Oprymea 0,7 mg (Léčba Parkinsonovy choroby)

https://www.sukl.cz/modules/medication/detail.php?code=0500278&tab=texts
 • Všeobecné údaje

Základní údaje

Oprymea 0,088 mg
Oprymea 0,18 mg
Oprymea 0,35 mg
Oprymea 0,7 mg
Oprymea 1,1 mg
Pramipexolum

Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat, protože obsahuje pro Vás důležité údaje.

 • Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.
 • Máte-li jakékoliv další otázky, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.
 • Tento přípravek byl předepsán výhradně Vám. Nedávejte jej žádné další osobě. Mohl by jí ublížit, a to i tehdy, má-li stejné známky onemocnění jako Vy.
 • Pokud se u Vás vyskytne kterýkoliv z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoliv nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci.

Co naleznete v této příbalové informaci:

 1. Co je přípravek Oprymea a k čemu se používá.
 2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Oprymea používat.
 3. Jak se přípravek Oprymea užívá.
 4. Možné nežádoucí účinky.
 5. Jak přípravek Oprymea uchovávat.
 6. Obsah balení a další informace.

1. Co je přípravek Oprymea a k čemu se používá

Oprymea obsahuje léčivou látku pramipexol a patří do skupiny léků známých jako agonisté dopaminu, které stimulují dopaminové receptory v mozku. Stimulace dopaminových receptorů v mozku spouští nervové impulzy, které pomáhají řídit tělesné pohyby.

Přípravek Oprymea se užívá k léčbě příznaků primární Parkinsonovy nemoci u dospělých. Může být podáván samotný nebo v kombinaci s levodopou (jiný lék k léčbě Parkinsonovy nemoci).

2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Oprymea používat

Neužívejte přípravek Oprymea
-        Jestliže jste alergický(á) na pramipexol nebo na kteroukoli další složku tohoto přípravku (uvedenou v bodě 6).

Upozornění a opatření
Před užitím přípravku Oprymea se poraďte se svým lékařem. Informujte svého lékaře, jestliže máte nebo jste měl(a) nebo se u Vás rozvíjí nějaký příznak nebo nastane určitý zdravotní stav, zejména některý z následně uvedených:
-        onemocnění ledvin;
-        halucinace (zrakové, sluchové nebo pocitové vnímání jevů, které neexistují). Většina halucinací je zrakové povahy;
-        poruchy hybnosti (např. abnormální, nekontrolované pohyby končetin). Pokud trpíte pokročilou Parkinsonovou nemocí a současně užíváte levodopu, může se u Vás během zvyšování dávek přípravku Oprymea objevit dyskineze;
-        spavost a epizody náhlého usínání;
-        psychóza (např. srovnatelná s příznaky schizofrenie);
-        zhoršení zraku. Během léčby přípravkem Oprymea byste měli podstupovat pravidelné kontroly zraku;
-        závažné onemocnění srdce a cév. Je potřeba, aby byl Váš krevní tlak pravidelně kontrolován, zejména na počátku léčby. To proto, aby nedošlo k tzv. posturální hypotenzi (náhlý pokles krevního tlaku po zaujetí vzpřímené polohy);

Informujte, prosím, svého lékaře, pokud Vy nebo Vaši rodinní příslušníci, či ošetřovatelé zaznamenáte, že se u Vás objevuje nutkání nebo touha chovat se neobvyklým způsobem, či nemůžete odolat nutkání, popudu či pokušení provádět některé činnosti, kterými byste mohl(a) poškodit sebe či své okolí. Tyto projevy jsou nazývány impulzivními poruchami a může mezi ně patřit návykové hráčství, nadměrná konzumace jídla nebo nadměrné utrácení, abnormálně vysoký zájem o sex nebo nárůst sexuálních myšlenek a pocitů. Pokud se tyto projevy objeví, Váš lékař Vám možná bude muset snížit dávku, nebo přípravek vysadit.

Děti a dospívající
Podávání přípravku Oprymea u dětí a dospívajících mladších18 let se nedoporučuje.

