Septabene citron a bezový květ 3 mg/1 mg pastilky (Bolest v krku)

https://prehledy.sukl.cz/prehled_leciv.html#/detail-reg/0172601
 • Všeobecné údaje

Základní údaje

Příbalová informace: informace pro pacienta

 

Septabene citron a bezový květ 3 mg/1 mg pastilky

benzydamini hydrochloridum/cetylpyridinii chloridum

 

 

Přečtěte si pozorně tuto příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek používat, protože obsahuje pro Vás důležité údaje.

Vždy používejte tento přípravek přesně v souladu s příbalovou informací nebo podle pokynů svého lékaře nebo lékárníka.

  1. Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.
  2. Požádejte svého lékárníka, pokud potřebujete další informace nebo radu.
 • Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci. Viz bod 4.
 • Pokud se do 3 dnů nebudete cítit lépe nebo pokud se Vám přitíží, musíte se poradit s lékařem.

 

 1.  

Co naleznete v této příbalové informaci

1.       Co je přípravek Septabene citron a bezový květ a k čemu se používá

2.       Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Septabene citron a bezový květ používat

3.       Jak se přípravek Septabene citron a bezový květ používá

4.       Možné nežádoucí účinky

5.       Jak přípravek Septabene citron a bezový květ uchovávat

6.       Obsah balení a další informace

 

 

1.       Co je přípravek Septabene citron a bezový květ a k čemu se používá

 

Přípravek Septabene citron a bezový květ obsahuje léčivé látky benzydamin-hydrochlorid a cetylpyridinium-chlorid.

Přípravek Septabene citron a bezový květ, pastilky, je léčivý přípravek pro místní použití v ústech působící proti zánětu, proti bolesti a proti šíření choroboplodných zárodků. Přípravek Septabene citron a bezový květ dezinfikuje ústa a krk a zmírňuje příznaky zánětu v krku, jako je bolest, zarudnutí, otok, pocit tepla a porucha funkce.

 

Přípravek Septabene citron a bezový květ se používá k léčbě příznaků bolesti v krku spojených s mírnými infekcemi v ústech a krku (včetně zánětu dásní a zánětu hltanu).

 

Pokud se do 3 dnů nebudete cítit lépe nebo pokud se Vám přitíží, musíte se poradit s lékařem.

 

 

2.       Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Septabene citron a bezový květ používat

 

Nepoužívejte přípravek Septabene citron a bezový květ:

-        jestliže jste alergický(á) na benzydamin-hydrochlorid, cetylpyridinium-chlorid nebo na kteroukoli další složku tohoto přípravku (uvedenou v bodě 6).

-        tento přípravek nesmí být používán u dětí ve věku do 6 let.

 

Upozornění a opatření

Před použitím přípravku Septabene citron a bezový květ se poraďte se svým lékařem nebo lékárníkem.

Přípravek Septabene citron a bezový květ nepoužívejte déle než 7 dní. Pokud se příznaky zhorší nebo se během 3 dnů nezlepší, nebo pokud se objeví jiné příznaky, jako je horečka, vyhledejte lékaře.

 

Použití místních přípravků, a to zejména po dlouhou dobu, může vést k senzibilizaci (vznik přecitlivělosti). V takovém případě se musí léčba přerušit a musíte se poradit s lékařem o zahájení vhodné léčby.

 

Přípravek Septabene citron a bezový květ nesmí být používán v kombinaci s aniontovými látkami, které jsou například obsažené v zubních pastách, a proto se nedoporučuje, aby byl přípravek používán bezprostředně před nebo po čištění zubů.

 

Buďte zvlášť opatrný(á):

 • jestliže jste alergický(á) na salicyláty (např. kyselinu acetylsalicylovou a kyselinu salicylovou) nebo na jiné protizánětlivé léky proti bolesti nazývané nesteroidní protizánětlivé léky (NSAID). Použití tohoto přípravku se nedoporučuje.
 • jestliže máte nebo jste někdy měl(a) průduškové astma. V tomto případě je třeba dbát opatrnosti.

 

Děti a dospívající

Přípravek Septabene citron a bezový květ nesmí být používán u dětí ve věku do 6 let.

 

Další léčivé přípravky a přípravek Septabene citron a bezový květ

Informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které používáte, které jste v nedávné době používal(a) nebo které možná budete používat.

Při používání přípravku Septabene citron a bezový květ nepoužívejte současně jiná antiseptika.

 

Přípravek Septabene citron a bezový květ s jídlem, pitím a alkoholem

Nepoužívejte přípravek Septabene citron a bezový květ spolu s mlékem, protože mléko snižuje jeho účinnost.

