Mirzaten Oro Tab 30 mg, tablety dispergovatelné v ústech (Léčba deprese , Léčba deprese s nespavostí)

https://www.sukl.cz/modules/medication/detail.php?code=0127778&tab=texts
 • Všeobecné údaje

Základní údaje

Mirzaten Oro Tab 15 mg
Mirzaten Oro Tab 30 mg
Mirzaten Oro Tab 45 mg
tablety dispergovatelné v ústech
mirtazapinum

Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat.

 • Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.
 • Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.
 • Tento přípravek byl předepsán Vám. Nedávejte jej žádné další osobě. Mohl by jí ublížit, a to i tehdy, má-li stejné příznaky jako Vy. 
 • Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře, nebo pokud si všimnete jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, prosím, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi.

V příbalové informaci naleznete:

 1. Co je přípravek Mirzaten Oro Tab a k čemu se používá
 2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Mirzaten Oro Tab užívat
 3. Jak se přípravek Mirzaten Oro Tab užívá
 4. Možné nežádoucí účinky
 5. Jak přípravek Mirzaten Oro Tab uchovávat
 6. Další informace

1. CO JE PŘÍPRAVEK MIRZATEN ORO TAB A K ČEMU SE POUŽÍVÁ

Mirzaten Oro Tab je jeden ze skupiny léků označovaných jako antidepresiva.
Přípravek je určen k léčbě deprese.

2. ČEMU MUSÍTE VĚNOVAT POZORNOST, NEŽ ZAČNETE PŘÍPRAVEK MIRZATEN ORO TAB UŽÍVAT

Neužívejte přípravek Mirzaten Oro Tab

jestliže jste alergický/á (přecitlivělý/á) na mirtazapin nebo na kteroukoli další složku přípravku Mirzaten Oro Tab. Pokud je to Váš případ, musíte to sdělit svému lékaři dříve, než začnete Mirzaten Oro Tab užívat.

jestliže užíváte nebo jste v nedávné době užíval/a (během minulých dvou týdnů) léčivé přípravky nazývané inhibitory monoaminooxidázy (MAO).

Zvláštní opatrnosti při použití přípravku Mirzaten Oro Tab je zapotřebí

Použití u dětí a dospívajících do 18 let
Mirzaten Oro Tab by neměli běžně užívat děti a dospívající do 18 let, jelikož nebyla prokázána jeho účinnost. Měli byste také vědět, že u pacientů do 18 let, kteří se léčí některým z této skupiny přípravků, je zvýšené riziko výskytu nežádoucích účinků, jako jsou pokusy o sebevraždu, sebevražedné myšlenky a nepřátelské jednání (převážně agresivita, vzdorovité chování a hněv). Váš lékař přesto může Mirzaten Oro Tab pacientům do 18 let předepsat, pokud usoudí, že to je v jejich nejlepším zájmu. Pokud lékař předepsal Mirzaten Oro Tab pacientovi do 18 let a chcete se o tom poradit, navštivte, prosím, znovu svého lékaře. Jestliže se u pacientů do 18 let, kteří jsou léčeni přípravkem Mirzaten Oro Tab, rozvine nebo zhorší některý z výše uvedených příznaků, měli byste o tom informovat svého lékaře. Rovněž dlouhodobé bezpečnostní účinky přípravku Mirzaten Oro Tab ve vztahu k dalšímu růstu, dospívání a rozvoji poznání a chování nebyly dosud v této věkové skupině prokázány. Navíc byl v této věkové skupině, léčené mirtazapinem, objeven významný nárůst tělesné hmotnosti častěji než u dospělých.

Sebevražedné myšlenky a zhoršení Vaší deprese
Pokud jste depresivní, můžete někdy mít sebepoškozující nebo sebevražedné myšlenky. Mohou narůstat, když poprvé začínáte užívat antidepresiva, neboť tyto léčivé přípravky potřebují čas na to, aby začaly působit, obvykle kolem dvou týdnů, ale někdy i déle.
S větší pravděpodobností se tak můžete cítit:

 • pokud jste v minulosti měli myšlenky na sebevraždu nebo sebepoškození
 • pokud jste mladý dospělý. Informace z klinických studií ukázaly zvýšené riziko sebevražedného chování u dospělých mladších 25 let s psychiatrickými stavy, kteří byli léčeni antidepresivy.