Další léčivé přípravky a přípravek Oprymea
Informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte, které jste v nedávné době užíval/a, nebo které možná budete užívat, a to i o lécích, které jsou dostupné bez lékařského předpisu, bylinných přípravcích, potravin pro zdravou výživu nebo doplňků stravy.

Přípravek Oprymea nesmí být užíván spolu s léky proti psychózám.

Buďte opatrní, pokud užíváte následující léky:

 • cimetidin (snižuje nadměrnou tvorbu žaludeční kyseliny a léčí žaludeční vředy);
 • amantadin (který může být podáván k léčbě Parkinsonovy nemoci);
 • mexiletin (k léčbě nepravidelné činnosti srdce, stav známý jako komorová arytmie);
 • zidovudin (který může být podáván k léčbě syndromu získaného selhání imunity (AIDS), onemocnění imunitního systému u lidí);
 • cisplatina (k léčbě různých typů nádorů);
 • chinin (který může být podáván k prevenci bolestivých nočních křečí nohou a k léčbě malárie známé jako tropická (maligní malárie));
 • prokainamid (k léčbě nepravidelné činnosti srdce)

Pokud užíváte levodopu, doporučuje se dávku levodopy snížit, když zahajujete léčbu přípravkem Oprymea.

Buďte opatrní, pokud užíváte kterýkoliv lék, který má tlumivý účinek, nebo pokud požíváte alkohol. V těchto případech může přípravek Oprymea ovlivnit Vaši schopnost řídit a obsluhovat stroje.

Přípravek Oprymea s jídlem, pitím a alkoholem
Buďte opatrní, pokud během léčby přípravkem Oprymea konzumujete alkohol. Přípravek Oprymea lze užívat spolu s jídlem nebo bez něj.

Těhotenství a kojení
Poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete užívat jakýkoliv lék.

Pokud jste těhotná nebo kojíte, domníváte se, že můžete být těhotná, nebo plánujete otěhotnět, poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete tento přípravek užívat. Váš lékař s Vámi poté projedná, zda máte pokračovat v léčbě přípravkem Oprymea.
Účinek přípravku Oprymea na nenarozené dítě není znám. Pokud jste však těhotná, přípravek Oprymea neužívejte, dokud Vám lékař jeho užívání nedoporučí.

Během kojení se přípravek Oprymea nedoporučuje užívat. Přípravek Oprymea může snižovat tvorbu mateřského mléka. Do mateřského mléka také může přecházet a tím se dostávat do těla kojence. Jestliže je léčba přípravkem Oprymea nevyhnutelná, kojení je třeba ukončit.

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů
Přípravek Oprymea může vyvolávat halucinace (zrakové, sluchové nebo pocitové vnímání jevů, které neexistují). Pokud tomu tak je, neřiďte vozidla a neobsluhujte stroje.
Podávání přípravku Oprymea bylo spojeno se spavostí a epizodami náhlého usínání, zejména u pacientů s Parkinsonovou nemocí. Jestliže se u Vás tyto nežádoucí účinky objevují, nesmíte řídit auto nebo obsluhovat stroje. Pokud k těmto příznakům dojde, informujte o tom svého lékaře.

3. Jak se přípravek Oprymea užívá

Vždy užívejte tento přípravek přesně podle pokynů svého lékaře. Pokud si nejste jistý(á), poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem. Lékař Vám poradí správné dávkování.

Přípravek Oprymea můžete užívat s jídlem nebo bez něj. Zapijte tablety vodou.

Parkinsonova nemoc
Denní dávku léku je třeba užívat rozdělenou na 3 stejné dávky.

Během prvního týdne je obvyklá dávka 1 tableta přípravku Oprymea 0,088 mg třikrát denně (to odpovídá 0,264 mg denně):

 

1. týden

Počet tablet

1 tableta přípravku Oprymea 0,088 mg třikrát denně

Celková denní dávka (mg)

0,264

Tato dávka se podle pokynů lékaře zvyšuje každých 5 – 7 dní, dokud není dosaženo ústupu příznaků (udržovací dávkou).

