Nimvastid 1,5 mg, tablety dispergovatelné v ústech (Léčba demence)

 • Všeobecné údaje

Základní údaje

Nimvastid 1,5 mg tablety dispergovatelné v ústech
Nimvastid 3 mg tablety dispergovatelné v ústech
Nimvastid 4,5 mg tablety dispergovatelné v ústech
Nimvastid 6 mg tablety dispergovatelné v ústech
Rivastigminum

Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat.

 • Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.
 • Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.
 • Tento přípravek byl předepsán Vám. Nedávejte jej žádné další osobě. Mohl by jí ublížit, a to i tehdy, má-li stejné příznaky jako Vy.
 • Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře, nebo pokud si všimnete jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, prosím, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi.

V příbalové informaci naleznete:

 1. Co je přípravek Nimvastid a k čemu se používá
 2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Nimvastid užívat
 3. Jak se přípravek Nimvastid užívá
 4. Možné nežádoucí účinky
 5. Jak přípravek Nimvastid uchovávat
 6. Další informace

1. CO JE NIMVASTID A K ČEMU SE POUŽÍVÁ

Léčivou látkou přípravku Nimvastid je rivastigmin.

Rivastigmin patří do skupiny látek, které se nazývají inhibitory cholinesterázy.

Přípravek Nimvastid je určen k léčbě poruch paměti u pacientů trpících Alzheimerovou nemocí. Je též možné tento přípravek užít k léčbě demence u pacientů s Parkinsonovou nemocí.

2. ČEMU MUSÍTE VĚNOVAT POZORNOST, NEŽ ZAČNETE PŘÍPRAVEK NIMVASTID UŽÍVAT

Neužívejte přípravek Nimvastid

 • jestliže jste alergický/á (přecitlivělý/á) na rivastigmin (léčivou látku přípravku Nimvastid) nebo na kteroukoli další složku přípravku Nimvastid uvedenou v bodě 6 této příbalové informace.
 • jestliže se u Vás vyskytla kožní reakce rozšířená i za hranici náplasti, jestliže se jedná o intenzivnější místní reakci (jako jsou puchýřky, zvětšující se kožní zánět, otok) a pokud se to nezlepší do 48 hodin po odstranění náplastě.

Pokud se Vás něco z toho týká, řekněte to svému lékaři a přípravek Nimvastid neužívejte.

 • Zvláštní opatrnosti při použití přípravku Nimvastid je zapotřebí
 • jestliže máte nebo jste někdy měl(a) nepravidelnou srdeční akci.
 • jestliže máte nebo jste někdy měl(a) aktivní vřed žaludku.
 • jestliže máte nebo jste někdy měl(a) obtíže při močení.
 • jestliže máte nebo jste někdy měl(a) epileptické záchvaty.
 • jestliže máte nebo jste někdy měl(a) astma nebo těžké onemocnění dýchacích cest.poruchu funkce ledvin nebo jater, nepravidelnou srdeční akci, aktivní vřed žaludku, astma nebo těžké onemocnění dýchacího traktu, obtíže při močení nebo epileptické záchvaty (křeče nebo záchvaty křečí), bude možná nutné, aby Vás lékař v průběhu užívání tohoto léku sledoval podrobněji;
 • jestliže máte nebo jste někdy měl(a) poruchu funkce ledvin
 • jestliže trpíte třesem.
 • jestliže máte nízkou tělesnou hmostnost.
 • jestliže pociťujete zažívací potíže, jako je nevolnost (pocit na zvracení) nebo zvracíte a máte průjem. Pokud zvracení nebo průjem trvají dlouho, může dojít k dehydrataci (ztratíte příliš mnoho tekutin).

Jestliže se Vás týká cokoliv z výše uvedeného, bude možná nutné, aby Vás lékař v průběhu užívání tohoto léku sledoval podrobněji.

Jestliže jste neužil(a) přípravek Nimvastid po několik dnů, neužívejte další dávku, dokud o tom neřeknete svému lékaři.

Používání přípravku Nimvastid u dětí a dospívajících (ve věku do 18 let) se nedoporučuje.

Vzájemné působení s dalšími léčivými přípravky
Prosím, informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte nebo jste užíval(a)
v nedávné době, a to i o lécích, které jsou dostupné bez lékařského předpisu.

Přípravek Nimvastid by neměl být užíván současně s dalšími léky s podobnými účinky. Přípravek Nimvastid může vzájemně působit s léky, které mají anticholinergní účinky (léky používané k uvolnění stahů nebo křečí žaludku, léky pro léčbu Parkinsonovy choroby nebo pro předcházení nevolnosti při cestování).

Přípravek Nimvastid by neměl být užíván současně s dalšími léky s podobnými účinky. Přípravek Nimvastid může vzájemně působit s léky, které mají anticholinergní účinky (léky používané k uvolnění stahů nebo křečí žaludku, léky pro léčbu Parkinsonovy choroby nebo pro předcházení nevolnosti při cestování).

