Rolpryna 2 mg, tablety s prodlouženým uvolňováním (Léčba Parkinsonovy choroby)

https://www.sukl.cz/modules/medication/detail.php?code=0159537&tab=texts
 • Všeobecné údaje

Základní údaje

Rolpryna 2 mg
Rolpryna 4 mg
Rolpryna 8 mg

Tablety s prodlouženým uvolňováním
Ropinirolum

Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat.

 • Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.
 • Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.
 • Tento přípravek byl předepsán Vám. Nedávejte jej žádné další osobě. Mohl by jí ublížit, a to i tehdy, má-li stejné příznaky jako Vy.
 • Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře, nebo pokud si všimnete jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, prosím, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi.

V příbalové informaci naleznete:

 1. Co je Rolpryna a k čemu se používá
 2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Rolpryna užívat
 3. Jak se přípravek Rolpryna užívá
 4. Možné nežádoucí účinky
 5. Jak přípravek Rolpryna uchovávat
 6. Další informace

1. CO JE Rolpryna A K ČEMU SE POUŽÍVÁ

Léčivá látka přípravku Rolpryna je ropinirol, který patří do skupiny léčiv zvaných agonisté dopaminu. Agonisté dopaminu ovlivňují mozek stejným způsobem jako přirozená látka zvaná dopamin.

Tablety s prodlouženým účinkem Rolpryna se používají k léčbě Parkinsonovy choroby.

Lidé s Parkinsonovou chorobou mají snížené hladiny dopaminu v některých částech mozku. Ropinirol má podobný účinek jako přirozený dopamin a tím pomáhá snižovat příznaky Parkinsonovy choroby.

2. ČEMU MUSÍTE VĚNOVAT POZORNOST, NEŽ ZAČNETE PŘÍPRAVEK Rolpryna UŽÍVAT  

Neužívejte přípravek Rolpryna

 • jestliže jste alergický/á (přecitlivělý/á) na ropinirol nebo na kteroukoli další složku přípravku Rolpryna
 • jestliže trpíte vážným onemocněním ledvin
 • jestliže trpíte onemocněním jater

Pokud si myslíte, že se Vás něco z výše uvedeného týká, řekněte to svému lékaři.

Zvláštní opatrnosti při použití přípravku Rolpryna je zapotřebí

Předtím, než začnete přípravek Rolpryna užívat, informujte svého lékaře:

 • jestliže jste těhotná nebo myslíte, že byste mohla být těhotná
 • jestliže kojíte
 • jestliže je Vám méně než 18 let
 • jestliže máte vážné potíže se srdcem
 • jestliže trpíte závažnou duševní chorobou
 • jestliže se u vás vyskytla jakákoli neobvyklá nutkavá potřeba něco dělat a/nebo neobvyklé chování (jako je nadměrné hraní nebo nadměrné zvýšení sexuality)
 • jestliže nesnášíte některé cukry (např. laktózu)

Pokud si myslíte, že se Vás něco z výše uvedeného týká, řekněte to svému lékaři. Váš lékař může rozhodnout, že přípravek Rolpryna pro Vás není vhodný, nebo že v průběhu užívání potřebujete více pravidelných kontrol.

Jestliže užíváte přípravek Rolpryna

Pokud si Vy nebo Vše rodina všimnete, že u Vás po užívání přípravku Rolpryna dochází k jakémukoli neobvyklému chování (jako je neobvyklé nutkání hrát nebo zvýšená pohlavní touha a/nebo zvýšená sexuální aktivita), informujte o tom svého lékaře. Je možné, že Vám lékař bude muset upravit dávku nebo přerušit léčbu.

Kouření a přípravek Rolpryna
Informujte svého lékaře, jestliže jste přestali nebo začali během užívání přípravku Rolpryna kouřit. Je možné, že vám lékař bude muset upravit dávku.

Vzájemné působení s dalšími léčivými přípravky

Prosím, informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte nebo jste užíval(a) v nedávné době, a to i o lécích, které jsou dostupné bez lékařského předpisu.

Pokud jste během užívání přípravku Rolpryna začal(a) užívat nový lék, nezapomeňte o tom informovat svého lékaře nebo lékárníka.

Některé léky mohou ovlivnit účinek přípravku Rolpryna nebo zvýšit pravděpodobnost výskytu nežádoucích účinků. Na druhé straně může také přípravek Rolpryna ovlivnit účinek jiných léků.

Mezi tyto léky patří:

 • fluvoxamin, který se používá k léčbě deprese;
 • léky používané k léčbě jiných duševních poruch, například sulpirid;
 • hormonální substituční terapie (HRT);
 • metoklopramid, který se používá k léčbě nauzey a pálení žáhy;
 • antibiotika ciprofloxacin nebo enoxacin;
 • jakýkoliv jiný lék pro léčbu Parkinsonovy choroby.

Informujte svého lékaře, pokud některé z nich užíváte nebo jste v poslední době užíval(a).

Užívání přípravku Rolpryna s jídlem a pitím

Přípravek Rolpryna může být užíván s jídlem nebo bez jídla.

Pití alkoholu se během užívání přípravku Rolpryna nedoporučuje.

Těhotenství a kojení

Poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete užívat jakýkoliv lék.