Pokud někdy máte myšlenky na sebepoškození nebo sebevraždu, jděte přímo k Vašemu lékaři nebo do nemocnice.
Můžete zjistit, že je přínosné říci svým blízkým nebo přátelům, že jste depresivní a požádat je, aby si přečetli tuto příbalovou informaci. Můžete je požádat, aby Vám řekli, pokud se budou domnívat, že se Vaše deprese zhoršila nebo pokud mají obavy ze změn Vašeho chování.

Rovněž věnujte zvláštní pozornost u přípravku Mirzaten Oro Tab

 • jestliže máte nebo jste někdy měli některé z následujících stavů:

Pokud jste to již neudělali, řekněte Vašemu lékaři o těchto stavech dříve, než začnete užívat Mirzaten Oro Tab.
-    záchvaty (epilepsie). Pokud se u Vás vyskytnou záchvaty nebo Vaše záchvaty budou častější, přestaňte užívat Mirzaten Oro Tab a okamžitě kontaktujte svého lékaře;
-    onemocnění jater, včetně žloutenky. Pokud se žloutenka objeví, přestaňte užívat Mirzaten Oro Tab a okamžitě kontaktujte svého lékaře;
-    onemocnění ledvin;
-    onemocnění srdce nebo nízký krevní tlak;
-    schizofrenie. Pokud se psychotické příznaky, jako jsou paranoidní myšlenky, stanou častějšími nebo vážnějšími, ihned kontaktujte svého lékaře;
-    bipolární afektivní porucha (střídání období nadměrné/přílišné aktivity a depresivní nálady). Pokud se začnete cítit nadměrně aktivně a vybuzeně, přestaňte užívat Mirzaten Oro Tab a okamžitě kontaktujte svého lékaře;
-    cukrovka (může být třeba upravit Vaši dávku inzulínu nebo dalších antidiabetických přípravků);
-    oční onemocnění, jako je zvýšený nitrooční tlak (zelený oční zákal, glaukom);
-    problémy s močením, které mohou být způsobeny zvětšenou prostatou.

 • pokud se objeví příznaky infekce, jako je nevysvětlitelná vysoká horečka, bolesti v krku, vřídky v ústech.

Přestaňte užívat Mirzaten Oro Tab a konzultujte okamžitě s Vaším lékařem vyšetření krve. Ve vzácných případech mohou být tyto příznaky známkami poruch produkce krevních buněk v kostní dřeni. I když vzácně, mohou se tyto příznaky nejčastěji objevit po 4-6 týdnech léčby.

 • pokud jste starší pacient. Můžete být více vnímavý k vedlejším účinkům antidepresiv.

Vzájemné působení s dalšími léčivými přípravky

Řekněte svému lékaři nebo lékárníkovi, zda užíváte (nebo plánujete užívat) některé léčivé přípravky z následujícího seznamu.

Prosím, informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte nebo jste užíval(a) v nedávné době, a to i o lécích, které jsou dostupné bez lékařského předpisu.

Neužívejte Mirzaten Oro Tab spolu s:

 • inhibitory monoaminooxidázy (MAO-inhibitory). Také neužívejte Mirzaten Oro Tab během 2 týdnů od ukončení léčby MAO inhibitory. Pokud přestanete užívat Mirzaten Oro Tab, neužívejte MAO inhibitory během následujících dvou týdnů. 

Příklady MAO inhibitorů jsou moklobemid, tranylcypromin (oba jsou antidepresiva) a selegilin (používán při Parkinsonově chorobě). 

Buďte opatrní při užívání přípravku Mirzaten Oro Tab v kombinaci s:

 • antidepresivy, jako jsou SSRI, venlafaxin a L-tryptofan nebo triptany(užívané k léčbě migrény), tramadolem (lék proti bolesti), linezolidem (antibiotikum), lithiem (užívané k léčbě některých psychiatrických stavů) a přípravky s obsahem třezalky tečkované (rostlinný prostředek proti depresi). Ve velmi vzácných případech může sám Mirzaten Oro Tab nebo Mirzaten Oro Tab v kombinaci s těmito léčivými přípravky, vést k takzvanému serotoninovému syndromu. Některé příznaky tohoto syndromu jsou: nevysvětlitelná horečka, pocení, zrychlení srdeční činnosti, průjem, (nekontrolovatelné) stahy svalstva, třesavka, abnormálně zesílené reflexy, neklid, změny nálad a bezvědomí. Pokud se u Vás objevila kombinace těchto příznaků, sdělte to okamžitě svému lékaři.
 • antidepresivem nefazodon. Může zvýšit koncentraci přípravku Mirzaten Oro Tab ve Vaší krvi. Informujte lékaře, pokud užíváte tento lék. Může být třeba snížit dávku přípravku Mirzaten Oro Tab a po ukončení užívání nefazodonu, opět zvýšit dávku přípravku Mirzaten Oro Tab.
 • přípravky proti úzkosti a nespavosti jako jsou benzodiazepiny;
 • přípravky proti schizofrenii jako je olanzapin;
 • přípravky proti alergiím jako je cetirizin;
 • přípravky proti silné bolesti jako je morfin.