Pokud během užívání přípravku Nimvastid musíte podstoupit chirurgický výkon, informujte o tom
lékaře ještě dříve, než Vám budou podána jakákoli anestetika, protože přípravek Nimvastid může během anestezie prohloubit účinky některých léků snižujících napětí svalů (myorelaxancia).

Těhotenství a kojení
Pokud v průběhu léčby otěhotníte, informujte o tom svého lékaře. Pokud to není nezbytně nutné, je vhodnější neužívat přípravek Nimvastid během těhotenství..

Běhen užívání přípravku přípravek Nimvastid, byste neměla kojit.

Poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete užívat jakýkoliv lék.

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů
Váš lékař Vás bude informovat o tom, zda Vám Vaše onemocnění dovoluje řídit dopravní prostředky a obsluhovat stroje. Přípravek Nimvastid může vyvolat závratě a ospalost, a to zvláště na počátku léčby nebo při zvýšení dávky. Pokud pociťujete závratě nebo ospalost, neřiďte, neobsluhujte žádné stroje a nevykonávejte žádné úkoly, které vyžadují Vaši pozornost.

Důležité informace o některých složkách přípravku Nimvastid

Přípravek Nimvastid obsahuje sorbitol E420. Pokud Vám Váš lékař sdělil, že trpíte intolerancí k některým cukrům, kontaktujte svého lékaře před užíváním tohoto přípravku.

3. JAK SE PŘÍPRAVEK NIMVASTID UŽÍVÁ

Vždy užívejte přípravek Nimvastid přesně podle pokynů svého lékaře. Pokud si nejste jistý(á), poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem.

Jak se zahajuje léčba
Váš lékař Vám řekne, jakou dávku přípravku máte užívat.

 • Léčba se obvykle zahajuje nízkou dávkou.
 • V závislosti na tom, jak budete na léčbu reagovat, bude Váš lékař dávku pomalu zvyšovat.
 • Nejvyšší doporučená dávka je 6,0 mg dvakrát denně.

Váš lékař bude pravidelně kontrolovat, zda u Vás léčivý přípravek účinkuje. Po dobu užívání tohoto léčivého přípravku bude Váš lékař též sledovat Vaši váhu.

Jestliže jste neužil(a) přípravek Nimvastid po několik dnů, neužívejte další dávku, dokud o tom neřeknete svému lékaři.

Užívání léčivého přípravku

 • Sdělte svému pečovateli/pečovatelce, že užíváte přípravek Nimvastid.
 • Tento lék je nutné brát denně, aby účinkoval.
 • Přípravek Nimvastid byste měl(a) užívat dvakrát denně, ráno se snídaní a večer s jídlem.Před užitím tablety byste měl(a) mít prázdná ústa.

Nimvastid tablety dispergovatelné v ústech jsou křehké. Nesmí se protlačovat fólií vnitřního obalu, protože by se tím mohly poškodit. Nedotýkejte se tablet mokrýma rukama, protože by se mohly rozpustit. Vyjměte tabletu z tohoto obalu následujícím způsobem:

 • Uchopte blistr za hrany a oddělte jednu buňku blistru od zbytku opatrným tahem podél perforace.
 • Táhněte za označenou hranu fólie a fólii úplně odloupněte.
 • Vyklopte tabletu do dlaně.
 • Jakmile vyjmete tabletu z obalu, položte ji na jazyk.

Po umístění na jazyk se tableta rozpadne během několika sekund a může být následně spolknuta bez vody. Před položením tablety na jazyk byste měl(a) mít prázdná ústa.

Jestliže jste užil(a) více přípravku Nimvastid, než jste měl(a)
Pokud náhodně užijete více přípravku Nimvastid, než jste měl(a), informujte svého lékaře. Budete možná potřebovat lékařské ošetření. U některých osob, které náhodně užily větší množství přípravku Nimvastid, se vyskytl pocit nevolnosti (nauzea), bylo jim špatně (zvracení), průjem, vysoký krevní tlak a halucinace. Může se také objevit snížení frekvence srdečního rytmu a mdloby.

Jestliže jste zapomněl(a) užít přípravek Nimvastid
Jestliže jste zjistil(a), že jste zapomněl(a) užít dávku přípravku Nimvastid, počkejte a užijte až další dávku v obvyklou dobu. Nezdvojujte následující dávku, abyste nahradil(a) vynechanou dávku.

Jestliže jste přestal(a) užívat přípravek Nimvastid

Nepřestávejte užívat Vaše tablety. Je důležité, abyste pokračovali v užívání přípravku Nimvastid tak dlouho, jak Vám řekl Váš lékař.

Máte-li jakékoli další otázky týkající se užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.

