Tolzesya susp. 5% (Léčba kokcidiózy)

http://www.uskvbl.cz/cs/registrace-a-schvalovani/registrace-vlp/seznam-vlp/aktualne-registrovane-vlp/detail-pipravku-vlp?Id=0910f7c78010768e

Suspenze pro přímé podání pro prevenci a léčbu kokcidiózy selat.

  • Všeobecné údaje

Základní údaje

Tolzesya 50 mg/ml perorální suspenze pro prasata

1. JMÉNO A ADRESA DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI A DRŽITELE POVOLENÍ K VÝROBĚ ODPOVĚDNÉHO ZA UVOLNĚNÍ ŠARŽE, POKUD SE NESHODUJE

Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce:
KRKA, d.d., Novo mesto, Šmarješka cesta 6, 8501 Novo mesto, Slovinsko

2. NÁZEV VETERINÁRNÍHO LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU

Tolzesya 50 mg/ml perorální suspenze pro prasata
Toltrazurilum

3. OBSAH LÉČIVÝCH A OSTATNÍCH LÁTEK

1 ml husté bílé suspenze obsahuje 50 mg toltrazurilu s 2,1 mg natrium-benzoátu (E211) a 2,1 mg natrium-propionátu (E281).

4.  INDIKACE

Prevence klinických příznaků kokcidiózy u novorozených selat (3 - 5 dnů stáří) na farmách s potvrzeným dřívějším výskytem kokcidiózy způsobené Isospora suis.

5. KONTRAINDIKACE

Nejsou.

6. NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY

Nejsou žádné známy.
Jestliže zaznamenáte jakékoliv závažné nežádoucí účinky či jiné reakce, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, oznamte to, prosím, vašemu veterinárnímu lékaři.

7. CÍLOVÝ DRUH ZVÍŘAT

Prasata (selata stará 3 - 5 dnů).

8. DÁVKOVÁNÍ PRO KAŽDÝ DRUH, CESTA(Y) A ZPŮSOB PODÁNÍ

Každé sele má být léčeno 3. až 5. den života jednotlivou perorální dávkou 20 mg toltrazurilu na kg ž. hm., což odpovídá 0,4 ml perorální suspenze na kg ž. hm.

9. POKYNY PRO SPRÁVNÉ PODÁNÍ

Perorální podávání.
Individuální léčba zvířat.
Vzhledem k malým objemům požadovaným k léčbě jednotlivých selat se doporučuje použití dávkovacího zařízení s přesností dávkování 0,1 ml.
Perorální suspenze se musí před použitím protřepat.
Léčba během vypuknutí choroby bude mít pro nemocné sele omezený význam, protože již došlo k poškození tenkého střeva.

10. OCHRANNÁ LHŮTA

Maso: 77 dní.

11. ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO UCHOVÁVÁNÍ

  1.  
  2. Uchovávat mimo dosah dětí.
  3.  

Tento veterinární léčivý přípravek nevyžaduje žádné zvláštní podmínky pro uchovávání.

Nepoužívejte po uplynutí doby použitelnosti uvedené na obalu.

  1.  
  2. Doba použitelnosti po prvním otevření vnitřního obalu: 3 měsíce.

12.     ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ

Zvláštní upozornění pro každý cílový druh
Jako u kteréhokoliv antiparazitika může časté a opakované používání antiprotozootik ze stejné skupiny vést ke vzniku rezistence.

Interakce s dalšími léčivými přípravky a další formy interakce
Nejsou známy, například neexistuje žádná interakce v kombinaci s doplňky železa.

Předávkování (symptomy, první pomoc, antidota), pokud jsou nezbytné
Trojnásobné předávkování bylo dobře snášeno zdravými selaty.

Inkompatibility
Studie kompatibility nejsou k dispozici, a proto tento veterinární léčivý přípravek nesmí být mísen s žádnými dalšími veterinárními léčivými přípravky.

Zvláštní opatření určené osobám, které podávají veterinární léčivý přípravek zvířatům

Jakékoliv potřísnění kůže nebo očí ihned omyjte vodou.

13. ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO ZNEŠKODŇOVÁNÍ NEPOUŽITÝCH PŘÍPRAVKŮ NEBO ODPADU, POKUD JE JICH TŘEBA

Všechen nepoužitý veterinární léčivý přípravek nebo odpad, který pochází z tohoto přípravku, musí být likvidován podle místních právních předpisů.
O možnostech likvidace nepotřebných léčivých přípravků se poraďte s vaším veterinárním lékařem. Tato opatření napomáhají chránit životní prostředí.

14. DATUM POSLEDNÍ REVIZE PŘÍBALOVÉ INFORMACE

Únor 2011

15. DALŠÍ INFORMACE

Přípravek Tolzesya se dodává v lahvích po 250 ml a 1000 ml.
Lahve 250 ml jsou dodávány v krabičce.
Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.

Pokud chcete získat informace o tomto veterinárním léčivém přípravku, kontaktujte, prosím, příslušného místního zástupce držitele rozhodnutí o registraci.

KRKA ČR, s.r.o.
Sokolovská 79
186 00, Praha 8
Tel: 221 115 150
info@krka.cz

Popisy léčiv a přípravků, jsou poskytovány pouze pro informační účely a nepředstavují prodejní katalog.

Veterinární léčivý přípravek, který je na lékařský předpis veterinárního lékaře.
Pečlivě si pročtěte příbalový leták.

Hlášení nežádoucích účinků
Pokud chcete nahlásit nežádoucí účinky, vyplňte prosím zde uvedený formulář.