  V kombinaci s těmito přípravky může Mirzaten Oro Tab způsobit zvýšenou ospalost navozenou těmito přípravky.
 • léky proti infekci: přípravky k léčbě bakteriálních infekcí (jako je erytromycin), přípravky pro léčbu plísňových infekcí (jako je ketokonazol) a HIV/AIDS (jako jsou HIV inhibitory proteázy) a léky na žaludeční vředy (jako je cimetidin).

Užívání těchto přípravků spolu s přípravkem Mirzaten Oro Tab může zapříčinit zvýšení množství přípravku Mirzaten Oro Tab v krvi. Informujte lékaře, pokud užíváte tyto přípravky. Může být třeba snížit dávku přípravku Mirzaten Oro Tab a po ukončení užívání těchto přípravků, opět zvýšit dávku přípravku Mirzaten Oro Tab.

 • léky proti epilepsii,jako je karbamazepin a fenytoin;
 • léky proti tuberkulóze, jako je rifampicin.

V kombinaci s přípravkem Mirzaten Oro Tab mohou tyto přípravky snížit koncentraci přípravku Mirzaten Oro Tab v krvi. Informujte svého lékaře, pokud užíváte některý z těchto léčivých přípravků. Mohlo by být třeba zvýšit dávku přípravku Mirzaten Oro Tab nebo poté, co tyto přípravky již nejsou užívány, opět snížit dávku přípravku Mirzaten Oro Tab.

 • léky pro prevenci krevní srážlivosti, jako je warfarin.

Mirzaten Oro Tab může zvýšit účinek warfarinu v krvi. Informujte svého lékaře, pokud užíváte tento přípravek. V případě společného užívání s tímto přípravkem je doporučeno, aby Váš lékař bedlivě sledoval Vaši krev.

Užívání přípravku Mirzaten Oro Tab s jídlem a pitím

Můžete se cítit ospalí, pokud pijete alkohol a užíváte přípravek Mirzaten Oro Tab.
Bude Vám doporučeno nepít žádný alkohol.
Můžete užívat Mirzaten Oro Tab s jídlem i bez něj.

Těhotenství a kojení

Poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete užívat jakýkoliv lék.
Omezená zkušenost s podáváním přípravku Mirzaten Oro Tab těhotným ženám nenaznačuje zvýšení rizika. Nicméně je nutná opatrnost, pokud je užíván během těhotenství. Pokud v průběhu léčby přípravkem Mirzaten Oro Tab zjistíte, že jste těhotná nebo plánujete otěhotnět, zeptejte se svého lékaře, zda můžete přípravek Mirzaten Oro Tab dále užívat. Pokud užíváte Mirzaten Oro Tab do porodu nebo krátce před porodem, mělo by být Vaše dítě pod dohledem kvůli možným nežádoucím účinkům.
Ubezpečte se, že Váš gynekolog ( popř. i porodní asistentka) ví, že užíváte přípravek Mirzaten Oro Tab. Užívání podobných látek (tzv. SSRI) během těhotenství může u dětí zvýšit riziko výskytu závažného zdravotního stavu, tzv. perzistující plicní hypertenze novorozenců (PPHN), který se projevuje zrychleným dýcháním a promodráním kůže. Tyto příznaky se obvykle projeví během prvních 24 hodin po porodu. Pokud tyto příznaky zpozorujete u svého dítěte, okamžitě kontaktujte dětského lékaře.
Zeptejte se Vašeho lékaře, zda můžete kojit, když užíváte Mirzaten Oro Tab.

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů

Mirzaten Oro Tab může snížit Vaši pozornost a schopnost koncentrace. Ujistěte se, že Vaše schopnosti nejsou ovlivněny, než začnete řídit dopravní prostředek nebo obsluhovat stroje.

