Fypryst 67 mg roztok pro nakapání na kůži – spot-on pro psy (Antiparazitika - vnější parazité)

www.fypryst.cz

Prevence a léčba napadení blechami, klíšťaty a všenkami. Účinný 8 týdnů proti blechám a 4 týdny proti klíšťatům

* Vyhrazený veterinární léčivý přípravek, který je volně k dostání bez lékařského předpisu u veterináře, v lékárně nebo v obchodech s chovatelskými potřebami. Pečlivě si pročtěte příbalový leták.

  • Všeobecné údaje

Základní údaje

FYPRYST 67 mg roztok pro nakapání na kůži – spot-on pro psy
FYPRYST 134 mg roztok pro nakapání na kůži – spot-on pro psy
FYPRYST 268 mg roztok pro nakapání na kůži – spot-on pro psy
FYPRYST 402 mg roztok pro nakapání na kůži – spot-on pro psy

Vyhrazený veterinární léčivý přípravek - platí pouze pro balení:
1, 3 a 6 pipet

1. JMÉNO A ADRESA DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI A DRŽITELE POVOLENÍ K VÝROBĚ ODPOVĚDNÉHO ZA UVOLNĚNÍ ŠARŽE, POKUD SE NESHODUJE

KRKA, d.d., Novo mesto
Šmarješka cesta 6
8501 Novo mesto
Slovinsko

2. NÁZEV VETERINÁRNÍHO LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU

Fypryst 67 mg roztok pro nakapání na kůži - spot-on pro psy
Fypryst 134 mg roztok pro nakapání na kůži - spot-on pro psy
Fypryst 268 mg roztok pro nakapání na kůži - spot-on pro psy
Fypryst 402 mg roztok pro nakapání na kůži - spot-on pro psy

Fipronilum

Vyhrazený veterinární léčivý přípravek - platí pouze pro balení:
1, 3 a 6 pipet

3. OBSAH LÉČIVÝCH A OSTATNÍCH LÁTEK

Fypryst 67 mg spot-on pro psy:

1 pipeta (0,67 ml) obsahuje:

Léčivá látka
Fipronilum: 67 mg

Pomocné látky
Butylhydroxyanisol (E320): 0,134 mg
Butylhydroxytoluen (E321): 0,067 mg

Fypryst 134 mg spot-on pro psy:

1 pipeta (1,34 ml) obsahuje:

Léčivá látka

Fipronilum: 134 mg

Pomocné látky

Butylhydroxyanisol (E320): 0,27 mg
Butylhydroxytoluen (E321): 0,13 mg

Fypryst 268 mg spot-on pro psy:

1 pipeta (2,68 ml) obsahuje:

Léčivá látka

Fipronilum: 268 mg

Pomocné látky

Butylhydroxyanisol (E320):  0,54 mg
Butylhydroxytoluen (E321): 0,27 mg

Fypryst 402 mg spot-on pro psy:

1 pipeta (4,02 ml) obsahuje:

Léčivá látka

Fipronilum: 402 mg

Pomocné látky

Butylhydroxyanisol (E320): 0,80 mg
Butylhydroxytoluen (E321): 0,40 mg

4. INDIKACE

Léčba a prevence napadení blechami (Ctenocephalides spp.) a klíšťaty (Rhipicephalus spp., Dermatocentor spp., Ixodes spp.) u psů.
Léčba a kontrola alergie na bleší kousnutí (FAD) u psů.
Prevence a léčba napadení všenkami (Trichodectes canis) u psů.

5. KONTRAINDIKACE

Vzhledem k absenci dostupných údajů přípravek nepoužívejte u štěňat mladších 8 týdnů a/nebo vážících méně než 2kg.
Přípravek nepoužívejte u nemocných zvířat (systémové onemocnění, horečka) nebo zvířat v rekonvalescenci.
Nepoužívejte u králíků z důvodu nebezpečí nežádoucích reakcí či dokonce úhynu.
Tento přípravek je určen pro psy. Nepoužívejte u koček, protože by to mohlo vést k předávkování.

6. NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY

Pokud dojde k olíznutí, může se objevit krátkodobá hypersalivace způsobená hlavně charakterem nosiče. Mezi velmi vzácnými nežádoucími účinky byly po použití zaznamenány přechodné kožní reakce v místě aplikace (vyblednutí kůže, lokální vypadávání srsti, svědění, zarudnutí kůže) a celkové svědění nebo vypadávání srsti. Výjimečně byly zaznamenány hypersalivace, reversibilní neurologické příznaky (hyperesthesie, deprese, nervové příznaky), zvracení nebo dýchací příznaky.
Vyhněte se předávkování.

Jestliže zaznamenáte jakékoliv závažné nežádoucí účinky či jiné reakce, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, oznamte to prosím vašemu veterinárnímu lékaři.

7.  CÍLOVÝ DRUH ZVÍŘAT

Psi

8. DÁVKOVÁNÍ PRO KAŽDÝ DRUH, CESTA(Y) A ZPŮSOB PODÁNÍ

Dávkování:

Fypryst 67 mg spot-on pro psy:

Jedna jednodávková pipeta o obsahu 0.67 ml roztoku pro nakapání na kůži - spot-on pro psa vážícího od 2 kg až do 10 kg živé hmotnosti.

