24 hodin.

12. ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ

Tiamulin lze použít u prasat během březosti a laktace.
Tiamulin lze použít u nosnic i chovné drůbeže, protože nebyly prokázány žádné negativní účinky na tvorbu vajec, plodnost a líhnivost u kurů a krůt.

Aby u prasat nedošlo k interakci tiamulinu s inkompatibilními ionofory monensinem, salinomycinem a narasinem, musí být ověřeno, že tyto látky nebyly obsaženy v krmivu nebo krmivo nekontaminovaly.

Aby u kurů a krůt nedošlo k interakci tiamulinu s nekompatibilními ionofory monensinem, narasinem a salinomycinem, je nutné upozornit míchárnu krmiva na použití tiamulinu, aby tyto přípravky nebyly obsaženy v krmivu nebo krmivo nekontaminovaly. Pokud existuje jakékoliv podezření na kontaminaci krmiva, je krmivo nutné před použitím testovat na přítomnost ionoforů.
Pokud dojde k interakci, okamžitě zastavte tiamulinovou terapii a nahraďte tiamulin čistou vodou. Co nejdříve odstraňte kontaminované krmivo a nahraďte je krmivem neobsahujícím ionofory inkompatibilní s tiamulinem.

Jednorázové perorální podání 100 mg/kg ž.hm. vyvolalo u prasat prohloubené dýchání a abdominální potíže. Při koncentraci 150 mg/kg nebyly pozorovány žádné účinky na centrální nervovou soustavu, kromě zklidnění. Při podávání dávek 55 mg/kg po dobu 14 dnů došlo k přechodnému slinění a mírnému gastrickému podráždění. Tiamulin má u prasat relativně široký terapeutický index. Minimální letální dávka nebyla u prasat stanovena.

Tiamulin má u drůbeže relativně široký terapeutický index. Pravděpodobnost předávkování je snížená, především proto, že u abnormálně vysokých koncentrací dochází ke snížení příjmu vody a tím i tiamulinu.
LD50 pro kuřata je – 1 290 mg/kg živé hmotnosti a pro krůty 840 mg/kg živé hmotnosti.
Klinické příznaky akutní toxicity u kuřat jsou – pípání, škubavé křeče a ležení na boku. Příznaky akutní toxicity u krůt jsou škubavé křeče, ležení na boku nebo na zádech, salivace a skleslost.
Pokud se objeví příznaky intoxikace, okamžitě odstraňte medikovanou vodu a nahraďte ji čerstvou vodou.

Zvláštní opatření pro osoby, které podávají veterinární léčivý přípravek zvířatům
Zabraňte kontaktu přípravku s pokožkou, očima a sliznicemi.
Při nakládání s veterinárním léčivým přípravkem by se měly používat osobní ochranné prostředky skládající se z ochranných brýlí, respirátoru (jednorázového respirátoru, který vyhovuje normě EN149 nebo respirátoru sloužícího pro více použití, který vyhovuje normě EN140 vybaveného filtrem podle normy EN143) a gumových či latexových rukavic.
V případě zasažení pokožky či sliznice opláchněte exponovanou část ihned po expozici velkým množstvím vody. V případě zasažení očí vypláchněte zasažené oko velkým množstvím pitné vody.
Pokud se dostaví potíže, vyhledejte lékařskou pomoc a ukažte příbalovou informaci nebo etiketu praktickému lékaři.
Odstraňte kontaminovaný oděv a omyjte ihned zasaženou pokožku.
Po použití přípravku si důkladně umyjte ruce vodou a mýdlem.

13. ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO ZNEŠKODŇOVÁNÍ NEPOUŽITÝCH PŘÍPRAVKŮ NEBO ODPADU, POKUD JE JICH TŘEBA

Všechen nepoužitý veterinární léčivý přípravek nebo odpad, který pochází z tohoto přípravku, musí být likvidován podle místních právních předpisů.
O možnostech likvidace nepotřebných léčivých přípravků se poraďte s vaším veterinárním lékařem. Tato opatření napomáhají chránit životní prostředí.

14. DATUM POSLEDNÍ REVIZE PŘÍBALOVÉ INFORMACE

Leden 2012

15. DALŠÍ INFORMACE

Vaky z PET/AL/LDPE s obsahem 1 kg, 5 kg nebo 10 kg granulátu. Po naplnění jsou vaky uzavřeny zatavením.
Vaky z papír/papír/HDPE s obsahem 1 kg, 5 kg nebo 10 kg granulátu. Po naplnění jsou vaky uzavřeny sešitím.
Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.

Pouze pro zvířata. Veterinární léčivý přípravek je vydáván pouze na předpis.

Pokud chcete získat informace o tomto veterinárním léčivém přípravku, kontaktujte prosím příslušného místního zástupce držitele rozhodnutí o registraci.

Česká republika
KRKA ČR, s.r.o.
Sokolovská 79
186 00, Praha 8
Tel: 221 115 150
info@krka.cz

Popisy léčiv a přípravků, jsou poskytovány pouze pro informační účely a nepředstavují prodejní katalog.

Veterinární léčivý přípravek, který je na lékařský předpis veterinárního lékaře.
Pečlivě si pročtěte příbalový leták.

Hlášení nežádoucích účinků
Pokud chcete nahlásit nežádoucí účinky, vyplňte prosím zde uvedený formulář.