Důležité informace o některých složkách přípravku Mirzaten Oro Tab

Tento přípravek obsahuje laktosu a sorbitol. Pokud Vám Váš lékař řekl, že trpíte nesnášenlivostí některých cukrů, poraďte se se svým lékařem, než začnete tento léčivý přípravek užívat.
Tento přípravek obsahuje aspartam, zdroj fenylalaninu. Ten může být škodlivý pro osoby s fenylketonurií.

3. JAK SE PŘÍPRAVEK MIRZATEN ORO TAB UŽÍVÁ

Vždy užívejte přípravek Mirzaten Oro Tab přesně podle pokynů svého lékaře. Pokud si nejste jistý(á), poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem.

Kolik užívat
Obvykle se začíná dávkou 15 nebo 30 mg každý den. Váš lékař Vám může po několika dnech doporučit tuto dávku zvýšit, až do výše pro Vás nejúčinnější dávky (mezi 15 až 45 mg za den). Dávkování je obvykle stejné pro všechny věkové skupiny. Nicméně pokud jste starší pacient/ka nebo pokud máte ledvinové či jaterní onemocnění, Váš lékař může dávku upravit.

Kdy užívat
→ Užívejte Mirzaten Oro Tab každý den ve stejný čas.
Nejlépe užívejte Mirzaten Oro Tab v jedné denní dávce večer před spaním. Nicméně, Váš lékař Vám může doporučit rozdělit dávku přípravku Mirzaten Oro Tab - jednou ráno a jednou večer před spaním. Vyšší dávka by měla být podána před spaním.

Tablety dispergovatelné v ústech se užívají následovně:
Užívejte Vaše tablety ústně.

Tablety přípravku Mirzaten Oro Tab jsou křehké. Nesmí se protlačovat fólií vnitřního obalu, protože by se tím mohly poškodit. Vyjměte tabletu z tohoto obalu následujícím způsobem:
1. Uchopte blistr za hrany a oddělte jednu buňku blistru od zbytku opatrným tahem podél perforace.
2. Táhněte za označenou hranu fólie a fólii úplně odloupněte.
3. Vyklopte tabletu do dlaně.
4. Jakmile vyjmete tabletu z obalu, položte ji na jazyk.

Po umístění na jazyk se tableta rychle rozpadne. Rozpadlou tabletu lze spolknout s vodou nebo bez vody.
Před položením tablety na jazyk byste měl(a) mít prázdná ústa.

Kdy můžete očekávat zlepšení
Obvykle trvá přípravku Mirzaten Oro Tab jeden až dva týdny, než zaznamenáte první známky zlepšení, avšak může trvat 2-4 týdny než se začnete cítit lépe. Je důležité hovořit se svým lékařem o účincích přípravku Mirzaten Oro Tab, během prvních několika týdnů léčby:
→ po 2 až 4 týdnech užívání přípravku Mirzaten Oro Tab si pohovořte se svým lékařem, jak na Vás přípravek působí.
Pokud se stále necítíte lépe, může Vám Váš lékař předepsat vyšší dávku. Po dalších 2-4 týdnech opět prokonzultujte účinek léčby s lékařem. Budete potřebovat užívat Mirzaten Oro Tab, dokud Vaše příznaky deprese nezmizí, obvykle po dobu 4-6 měsíců.

Jestliže jste užil(a) více přípravku Mirzaten Oro Tab, než jste měl(a)
Pokud jste Vy, nebo někdo jiný, užil(a) více přípravku Mirzaten Oro Tab, než jste měl(a), zavolejte ihned lékaře.
Nejpravděpodobnější známky předávkování přípravkem Mirzaten Oro Tab (bez kombinace s jinými léčivými přípravky nebo alkoholem) jsou ospalost, dezorientace a zrychlená srdeční činnost.

Jestliže jste zapomněl(a) užít přípravek Mirzaten Oro Tab
Pokud máte užívat Vaši dávku přípravku Mirzaten Oro Tab jednou denně:

 • Pokud jste zapomněl(a) užít přípravek Mirzaten Oro Tab, nezdvojujte následující dávku, abyste nahradil(a) vynechanou dávku. Jednoduše ji vynechejte. Užijte Vaši další dávku v obvyklý čas.