 

2. týden

3. týden

Počet tablet

1 tableta přípravku Oprymea 0,18 mg třikrát denně NEBO 2 tablety Oprymea 0,088 mg třikrát denně

1 tableta přípravku Oprymea 0,35 mg třikrát denně NEBO 2 tablety Oprymea 0,18 mg třikrát denně

Celková denní dávka (mg)

0,54

1,1

Obvyklá udržovací dávka je 1,1 mg denně. Může však nastat nutnost ještě dalšího zvýšení dávky. Pokud je to nutné, lékař Vám může dávku zvýšit až na maximálně 3,3 mg pramipexolu v tabletách denně. Také je možná nižší udržovací dávka tři tablety přípravku Oprymea 0,088 mg denně.

 

Nejnižší udržovací dávka

Nejvyšší udržovací dávka

Počet tablet

1 tableta přípravku Oprymea 0,088 mg třikrát denně

1 tableta přípravku Oprymea 1,1 mg třikrát denně

Celková denní dávka (mg)

0,264

3,3

Pacienti s onemocněním ledvin
Jestliže trpíte středně závažným až závažným onemocněním ledvin, lékař Vám předepíše nižší dávku. V tomto případě budete užívat tablety jen jednou nebo dvakrát denně. Jestliže trpíte středně závažným onemocněním ledvin, obvyklá zahajovací dávka je 1 tableta přípravku Oprymea 0,088 mg dvakrát denně. Jestliže trpíte těžkým onemocněním ledvin, obvyklá zahajovací dávka je pouze 1 tableta přípravku Oprymea 0,088 mg denně.

Jestliže jste užil(a) více přípravku Oprymea, než jste měl(a)
Pokud jste nedopatřením užil(a) příliš mnoho tablet:
-        okamžitě kontaktujte svého lékaře nebo nejbližší pohotovostní oddělení nemocnice a požádejte o radu;
-        může nastat zvracení, neklid nebo některý z nežádoucích účinků uvedených v bodě 4 (Možné nežádoucí účinky).

Jestliže jste zapomněl(a) užít přípravek Oprymea
Nemějte obavy. Prostě opomenutou dávku úplně vynechte a následující dávku vezměte ve správný čas. Nezdvojujte následující dávku, abyste nahradil(a) vynechanou dávku.

Jestliže jste přestal(a) užívat přípravek Oprymea
Nepřerušujte léčbu přípravkem Oprymea bez porady s lékařem. Jestliže musíte přestat s užíváním tohoto léku, lékař Vám bude dávku postupně snižovat. Tento postup snižuje riziko zhoršení příznaků.

Jestliže trpíte Parkinsonovou nemocí, nesmíte léčbu přípravkem Oprymea náhle přerušit. Náhlé přerušení může způsobit onemocnění, tzv. neuroleptický maligní syndrom, který může znamenat významné ohrožení zdraví. Mezi jeho příznaky patří:
- akineze (ztráta svalového pohybu);
- svalová ztuhlost;
- horečka;
- nestálý krevní tlak;
- tachykardie (zrychlení srdeční činnosti);
- zmatenost;
- snížení úrovně vědomí (např. koma).

Máte-li jakékoliv další otázky týkající se užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.

4. Možné nežádoucí účinky

Podobně jako všechny léky, může mít i tento přípravek nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout u každého. Hodnocení těchto nežádoucích účinků je založeno na jejich následující četnosti:

Velmi časté:

mohou se vyskytovat u více než 1 člověka z 10

Časté:

mohou se vyskytovat až u 1 člověka z 10

Méně časté:

mohou se vyskytovat až u 1 člověka ze 100

Vzácné:

mohou se vyskytovat až u 1 člověka z 1 000

Velmi vzácné:

mohou se vyskytovat až u 1 člověka z 10 000

Jestliže trpíte Parkinsonovou nemocí, mohou se u Vás vyskytnout následující nežádoucí účinky:

Velmi časté:
-        Dyskineze (např. abnormální nekontrolované pohyby končetin),
-        Spavost,
-        Závratě,
-        Nauzea (pocit na zvracení).