Nepoužívejte přípravek Septabene citron a bezový květ před jídlem a pitím nebo během jídla a pití. Nejezte ani nepijte po dobu alespoň jedné hodiny po použití přípravku Septabene citron a bezový květ.

 

Těhotenství a kojení

Pokud jste těhotná nebo kojíte, domníváte se, že můžete být těhotná, nebo plánujete otěhotnět, poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete tento přípravek používat.

Přípravek Septabene citron a bezový květ se během těhotenství nedoporučuje.

Pokud kojíte, poraďte se se svým lékařem, který rozhodne, zda máte přestat kojit nebo ukončit léčbu přípravkem Septabene citron a bezový květ.

 

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů

Přípravek Septabene citron a bezový květ nemá žádný vliv na schopnost řídit nebo obsluhovat stroje.

 

Přípravek Septabene citron a bezový květ obsahuje isomalt (E953), butylhydroxyanisol (E320), benzoan sodný (E211) a propylenglykol (E1520)

Pokud Vám Váš lékař sdělil, že nesnášíte některé cukry, poraďte se se svým lékařem, než začnete tento léčivý přípravek používat.

Butylhydroxyanisol může způsobit místní kožní reakce (např. kontaktní dermatitida) nebo podráždění očí a sliznic.

Benzoan sodný mírně dráždí kůži, oči a sliznice.

Propylenglykol může způsobit podráždění kůže.

 

 

3.       Jak se přípravek Septabene citron a bezový květ používá

 

Vždy používejte tento přípravek přesně v souladu s příbalovou informací nebo podle pokynů svého lékaře nebo lékárníka. Pokud si nejste jistý(á), poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem.

 

Dospělí

Doporučená dávka je 3-4 pastilky denně. Pastilka se má pomalu rozpustit v ústech každých 3 až 6 hodin.

 

Dospívající starší než 12 let

Doporučená dávka je 3-4 pastilky denně. Pastilka se má pomalu rozpustit v ústech každých 3 až 6 hodin.

 

Děti od 6 do 12 let

Doporučená dávka je 3 pastilky denně. Pastilka se má pomalu rozpustit v ústech každých 3 až 6 hodin.

 

Děti mladší než 6 let

Přípravek Septabene citron a bezový květ se nesmí používat u dětí mladších než 6 let.

 

Nepřekračujte uvedenou dávku.

 

Nepoužívejte přípravek Septabene citron a bezový květ bezprostředně před jídlem a pitím nebo během jídla a pití.

Nejezte ani nepijte po dobu alespoň jedné hodiny po použití tohoto přípravku.

Nedoporučuje se používat přípravek bezprostředně před nebo po čištění zubů.

 

Délka léčby

Nepoužívejte tento léčivý přípravek déle než 7 dnů. Pokud se příznaky zhorší nebo se během 3 dnů nezlepší, nebo pokud se objeví jiné příznaky, jako je horečka, vyhledejte lékaře.

Poraďte se se svým lékařem, jestliže se Vaše nemoc opakuje, nebo pokud si všimnete jakýchkoli změn v charakteru Vaší nemoci.

 

Jestliže jste použil(a) více přípravku Septabene citron a bezový květ, než jste měl(a)

V případě náhodného požití nadměrné dávky tohoto léčivého přípravku ihned informujte svého lékaře nebo jděte do nejbližší nemocnice.

 

Jestliže jste zapomněl(a) použít přípravek Septabene citron a bezový květ

Nezdvojnásobujte následující dávku, abyste nahradil(a) vynechanou dávku.

 

Máte-li jakékoli další otázky týkající se používání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.

 

 

4.       Možné nežádoucí účinky

 

Podobně jako všechny léky může mít i tento přípravek nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout u každého.

 

Vzácné (mohou postihnout až 1 z 1 000 pacientů):

 • reakce z přecitlivělosti,
 • kopřivka (urtikárie), zvýšená citlivost kůže na sluneční záření (fotosenzitivita),
 • náhlé, nekontrolované zúžení dýchacích cest v plicích (bronchospasmus, zúžení průdušek).

 

Velmi vzácné (mohou postihnout až 1 z 10 000 pacientů):

 • místní podráždění v dutině ústní, pocit pálení v dutině ústní.

 

Není známo (četnost z dostupných údajů nelze určit):

 • pálení sliznice dutiny ústní, ztráta citlivosti (znecitlivění) sliznice dutiny ústní.

 

Obvykle jsou tyto nežádoucí účinky přechodné. Nicméně když se objeví, doporučuje se, abyste se poradil(a) se svým lékařem nebo lékárníkem.

Postupujte podle pokynů v příbalové informaci pro pacienta, snížíte tím riziko nežádoucích účinků.