Fypryst 134 mg spot-on pro psy:

Jedna jednodávková pipeta o obsahu 1,34 ml roztoku pro nakapání na kůži - spot-on pro psa vážícího od 10 kg až do 20 kg živé hmotnosti.

Fypryst 268 mg spot-on pro psy:

Jedna jednodávková pipeta o obsahu 2,68 ml roztoku pro nakapání na kůži - spot-on pro psa vážícího od 20 kg až do 40 kg živé hmotnosti.

Fypryst 402 mg spot-on pro psy:

Jedna jednodávková pipeta o obsahu 4,02 ml roztoku pro nakapání na kůži - spot-on pro psa vážícího více než 40 kg živé váhy.

Jedna jednodávková pipeta o obsahu 4,02 ml roztoku pro nakapání na kůži - spot-on a odpovídající menší jednodávková pipeta pro psa o hmotnosti větší než 60 kg.

Takto zajistíte minimální doporučenou dávku fipronilu 6.7 mg/kg.

Vzhledem k absenci studií týkajících se bezpečnosti přípravku je minimální léčebný interval 4 týdny.

Měsíční léčba se doporučuje v případě vysokého rizika opakovaného napadení blechami, pokud je pes alergický na bleší kousnutí, v případě nutnosti kontroly napadení klíšťaty nebo při častém koupání psa za použití hypoalergenních nebo zvláčňujících šamponů. V oblastech, kde nehrozí vážné napadení blechami a klíšťaty, může být přípravek Fypryst spot-on aplikován každé dva až tři měsíce.

Cesta podání: zevní podání na kůži.

Způsob podání

Vyjměte jednodávkovou pipetu z třívrstevného sáčku. Držte pipetu svisle a  krouživým pohybem sejměte čepičku. Čepičku otočte a nasaďte ji opačným koncem na pipetu. Tlačte a točte čepičkou, abyste promáčkli její plombu, poté čepičku z pipety sejměte. Rozhrňte srst zvířete v oblasti kohoutku před lopatkami tak, že je viditelná kůže. Přiložte hrot jednodávkové pipety na kůži a několikrát pipetu stiskněte tak, aby se obsah vyprázdnil přímo na kůži v jednom místě.

Přípravek má přetrvávající účinnost proti napadení blechami po dobu dvou měsíců a proti klíšťatům po dobu až 4 týdnů, v závislosti na síle zamoření prostředí. Blechy jsou usmrceny během 24 hodin po napadení.

9. POKYNY PRO SPRÁVNÉ PODÁNÍ

Vyhněte se kontaktu přípravku s očima zvířete.
Klíště přítomné na zvířeti by mělo být odstraněno před podáním přípravku, aby se snížilo riziko přenosných onemocnění.

Je důležité zajistit, aby byl přípravek aplikován na místo, ze kterého si jej zvíře nemůže slíznout, a po aplikaci zabránit vzájemnému olizování zvířat.
Během dvou dnů po aplikaci přípravku by se mělo vyhnout koupání/ponoření do vody a koupání častější než jedenkrát týdně, protože nebyla provedena žádná studie ke zjištění, jak toto ovlivňuje účinnost přípravku. Zvláčňující šampony mohou být před aplikací použity, ale snižují délku ochrany proti blechám na přibližně 5 týdnů, pokud jsou použity týdně po aplikaci přípravku. Koupání jedenkrát týdně za použití medikovaného šamponu s 2% obsahem chlorhexidinu neovlivnilo během  6 týdenní studie účinnost přípravku proti blechám.
Po aplikaci přípravku by psům nemělo být dovoleno koupání ve vodních zdrojích po dobu 2 dnů. (viz bod 13).
Může dojít k uchycení jednotlivých klíšťat. Z tohoto důvodu nelze zcela vyloučit přenos infekčních chorob klíšťaty, pokud jsou podmínky nepříznivé. Zpravidla jsou klíšťata usmrcena a odpadnou z hostitele během 24 až 48 hod. po napadení, aniž by se nasála krve. Po aplikaci nelze během období účinnosti přípravku vyloučit uchycení jednotlivých klíšťat.
Blechy z domácích zvířat často napadají zvířecí přepravky, místa, kde zvíře spí a obvykle odpočívá, jako jsou koberce a domácí vybavení, které je třeba v případě masivního napadení a na začátku ochranných opatření pravidelně ošetřovat vhodnými insekticidy a čistit pomocí vysavače.
Přípravek Fypryst spot-on může být aplikován chovným a březím fenám a fenám v laktaci.

10.  OCHRANNÁ LHŮTA

Není určeno pro potravinová zvířata.

11. ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO UCHOVÁVÁNÍ

Uchovávat mimo dosah dětí.

Uchovávejte v původním obalu, aby byl přípravek chráněn před světlem.
Tento veterinární léčivý přípravek nevyžaduje žádné zvláštní teplotní podmínky uchovávání.

12. ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ

Tento přípravek může způsobit podráždění sliznice a očí.
Proto se vyhněte kontaktu tohoto přípravku s ústy a očima.
Zvířata nebo osoby, u nichž je známa přecitlivělost na insekticidy nebo alkohol, by neměly přijít do kontaktu s přípravkem Fypryst spot-on. Dbejte na to, aby nedošlo ke kontaktu prstů s obsahem. Pokud k němu dojde, omyjte si ruce vodou a mýdlem.
V případě náhodného zásahu oka opatrně vypláchněte oko čistou vodou.
Po použití si umyjte ruce.
Nemanipulujte s ošetřenými zvířaty a zamezte dětem hrát si s nimi, dokud nezaschne místo aplikace. Doporučuje se proto neošetřovat zvířata během dne, ale brzy zvečera, a nedovolit čerstvě ošetřeným zvířatům spát s jejich majiteli, zvláště dětmi.
Nekuřte, nepijte ani nejezte během aplikace přípravku.

13. ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO ZNEŠKODŇOVÁNÍ NEPOUŽITÝCH PŘÍPRAVKŮ NEBO ODPADU, POKUD JE JICH TŘEBA

Všechen nepoužitý veterinární léčivý přípravek nebo odpad, který pochází z tohoto přípravku, musí být likvidován podle místních právních předpisů.

O možnostech likvidace nepotřebných léčivých přípravků se poraďte s vaším veterinárním lékařem. Tato opatření napomáhají chránit životní prostředí.

Fipronil může nepříznivě ovlivňovat vodní organismy. Neznečišťujte přípravkem nebo prázdnými obaly rybníky, vodní toky nebo nádrže.

14. DATUM POSLEDNÍ REVIZE PŘÍBALOVÉ INFORMACE

Leden 2012

15.  DALŠÍ INFORMACE

Fypryst 67 mg spot-on pro psy:

Jedna krabička obsahuje jednodávkové pipety o obsahu 0.67 ml roztoku, každá balená v třívrstevném sáčku.

Fypryst 134 mg spot-on pro psy:

Jedna krabička obsahuje jednodávkové pipety o obsahu 1,34 ml roztoku, každá balená v třívrstevném sáčku.

Fypryst 268 mg spot-on pro psy:

Jedna krabička obsahuje jednodávkové pipety o obsahu 2,68 ml roztoku, každá balená v třívrstevném sáčku.

Fypryst 402 mg spot-on pro psy:

Jedna krabička obsahuje jednodávkové pipety o obsahu 4,02 ml roztoku, každá balená v třívrstevném sáčku.

Krabička obsahuje 1, 3, 6, 10 nebo 20 pipet.
Na trhu nemusí být všechny velikosti balení

Pouze pro zvířata.

Farmakoterapeutická skupina:  Ostatní ektoparazitika k lokálnímu použití
ATCvet kód:QP53AX15

Fipronil je insekticid/akaricid náležící do skupiny fenylpyrazolů. Působí na členovce interakcí s ligandami chloridových kanálů, konkrétně s těmi, které jsou regulovány neurotransmiterem kyselinou gamma-aminomáselnou (GABA), blokujíce tak  pre- a postsynaptický přenos chloridových iontů přes buněčné membrány. Důsledkem toho je nekontrolovaná činnost centrálního nervového systému a smrt hmyzu a roztočů.
Přípravek Fypryst spot-on obsahuje účinnou látku fipronil, která má jedinečný mechanismus účinku na blechy a klíšťata. Fypryst spot-on se hromadí v tukové složce kůže a chlupových folikulech a kontinuálně je vylučován z chlupových folikulů na kůži a srst, takto poskytujíce dlouho přetrvávající aktivitu.
Po lokální aplikaci přípravku Fypryst spot-on u psů je fipronil kůží mírně absorbován (» 15%). U psů byly pozorovány variabilní koncentrace fipronilu  v plazmě.
Po aplikaci přípravku Fypryst spot-on je koncentrační gradient fipronilu šířen v srsti zvířat z místa aplikace k periferním zónám (lumbální zóna, slabiny,..).
U psů se fipronil metabolizuje hlavně na sulfonový derivát (RM 1602), který má také insekticidní a akaricidní vlastnosti.
U psů se koncentrace fipronilu na chlupech s časem snižuje, až dosáhne hladiny přibližně 3-4 mg.g-1 56 dní po aplikaci.

Pokud chcete získat informace o tomto veterinárním léčivém přípravku, kontaktujte, prosím, příslušného místního zástupce držitele rozhodnutí o registraci.

KRKA ČR, s.r.o.
Sokolovská 79
186 00, Praha 8
Tel: 221 115 150
info@krka.cz

Související produkty

Popisy léčiv a přípravků, jsou poskytovány pouze pro informační účely a nepředstavují prodejní katalog.

Hlášení nežádoucích účinků
Pokud chcete nahlásit nežádoucí účinky, vyplňte prosím zde uvedený formulář.