4. MOŽNÉ NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY

Podobně jako všechny léky, může mít i přípravek Nimvastid nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout u každého.

Při zahájení užívání Vašeho přípravku nebo při zvýšení dávky se mohou nežádoucí účinky vyskytnout ve větší míře. Nežádoucí účinky většinou vymizí,až si Vaše tělo na přípravek zvykne.

Četnosti výskytu nežádoucích účinků jsou stanoveny následně:
Velmi časté (týká se více než 1 pacienta z 10)
Časté (týká se 1 až 10 pacientů ze 100)
Méně časté (týká se 1 až 10 pacientů z 1 000)
Vzácné (týká se 1 až 10 pacientů z 10 000)
Velmi vzácné (týká se méně než 1 pacienta z 10 000)
Není známo (z dostupných údajů nelze určit frekvenci nežádoucího účinku)

Velmi časté

 • Závrať
 • Nechutenství
 • Žaludeční potíže jako nevolnost (pocit na zvracení) nebo zvracení, průjem

Časté

 • Úzkost
 • Pocení
 • Bolest hlavy
 • Pálení žáhy
 • Pokles tělesné hmotnosti
 • Bolest žaludku
 • Neklid
 • Slabost, únava
 • Celkový pocit indispozice
 • Třes nebo pocity zmatenosti

Méně časté

 • Deprese
 • Poruchy spánku
 • Mdloby nebo náhodné pády
 • Změny jaterních funkcí

Vzácné

 • Bolest na hrudi
 • Vyrážka, svědění
 • Epileptické záchvaty (křeče nebo záchvaty křečí)
 • Žaludeční a dvanáctníkové vředy

Velmi vzácné

 • Vysoký krevní tlak
 • Infekce močových cest
 • Vidění věcí, které nejsou (halucinace)
 • Potíže se srdečním rytmem, jako zrychlení nebo zpomalení
 • Krvácení do trávicí soustavy – projevuje se krví ve stolici nebo při zvracení
 • Zánět slinivky břišní – příznaky zahrnují prudkou bolest v horní části břicha často s nevolností a zvracením
 • Zhoršení Parkinsonovy choroby nebo vývoj podobných příznaků – jako ztuhnutí svalů, obtížné provádění pohybů

Není známo

 • Silné zvracení, které může vést k protržení trubice, která spojuje dutinu ústní a žaludek (jícen)
 • Dehydratace (ztratíte příliš mnoho tekutin)
 • Poruchy jater (žlutá kůže, zežloutnutí bělma očí, neobvyklé ztmavnutí moči nebo nevolnost bez příčiny, zvracení, únava a ztráta chuti k jídlu)
 • Agresivita, pocity neklidu
 • Nepravidelný tlukot srdce

Pacienti trpící demencí spojenou s Parkinsonovou nemocí
U těchto pacientů se některé nežádoucí účinky vyskytují ve větší míře. Vyskutují se u nich také některé další nežádoucí účinky:

Velmi časté

 • Třes
 • Mdloby
 • Náhodné pády

Časté

 • Úzkost
 • Pocity neklidu
 • Pomalý a rychlý tlukot srdce
 • Poruchy spánku
 • Nadměrné slinění a pocit dehydratace
 • Abnormálně pomalé nebo nekontrolovatelné pohyby
 • Zhoršení Parkinsonovy choroby nebo vývoj podobných příznaků – jako ztuhnutí svalů, obtížné provádění pohybů a svalová slabost

Méně časté

Nepravidelný srdeční rytmus a špatná kontrola pohybu

Pokud se u vás kterýkoli z popsaných příznaků objeví, obraťte se na svého lékaře, protože je možné, že budete potřebovat lékařskou pomoc.

Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře, nebo pokud si všimnete jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, prosím, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi.

5. JAK PŘÍPRAVEK NIMVASTID UCHOVÁVAT

Uchovávejte mimo dosah a dohled dětí.
Přípravek Nimvastid nepoužívejte po uplynutí doby použitelnosti, uvedené na obalu. Doba použitelnosti se
vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.

Tento léčivý přípravek nevyžaduje žádné zvláštní podmínky uchovávání..

Léčivé přípravky se nesmí vyhazovat do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého lékárníka, jak máte likvidovat přípravky, které již nepotřebujete. Tato opatření pomáhají chránit životní prostředí.

6. DALŠÍ INFORMACE

Co přípravek Nimvastid obsahuje

Léčivou látkou je rivastigmini hydrogenotartras.

          Nimvastid 1,5 mg: Jedna tableta dispergovatelná v ústech obsahuje 1,5 mg rivastigminum ve formě rivastigmini hydrogenotartras.
Nimvastid 3 mg: Jedna tableta dispergovatelná v ústech obsahuje 3 mg rivastigminum ve formě rivastigmini hydrogenotartras.
Nimvastid 4,5 mg: Jedna tableta dispergovatelná v ústech obsahuje 4,5 mg rivastigminum ve formě rivastigmini hydrogenotartras.
Nimvastid 6 mg: Jedna tableta dispergovatelná v ústech obsahuje 6 mg rivastigminum ve formě rivastigmini hydrogenotartras.