 

Hlášení nežádoucích účinků

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci. Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo na adresu:

Státní ústav pro kontrolu léčiv

Šrobárova 48

100 41 Praha 10

Webové stránky: http://www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek

 

Nahlášením nežádoucích účinků můžete přispět k získání více informací o bezpečnosti tohoto přípravku.

 

 

5.       Jak přípravek Septabene citron a bezový květ uchovávat

 

Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí.

 

Nepoužívejte tento přípravek po uplynutí doby použitelnosti uvedené na obalu za „EXP“. Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.

 

Uchovávejte v původním obalu, aby byl přípravek chráněn před světlem.

Tento léčivý přípravek nevyžaduje žádné zvláštní teplotní podmínky uchovávání.

 

Nevyhazujte žádné léčivé přípravky do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého lékárníka, jak naložit s přípravky, které již nepoužíváte. Tato opatření pomáhají chránit životní prostředí.

 

 

6.       Obsah balení a další informace

 

Co přípravek Septabene citron a bezový květ obsahuje

 1. Léčivými látkami jsou benzydamini hydrochloridum a cetylpyridinii chloridum. Jedna pastilka obsahuje benzydamini hydrochloridum 3 mg a cetylpyridinii chloridum 1 mg.
 2. Dalšími složkami jsou silice máty peprné, levomenthol, sukralosa (E955), kyselina citronová (E330), isomalt M (E953), citronové aroma (obsahující butylhydroxyanisol (E320)), aroma černého bezu (obsahující propylenglykol (E1520)), kurkumin (E100) (obsahující benzoan sodný (E211)), měďnatý komplex chlorofylinu (E141) (obsahující propylenglykol (E1520)). Viz bod 2 „Přípravek Septabene citron a bezový květ obsahuje isomalt (E953), butylhydroxyanisol (E320), benzoan sodný (E211) a propylenglykol (E1520)“.Jak přípravek Septabene citron a bezový květ vypadá a co obsahuje toto balení Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.Držitel rozhodnutí o registraci KRKA, d.d., Novo mesto, Šmarješka cesta 6, 8501 Novo mesto, Slovinsko Tento léčivý přípravek je v členských státech EHP registrován pod těmito názvy:
 3.  
 4. TAD Pharma GmbH, Heinz-Lohmann- Straße 5, 27472 Cuxhaven, Německo
 5. Výrobce
 6. KRKA, d.d., Novo mesto, Šmarješka cesta 6, 8501 Novo mesto, Slovinsko
 7.  
 8. Přípravek Septabene citron a bezový květ je dostupný v krabičkách po 8, 16, 24, 32 nebo 40 pastilkách v blistrech.
 9. Kulaté pastilky se zkosenými hranami a drsným povrchem světle zelené až zelené barvy. Mohou být přítomny bílé skvrny, nerovnoměrné zbarvení, přítomnost vzduchových bublin v hmotě „tvrdých bonbonů“ a malé zubaté hrany. Průměr pastilky: 18,0 mm - 19,0 mm, tloušťka: 7,0 mm - 8,0 mm.
 10.  

Název členského státu

Název léčivého přípravku

Bulharsko

Септолете тотал лимон и цвят от бъз

3 mg/1 mg таблетки за смучене

Česká republika

Septabene citron a bezový květ

Estonsko

Septolete omni lemon & elderflower

Finsko

Septabene sitruuna & seljankukka 3 mg/1 mg imeskelytabletti

Chorvatsko

Septolete duo limun i bazga 3 mg/ 1 mg pastile

Itálie

Septolete

Litva

Septabene 3 mg/1 mg kietosios pastilės

Lotyšsko

Septabene ar citronu un plūškoku 3 mg / 1 mg sūkājamās tablets

Maďarsko

Septolete extra citrom-bodza 3 mg / 1 mg szopogató tabletta

Polsko

Septolete ultra o smaku cytryny i czarnego bzu

Portugalsko

Septolete Duo limão e flor de sabugueiro

Rumunsko

Septolete omni lămâie şi soc 3 mg/1 mg pastile

Slovenská republika

Septolete extra s príchuťou citrónu a bazového kvetu 3 mg/1 mg tvrdé pastilky

Slovinsko

Septabene z okusom limone in bezga 3 mg / 1 mg pastile

 

 

Tato příbalová informace byla naposledy revidována

27. 9. 2017

Popisy léčiv a přípravků, jsou poskytovány pouze pro informační účely a nepředstavují prodejní katalog.

Před použitím si pečlivě pročtěte příbalový leták!
Všechny rizika nebo nežádoucí účinky konzultujte se svým lékařem či lékarníkem.

Hlášení nežádoucích účinků
Pokud chcete nahlásit nežádoucí účinky, vyplňte prosím zde uvedený formulář.