Udržitelný rozvoj je jednou z našich hlavních zásad. Za úspěšné se považujeme tehdy, když má náš úspěch pozitivní dopad na životní prostředí i místní komunity.

Při realizaci aktivit a projektů, jejichž cílem je pomáhat místní komunitě, podporovat mladé lidi a sloužit jako příklad podnikového řízení, máme na paměti vliv, který máme na budoucí generace.

Zásady ESG

Zásady ESG jsou hlavním dokumentem skupiny Krka pro řízení udržitelnosti v oblasti životního prostředí (E), sociálních aspektů (S) a správy a řízení (G). Stanovuje základní principy a úsilí investované do zavedení udržitelných činností, které prosazujeme v našem podnikání a vztazích s různými skupinami zainteresovaných stran.

Spojení našeho obchodního modelu se strategií skupiny Krka nám umožňuje efektivněji identifikovat naše dopady, rizika a příležitosti v oblasti udržitelnosti a strategicky je řídit v celém řetězci tvorby hodnot a dále je zohledňovat při přijímání obchodních rozhodnutí.

SHRNUTÍ STRATEGICKÝCH CÍLŮ ESG

v angličtině

ZÁSADY ESG

v angličtině

Klíčová témata udržitelnosti

Naše primární péče je určena pacientům, kterým poskytujeme nepřetržité dodávky vysoce kvalitních, inovativních a cenově dostupných generických léčiv. Potřeby našich zainteresovaných stran a sociálního prostředí jsou řešeny prostřednictvím pravidelného a proaktivního dialogu.

Vliv skupiny Krka je nejvíce citelný v šesti klíčových oblastech udržitelnosti strategie ESG (Environment, Social, Governance), které mají zásadní vliv na náš dlouhodobý strategický potenciál pro dosahování obchodních cílů.

kvalita produktů a bezpečnost pacientů

 • Kvalita, bezpečnost a účinnost léčivých přípravků a API
 • Integrovaný systém managementu kvality
 • Spravedlivé zveřejňování nežádoucích účinků, označování produktů a boj proti padělání
 • Dobré životní podmínky zvířat

NABÍRÁNÍ a udržení talentŮ

 • Nábor, rozvoj a talent management
 • Zdraví, bezpečnost a pohoda zaměstnanců
 • Diverzita, začlenění a účast zaměstnanců.

Dobré postupy vedení a správy

 • Legislativní a regulační soulad
 • Dodavatelský řetězec a obchodní kontinuita
 • Odolný a flexibilní vertikálně integrovaný obchodní model
 • Úspěšný provoz podnikání a finanční síla
 • Informační bezpečnost
 • Diverzita řízení, nezávislost a kompetence
 • Systém odměňování, který zohledňuje udržitelné výsledky
 • Příspěveky k rozvoji místní komunity

DOSTUPNÁ ZDRAVOTNÍ PÉČE

 • Nepřetržité dodávky léků
 • Efektivní proces registrace
 • Výzkum a vývoj a kultura inovací
 • Nabídka léků přizpůsobená pacientovi
 • Cenově dostupné produkty
 • Podpora pro zdravotníky
 • Iniciativy vedoucí ke zvýšení povědomí o zdravém životním stylu a identifikaci rozšířených nemocí

planeta a změna klimatu

 • Nakládání s nebezpečným odpadem
 • Řízení životního cyklu výrobku
 • Efektivní využívání energie a přírodních zdrojů
 • Nakládání s odpady
 • Kontrola emisí uhlíku

dodržování předpisů, integrita, transparentnost

 • Etické klinické studie, vývoj a výzkum
 • Boj proti korupci
 • Lidská práva
 • Spravedlivé marketingové a prodejní praktiky
 • Transparentní a přístupná správa
 • Daňová politika a transparentnost

PROCES POSUZOVÁNÍ VÝZNAMNOSTI

Důvěru zainteresovaných stran si budujeme tím, že je zapojujeme, chápeme jejich názory a reagujeme na jejich očekávání a dále jednáme na základě informací získaných z jejich reakcí a podnětů. Ty bereme v úvahu při vytváření strategických směrů a každodenních obchodních operací, které směřujeme k vytváření trvalé hodnoty pro zúčastněné strany a společnost.

Poslání společnosti Krka je umožnit lidem vést zdravý a kvalitní život. Toho můžeme dosáhnout pouze vyváženým a udržitelným rozvojem a zachováním neporušeného přírodního prostředí pro současné i budoucí generace. Při plnění našeho poslání se zaměřujeme na klíčová témata ESG – kvalitu výrobků, bezpečnost pacientů a dostupnou zdravotní péči. Naše řídicí procesy a obchodní rozhodnutí vycházejí z našeho poslání, vize a hodnot, které nám umožňují realizovat obchodní strategii, dosahovat dlouhodobých strategických cílů a vytvářet hodnoty pro zúčastněné strany.

DVOJITÁ MATICE VÝZNAMNOSTI SKUPINY KRKA

v angličtině

HLAVNÍ CÍLE UDRŽITELNÉHO ROZVOJE Z POHLEDU SKUPINY KRKA

Snažíme se naplňovat cíle udržitelnosti OSN a zvyšovat pozitivní dopad skupiny Krka na životní prostředí a zúčastněné strany. Jednáme v souladu s 8 ze 17 cílů Agendy pro udržitelný rozvoj 2030. Cíl č. 3 „Dobré zdraví a pohoda“ má klíčový význam, protože naše hlavní činnost k němu může významně přispívat.

global_goals
ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ


Zavázali jsme se neustále snižovat náš dopad na životní prostředí a efektivně hospodařit s přírodními zdroji a energií. Tímto způsobem zajišťujeme zdravé životní prostředí pro naše zaměstnance, širší společnost a budoucí generace.

Více
SOCIÁLNÍ ASPEKTY

SOCIÁLNÍ ASPEKTY


Pacientům poskytujeme vysoce kvalitní, bezpečné, účinné a cenově dostupné léky. Záleží nám na rozvoji a řízení talentů, jakož i na zdraví, bezpečnosti a pohodě našich zaměstnanců. Neustále investujeme do vývoje a budujeme kulturu inovací. Podporujeme mladé vědce, širokou škálu klubů, spolků a institucí a přispíváme k rozvoji místních komunit.

Více
SPRÁVA A ŘÍZENÍ

SPRÁVA A ŘÍZENÍ


Zavázali jsme se k rozvoji správného řízení a obchodních postupů a chráníme zásady dodržování předpisů, integrity a transparentnosti.

Více

Novinky

Pokračovat v prohlížení

Multiparty banner 1

ZAMĚSTNÁNÍ

Jste připraveni na kreativní kariéru?

Více

VĚDA A TECHNOLOGIE

Důvěra v léky společnosti Krka začíná v našich vývojových laboratořích a výrobních závodech.

Více

PRODUKTY

Poskytujeme bezpečnou a účinnou léčbu pomocí vysoce kvalitních produktů.

Více