Časté:

 • Naléhavé nutkání k neobvyklému chování
 • Halucinace (zrakové, sluchové nebo pocitové vnímání jevů, které neexistují)
 • Zmatenost
 • Únava (únavnost)
 • Nespavost (insomnie)
 • Nahromadění nadbytečné tekutiny, obvykle v nohách (periferní otoky)
 • Bolesti hlavy
 • Snížený tlak krve (hypotenze)
 • Abnormální sny
 • Zácpa
 • Zhoršení zraku
 • Zvracení
 • Úbytek hmotnosti včetně snížení chuti k jídlu

Méně časté:

 • Paranoia (např. nadměrné obavy o vlastní zdraví)
 • Bludy
 • Nadměrná denní ospalost a náhlé upadnutí do spánku
 • Amnézie (porucha paměti)
 • Hyperkineze (nadměrné pohyby a neschopnost setrvat v klidu)
 • Zvýšení tělesné hmotnosti
 • Alergické reakce (např. vyrážka, svědění, přecitlivělost)
 • Mdloby
 • Srdeční selhání (srdeční obtíže, které mohou způsobit dušnost nebo otoky kotníků)*
 • Neklid
 • Dyspnoe (dušnost)
 • Škytavka
 • Pneumonie (plicní infekce)
 • Neschopnost odolat nutkání, popudu či pokušení provádět činnost, která by mohla poškodit Vás nebo ostatní. Mezi tyto činnosti mohou patřit:
 • Silné nutkání k nadměrnému hazardu i přes riziko vážných rodinných nebo osobních následků.
 • Změněný nebo zvýšený zájem o sex a chování, které ve Vás nebo ve Vašem okolí budí zvýšené obavy, např. zvýšený sexuální apetit.
 • Nekontrolovatelné nadměrné nakupování nebo utrácení.
 • Záchvatovité přejídání (příjem velkého množství potravy za krátkou dobu) nebo nutkavé přejídání (příjem většího množství jídla, než je obvyklé a než je nutné pro zahnání hladu).*

Informujte, prosím, svého lékaře, pokud zaznamenáte některý z těchto nežádoucích účinků. Váš lékař s Vámi probere možnosti, jak tyto nežádoucí účínky zvládat či je omezit.

V případě nežádoucích účinků označených * není odhad přesné frekvence výskytu možný, protože tyto nežádoucí účinky nebyly pozorovány v klinických studiích u 2 762 pacientů léčených pramipexolem. Frekvence výskytu není pravděpodobně větší než „méně časté“.

Jestliže trpíte další indikace, mohou se u Vás vyskytnout následující nežádoucí účinky:

Velmi časté:

 • Nauzea (pocit na zvracení).

Časté:

 • Změny rytmu spánku jako nespavost (insomnie) a spavost (ospalost),
 • Únava (únavnost),
 • Bolesti hlavy,
 • Abnormální sny,
 • Zácpa,
 • Závratě,
 • Zvracení.

Méně časté:

 • Naléhavé nutkání k neobvyklému chování*
 • Srdeční selhání (srdeční obtíže, které mohou způsobit dušnost nebo otoky kotníků)*
 • Nepřiměřená sekrece antidiuretického hormonu*
 • Dyskineze (např. neobvyklé, nekontrolované pohyby končetin)
 • Hyperkineze (nadměrné pohyby a neschopnost setrvat v klidu) *
 • Paranoia (např. nadměrné obavy o vlastní zdraví)
 • Bludy*
 • Amnézie (porucha paměti) *
 • Halucinace (zrakové, sluchové nebo pocitové vnímání jevů, které neexistují),
 • Zmatenost,
 • Nadměrná denní ospalost a náhlé upadnutí do spánku,
 • Zvýšení tělesné hmotnosti,
 • Snížený tlak krve (hypotenze),
 • Nahromadění nadbytečné tekutiny, obvykle v nohách (periferní otoky),
 • Alergické reakce (např. vyrážka, svědění, přecitlivělost),
 • Mdloby,
 • Neklid,
 • Zhoršení zraku
 • Úbytek hmotnosti včetně snížené chuti k jídlu
 • Dyspnoe (dušnost)
 • Škytavka
 • Pneumonie (plicní infekce)*
 • Neschopnost odolat nutkání, popudu či pokušení provádět činnost, která by mohla poškodit Vás nebo ostatní. Mezi tyto činnosti mohou patřit:
 • Silné nutkání k nadměrnému hazardu i přes riziko vážných rodinných nebo osobních následků.
 • Změněný nebo zvýšený zájem o sex a chování, které ve Vás nebo ve Vašem okolí budí zvýšené obavy, např. zvýšený sexuální apetit.
 • Nekontrolovatelné nadměrné nakupování nebo utrácení.
 • Záchvatovité přejídání (příjem velkého množství potravy za krátkou dobu) nebo nutkavé přejídání (příjem většího množství jídla, než je obvyklé a než je nutné pro zahnání hladu).*

Informujte, prosím, svého lékaře, pokud zaznamenáte některý z těchto nežádoucích účinků. Váš lékař s Vámi probere možnosti, jak tyto nežádoucí účínky zvládat či je omezit.

V případě nežádoucích účinků označených * není odhad přesné frekvence výskytu možný, protože tyto nežádoucí účinky nebyly pozorovány v klinických studiích u 1395 pacientů léčených pramipexolem. Frekvence výskytu není pravděpodobně větší než „méně časté“.

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků sdělte to svému lékaři nebo lékárníkov. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci.

5. Jak přípravek Oprymea uchovávat

Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí.

Nepoužívejte tento přípravek po uplynutí doby použitelnosti, uvedené na obalu. Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.

Uchovávejte v původním obalu, aby byl přípravek chráněn před světlem.

Nevyhazujte žádné léčivé přípravky do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého lékárníka, jak naložit s přípravky, které již nepoužíváte. Tato opatření pomáhají chránit životní prostředí.

6. Obsah balení a další informace

Co přípravek Oprymea obsahuje
-        Léčivou látkou je pramipexol. Jedna tableta obsahuje 0,088 mg, 0,18 mg, 0,35 mg, 0,7 mg nebo 1,1 mg pramipexolu (ve formě 0,125 mg, 0,25 mg, 0,5 mg, 1 mg nebo 1,5 mg monohydrátu pramipexol-dihydrochloridu).
-        Pomocnými látkami jsou: mannitol, kukuřičný škrob, předbobtnalý kukuřičný škrob, povidon 25, koloidní bezvodý oxid křemičitý, magnesium-stearát.

Jak přípravek Oprymea vypadá a co obsahuje toto balení
Oprymea 0,088 mg: bílé, kulaté, se zkosenými hranami a vyraženým symbolem „P6“ na jedné straně tablety.
Oprymea 0,18 mg: bílé, oválné, se zkosenými hranami, s půlící rýhou na obou stranách a vyraženým symbolem „P7“ na obou polovinách jedné strany tablety. Tabletu lze dělit na dvě stejné poloviny.
Oprymea 0,35 mg: bílé, oválné, se zkosenými hranami, s půlící rýhou na obou stranách a vyraženým symbolem „P8“ na obou polovinách jedné strany tablety. Tabletu lze dělit na dvě stejné poloviny.
Oprymea 0,7 mg: bílé, kulaté, se zkosenými hranami, s půlící rýhou na obou stranách a vyraženým symbolem „P9“ na obou polovinách jedné strany tablety. Tabletu lze dělit na dvě stejné poloviny.
Oprymea 1,1 mg: bílé, kulaté, se zkosenými hranami, s půlící rýhou na obou stranách. Tabletu lze dělit na dvě stejné poloviny.

Velikost balení:
Krabičky s 20, 30, 60, 90 nebo 100 tabletami v blistrech po 10 tabletách.