Pomocnými látkami jsou: mannitol, mikrokrystalická celulóza, hyprolosa,, aroma máty kadeřavé (silice máty peprné, kukuřičný maltodextrin), aroma máty peprné (maltodextrin, arabská klovatina, sorbitol E420, čištěný kukuřičný olej, levomenthol), krospovidon, křemičitan vápenatý, magnesium-stearát.

Jak přípravek Nimvastid vypadá a co obsahuje toto balení

Tablety dispergovatelné v ústech jsou kulaté a bílé.

14x1 (pouze Nimvastid 1,5 mg), 28x1, 30x1, 56x1, 60x1 nebo 112x1 tableta v odtrhovatelných jednodávkových blistrech (OPA/Al/PVC fólie a PET/Al odtrhovatelná fólie) a krabičce.

Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.

Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce:
KRKA, d.d., Novo mesto, Šmarješka cesta 6, 8501 Novo mesto, Slovinsko

Další informace o tomto přípravku získáte u místního zástupce držitele rozhodnutí o registraci:

België/Belgique/Belgien
KRKA, d.d., Novo mesto
Tél/Tel: + 32 (0)3 321 63 52

Luxembourg/Luxemburg
KRKA, d.d., Novo mesto
Tél/Tel: + 32 (0)3 321 63 52

 

България
Представителство на KRKA в България
Teл.: + 359 (02) 962 34 50

Magyarország
KRKA Magyarország Kereskedelmi Kft.
Tel.: + 361 (0) 355 8490

Česká republika
KRKA ČR, s.r.o.
Tel: + 420 (0) 221 115 150

Malta
E.J. Busuttil Ltd.
Tel: +356 21445855

Danmark
KRKA Sverige AB
Tlf: + 46 (0)8 643 67 66 (SE)

Nederland
KRKA, d.d., Novo mesto
Tel: + 32 3 321 63 52 (BE)

Deutschland
TAD Pharma GmbH
Tel: + 49 (0) 4721 6060

Norge
KRKA Sverige AB
Tlf: + 46 (0)8 643 67 66 (SE)

Eesti
KRKA, d.d., Novo mesto Eesti filiaal
Tel: + 372 (0)6 671 658

Österreich
KRKA Pharma GmbH, Wien
Tel: + 43 (0)1 66 24 300

Ελλάδα
QUALIA PHARMA S.A.
Tηλ.: +30 (0)210 2832941

Polska
KRKA-POLSKA Sp. z o.o.
Tel.: + 48 (0)22 573 7500

España
KRKA Farmaceutica, S.L.
Tel: + 34 (0)911610381

Portugal
KRKA Farmacêutica, Unipessoal Lda.
Tel: + 351 (0)21 46 43 650

France
KRKA, d.d., Novo mesto
Tél: + 32 3 321 63 52 (BE)

România
KRKA Romania S.R.L., Bucharest
Tel: + 402 (0)1 310 66 05


Ireland
KRKA Pharma Dublin, Ltd.
Tel: +353 1 293 91 80

Slovenija
KRKA, d.d., Novo mesto
Tel: + 386 (0) 1 47 51 100

Ísland
KRKA Sverige AB
Sími: + 46 (0)8 643 67 66 (SE)

Slovenská republika
KRKA Slovensko, s.r.o.,
Tel: + 421 (0) 2 571 04 501

Italia
KRKA Farmaceutici Milano, S.r.l.
Tel: + 39 069448827

Suomi/Finland
KRKA Sverige AB
Puh/Tel: + 46 (0)8 643 67 66 (SE)

Κύπρος
Kipa Pharmacal Ltd.
Τηλ: + 357 24 651 882

Sverige
KRKA Sverige AB
Tel: + 46 (0)8 643 67 66 (SE)

Latvija
KRKA, d.d., Novo mesto
Tel: + 371 6 733 8610

United Kingdom
Consilient Health (UK) Ltd.
Tel: + 44 (0)20 8956 2310

Lietuva
UAB KRKA Lietuva
Tel: + 370 5 236 27 40

 

Tato příbalová informace byla naposledy schválena 6/2012

Podrobné informace o tomto přípravku jsou uveřejněny na webových stránkách Evropské lékové agentury http://www.ema.europa.eu/

Popisy léčiv a přípravků, jsou poskytovány pouze pro informační účely a nepředstavují prodejní katalog.

Hlášení nežádoucích účinků
Pokud chcete nahlásit nežádoucí účinky, vyplňte prosím zde uvedený formulář.