Pokud máte užívat Vaši dávku přípravku Mirzaten Oro Tab dvakrát denně:

 • pokud zapomenete užít ranní dávku, jednoduše si ji vezměte spolu s večerní dávkou.
 • pokud zapomenete užít večerní dávku, neberte si ji další den s ranní dávkou; vynechte ji a pokračujte v léčbě normálními dávkami ráno a večer.
 • pokud zapomenete užít obě dávky, nesnažte se vynechané dávky nahradit. Vynechejte obě dávky a další den pokračujte v léčbě normálními dávkami ráno a večer.

Jestliže jste přestal(a) užívat přípravek Mirzaten Oro Tab
Přestaňte užívat Mirzaten Oro Tab pouze po konzultaci s Vaším lékařem.
Pokud přestanete příliš brzy, Vaše deprese se může vrátit. Pokud se začnete cítit dobře, řekněte to svému lékaři. Váš lékař rozhodne, kdy může být léčba ukončena.
Nepřestaňte náhle užívat Mirzaten Oro Tab, i když Vaše deprese ustoupila. Pokud náhle ukončíte léčbu přípravkem Mirzaten Oro Tab, můžete pociťovat nevolnost, mít závrať, být nervózní nebo úzkostný a mít bolesti hlavy. Těmto příznakům se vyhnete při pozvolném vysazování. Váš lékař Vám sdělí, jak snižovat dávky pozvolna.

Máte-li jakékoli další otázky, týkající se užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.

4. MOŽNÉ NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY

Podobně jako všechny léky může mít i tento přípravek nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout u každého.

Pokud zaznamenáte následující závažné nežádoucí účinky, přestaňte užívat mirtazapin a okamžitě informujte svého lékaře.

Méně časté (můžou postihnout 1 pacienta ze 100):

 • pocity radosti a povznesená nálada (mánie)

Vzácné (můžou postihnout 1 pacienta ze 1000)

 • žluté zbarvení bělma očí nebo kůže; to může naznačovat narušení jaterních funkcí (žloutenka)

Není známo (frekvence z dostupných údajů nelze určit):

 • příznaky infekce, jako jsou náhlá nevysvětlitelná horečka, bolest v krku a vředy v ústech (agranulocytóza). Ve vzácných případech může mirtazapin způsobit poruchy tvorby krevních buňek (útlum kostní dřeně). Někteří pacienti se můžou stát méně odolnými proti infekčním chorobám, protože mirtazapin může způsobit dočasný nedostatek bílých krvinek (granulocytopenie). Ve vzácných případech může mirtazapin způsobit také nedostatek červených a bílých krvinek (aplastická anémie), nedostatek krevních destiček (trombocytopenie) nebo nárůst počtu bílých krvinek (eozinofilie).
 • epileptický záchvat (křeče)
 • kombinace příznaků, jako jsou náhlá nevysvětlitelná horečka, pocení, zvýšená srdeční frekvence, průjem, (nekontrolovatelné) svalové stahy, chvění, zesílené reflexy, neklid, změny nálady, bezvědomí a zvýšená tvorba slin. Ve velmi vzácných případech to mohou být příznaky serotoninového syndromu.
 • myšlenky na sebepoškození nebo sebevraždu
 • závažné kožní reakce (Stevens-Johnsonův syndrom, toxická epidermální nekrolýza)

Další možné nežádoucí účinky mirtazapinu jsou:

Velmi časté (můžou postihnout více než 1 z deseti pacientů):

 • zvýšení chuti k jídlu a nárůst tělesné hmotnosti
 • ospalost nebo spavost
 • bolest hlavy
 • sucho v ústech

Časté (můžou postihnout až 1 pacienta z deseti):

 • apatie
 • závrať
 • chvění nebo třes
 • nevolnost
 • průjem
 • zvracení
 • kopřivka nebo zčervenání kůže (exantém)
 • bolest kloubů (artralgie) nebo svalů (myalgie)
 • bolest zad
 • pocit závratě nebo mdloby, když prudce vstanete (ortostatická hypotenze)
 • otoky (typicky kotníků nebo nohou) jako následek nahromadění tekutin (edém)
 • únava
 • živé sny
 • zmatenost
 • pocit úzkosti
 • problémy se spaním

Méně časté (můžou postihnout až 1 pacienta ze sta):

 • zvláštní pocity na kůži např. pálení, bodání, lechtání nebo brnění (parestézie) 
 • pocit neklidných nohou 
 • mdloba (synkopa)
 • pocit necitlivosti v ústech (orální hypestézie) 
 • nízký krevní tlak 
 • noční můry 
 • pocit neklidu 
 • halucinace 
 • naléhavá potřeba pohybu