Na trhu nemusí být všechny velikosti balení. 

Držitel rozhodnutí o registraci
KRKA, d. d., Novo mesto, Šmarješka cesta 6, 8501 Novo mesto, Slovinsko

Výrobce

KRKA, d. d., Novo mesto, Šmarješka cesta 6, 8501 Novo mesto, Slovinsko
TAD Pharma GmbH, Heinz-Lohmann-Straße 5, 27472 Cuxhaven, Německo

Další informace o tomto přípravku získáte u místního zástupce držitele rozhodnutí o registraci:

België/Belgique/Belgien
KRKA, d.d., Novo mesto
Tél/Tel: + 32 (0)3 321 63 52

Luxembourg/Luxemburg
KRKA, d.d., Novo mesto
Tél/Tel: + 32 (0)3 321 63 52

България
Представителство на KRKA в България
Teл.: + 359 (02)962 34 50

Magyarország
KRKA Magyarország Kereskedelmi Kft.
Tel.: + 361 (0) 355 8490

Česká republika
KRKA ČR, s.r.o.
Tel: + 420 (0) 221 115 150 

Malta
E. J. Busuttil Ltd.
Tel: + 356 21 445 885

Danmark
KRKA Sverige AB 
Tlf: + 46 (0)8 643 67 66 (SE)

Nederland
KRKA, d.d., Novo mesto
Tel: + 32 3 321 63 52 (BE)

Deutschland
TAD Pharma GmbH
Tel: + 49 (0) 4721 606-0

Norge
KRKA Sverige AB
Tlf: + 46 (0)8 643 67 66 (SE)

Eesti
KRKA, d.d., Novo mesto Eesti filiaal
Tel: + 372 (0)6 671 658

Österreich
KRKA Pharma GmbH, Wien
Tel: + 43 (0)1 66 24 300

Ελλάδα
QUALIA PHARMA S.A.
Τηλ: +30 (0)210 2832941

Polska
KRKA-POLSKA Sp. z o.o.
Tel.: + 48 (0)22 573 7500 

España
KRKA Farmacéutica, S.L.
Tel: + 34 911 61 03 81 

Portugal
KRKA Farmacêutica, Sociedade Unipessoal Lda.
Tel: + 351 (0)21 46 43 650

France
KRKA France Eurl
Tél: + 33 (0)1 57 40 82 25

România
KRKA Romania S.R.L., Bucharest
Tel: + 4 021 310 66 05


Ireland
KRKA Pharma Dublin, Ltd.
Tel: + 353 1 293 91 80

Slovenija
KRKA, d.d., Novo mesto
Tel: + 386 (0) 1 47 51 100 

Ísland
KRKA Sverige AB
Sími: + 46 (0)8 643 67 66 (SE)

Slovenská republika
KRKA Slovensko, s.r.o.,
Tel: + 421 (0) 2 571 04 501 

Italia
KRKA Farmaceutici Milano S.r.l.
Tel: + 39 333 7288 668

Suomi/Finland
KRKA Sverige AB
Puh/Tel: + 46 (0)8 643 67 66 (SE)

Κύπρος
Kipa Pharmacal Ltd.
Τηλ: + 357 24 651 882

Sverige

KRKA Sverige AB 

Tel: + 46 (0)8 643 67 66 (SE)

Latvija
KRKA Latvija SIA
Tel: + 371 6 733 86 10 

United Kingdom
Consilient Health (UK) Ltd.
Tel: + 44 (0)2089562310

Lietuva
UAB KRKA Lietuva
Tel: + 370 5 236 27 40 

 

Tato příbalová informace byla naposledy revidována 04/2013

Podrobné informace o tomto léčivém přípravku jsou k dispozici na webových stránkách Evropské agentury pro léčivé přípravky: http://www.ema.europa.eu

Popisy léčiv a přípravků, jsou poskytovány pouze pro informační účely a nepředstavují prodejní katalog.

Hlášení nežádoucích účinků
Pokud chcete nahlásit nežádoucí účinky, vyplňte prosím zde uvedený formulář.