Vzácné (můžou postihnout až 1 pacienta z tisíce):

 • svalové záškuby nebo stahy (myoklonus)
 • agresivní chování

Není známo (frekvenci nelze z dostupných údajů určit):

 • abnormální pocity v ústech (orální parestézie) 
 • zduření v ústech (ústní otok) 
 • otok celého těla (generalizovaný otok)
 • místní otok
 • snížená hladina sodíku v krvi (hyponatrémie)
 • nepřiměřená sekrece antidiuretického hormonu
 • závažné kožní reakce (bulózní dermatitida, multiformní erytém)
 • náměsíčnost
 • porucha řeči

Další nežádoucí účinky u dětí a dospívajících
U dětí mladších 18 let byly v klinických studiích často pozorovány následující nežádoucí účinky: přírůstek tělesné hmotnosti, kopřivka a zvýšená hladina triglyceridů v krvi.

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci.

5. JAK PŘÍPRAVEK MIRZATEN ORO TAB UCHOVÁVAT

Uchovávejte mimo dosah a dohled dětí

Přípravek Mirzaten Oro Tab nepoužívejte po uplynutí doby použitelnosti, uvedené na krabičce a blistru za „Použitelné do:“. Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.

Uchovávejte v původním obalu, aby byl přípravek chráněn před světlem a vlhkostí.

Léčivé přípravky se nesmí vyhazovat do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého lékárníka, jak máte likvidovat přípravky, které již nepotřebujete. Tato opatření pomáhají chránit životní prostředí.

6. DALŠÍ INFORMACE

Co přípravek Mirzaten Oro Tab obsahuje

Léčivou látkou je mirtazapinum. Jedna tableta dispergovatelná v ústech obsahuje mirtazapinum 15 mg, 30 mg nebo 45 mg.
Pomocnými látkami jsou: monohydrát laktosy, ethylcelulosa, mannitol (E421), sorbitol (E420), krospovidon, koloidní hydratovaný oxid křemičitý, pomerančové aroma (obsahující maltodextriny, oxidovaný kukuřičný škrob), aspartam (E951), magnesium-stearát.

Jak přípravek Mirzaten Oro Tab vypadá a co obsahuje toto balení

Tablety dispergovatelné v ústech jsou bílé, kulaté a bikonvexní.
Tento léčivý přípravek je dostupný v baleních po 6, 10, 12, 14, 18, 20, 28, 30, 48, 50, 56, 60, 70, 90, 96, 100, 100x1, 180 tabletách v odtrhovatelných jednodávkových blistrech.

Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce

KRKA, d.d., Novo mesto, Šmarješka cesta 6, 8501 Novo mesto, Slovinsko

Další informace o tomto přípravku získáte u místního zástupce držitele rozhodnutí o registraci:

KRKA ČR, s.r.o., Sokolovská 79, 186 00 Praha 8, Tel: 221 115 150, info@krka.cz.

Tento léčivý přípravek je v členských státech EHP registrován pod těmito názvy:

Buharsko                  Mirzaten Q-Tab 15 mg/30 mg/45 mg Orodispersible Tablets
Česká republika        Mirzaten Oro Tab 15 mg/30 mg/45 mg
Dánsko                     Mirtin 15 mg/30 mg/45 mg
Estonsko                   Mirzaten Q-Tab
Finsko                       Mirtin 15 mg/30 mg/45 mg
Německo                  Mirta TAD 15 mg/30 mg/45 mg Orodispersible Tablets
Nizozemsko              Mirzasna 15 mg/30 mg/45 mg
Norsko                      Mirtin 15 mg/30 mg/45 mg
Polsko                       Mirzaten Q-Tab 15 mg/30 mg/45 mg Orodispersible Tablets
Rumunsko                Mirzaten Q-Tab 15 mg/30 mg/45 mg Orodispersible Tablets
Slovenská republika Mirzaten Q-Tab 15 mg/30 mg/45 mg Orodispersible Tablets
Švédsko                    Mirtin 15 mg/30 mg/45 mg
Velká Británie           Mirtazapine 15 mg/30 mg/45 mg Orodispersible Tablets

Tato příbalová informace byla naposledy schválena: 15.08.2012

 

Popisy léčiv a přípravků, jsou poskytovány pouze pro informační účely a nepředstavují prodejní katalog.

Hlášení nežádoucích účinků
Pokud chcete nahlásit nežádoucí účinky, vyplňte prosím zde uvedený formulář.