Přípravek Rolpryna se nedoporučuje užívat během těhotenství, pokud Vám Váš lékař neřekne, že prospěch z užívání přípravku Rolpryna je pro Vás větší, než riziko pro nenarozené dítě. Přípravek Rolpryna se nedoporučuje užívat během kojení, protože ovlivňuje produkci mléka.

Okamžitě informujte svého lékaře, pokud jste těhotná nebo si myslíte, že byste mohla být těhotná nebo otěhotnění plánujete. Lékař vám také může poradit v případě, že kojíte nebo kojení plánujete. Lékař vám může doporučit, abyste užívání přípravku Rolpryna přerušila.

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů

Při užívání přípravku Rolpryna můžete pociťovat ospalost. Může vyvolat silnou ospalost, a někdy může způsobit, že pacienti náhle usnou bez jakýchkoliv varovných příznaků.

Pokud si myslíte, že by se Vám to mohlo přihodit, nesmíte řídit vozidlo ani obsluhovat stroje, ani se dostat do jakékoliv situace, kde by ospalost nebo náhlý spánek mohly Vás (nebo jiné osoby) dostat do rizika vážného úrazu nebo smrti. Nevykonávejte tyto aktivity, dokud tyto příznaky neodezní.

Informujte svého lékaře, pokud Vám to způsobuje problémy.

Důležité informace o některých složkách přípravku Rolpryna

Tablety přípravku Rolpryna obsahují laktózu. Pokud Vám lékař řekl, že nesnášíte některé cukry, kontaktujte svého lékaře před tím, než začnete tento léčivý přípravek užívat.

3. JAK SE PŘÍPRAVEK Rolpryna UŽÍVÁ

Vždy užívejte přípravek Rolpryna přesně podle pokynů svého lékaře. Pokud si nejste jistý(á), poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem.

Nepodávejte přípravek Rolpryna dětem. Rolpryna se obvykle pacientům mladším 18 let nepředepisuje.

Je možné, že budete přípravek Rolpryna užívat jako jediný lék k léčbě Parkinsonovy choroby. Nebo může být přípravek také užíván s dalším lékem nazývaným levodopa (L-dopa). Jestliže užíváte levodopu a začnete poprvé užívat přípravek Rolpryna, mohou se u Vás vyskytnout nekontrolovatelné trhavé pohyby. Informujte svého lékaře, pokud se to stane, protože je možné, že Vám lékař bude muset dávku levodopy upravit.

Kolik tablet přípravku Rolpryna budete muset užívat?

Určení správné dávky přípravku Rolpryna, kterou budete užívat, může nějaký čas trvat.

Obvyklá počáteční dávka přípravku Rolpryna tablet s prodlouženým uvolňováním je 2 mg jednou denně po dobu prvního týdne. Od druhého týdne léčby Vám může lékař zvýšit dávku na 4 mg přípravku Rolpryna tablet s prodlouženým uvolňováním jednou denně. Pokud jste velmi staří, může Vám lékař dávku zvyšovat ještě pomaleji. Poté Vám lékař může upravovat dávku, dokud nebudete užívat dávku, která Vám nejlépe vyhovuje. Někteří pacienti mohou užívat až 24 mg přípravku Rolpryna tablet s prodlouženým uvolňováním každý den.

Pokud na počátku léčby pociťujete nežádoucí účinky, které špatně snášíte, promluvte si se svým lékařem. Váš lékař Vám může doporučit přejít na nižší dávku ropinirolu tablet s okamžitým uvolňováním, kterou budete užívat třikrát denně.

Neužívejte víc tablet přípravku Rolpryna, než kolik Vám doporučil lékař.

Může trvat několik týdnů, než začne přípravek Rolpryna účinkovat. 

Užívání dávky přípravku Rolpryna

Užívejte přípravek Rolpryna jednou denně, ve stejnou dobu každý den.

Spolkněte tabletu(y) s prodlouženým uvolňováním přípravku Rolpryna vcelku a zapijte ji(je) vodou.

Tablety s prodlouženým uvolňováním se nesmí kousat, žvýkat ani drtit. V opačném případě by mohlo dojít k předávkování, protože by se lék uvolnil do těla příliš rychle.

Jestliže přecházíte z ropinirolu tablet s okamžitým uvolňováním

Váš lékař odvodí dávku přípravku Rolpryna tablet s prodlouženým uvolňováním z dávky ropinirolu tablet s okamžitým uvolňováním, které jste užíval(a).

Užijte tabletu ropinirolu tablet s okamžitým uvolňováním den před změnou normálně, jak jste zvyklý(á). Následující ráno užijte tabletu s prodlouženým uvolňováním přípravku Rolpryna a neužívejte již žádný ropinirol tablety s okamžitým uvolňováním.

Jestliže jste užil(a) více přípravku Rolpryna, než jste měl(a)

Okamžitě kontaktujte lékaře nebo lékárníka. Pokud je to možné, ukažte jim krabičku s přípravkem Rolpryna. 

U osob, které užily větší dávku přípravku Rolpryna než měly, se mohou vyskytnout následující příznaky: pocit nevolnosti (nauzea), nevolnost (zvracení), závratě (nebo pocit točení hlavy), pocit ospalosti, duševní nebo tělesná únava, mdloba, halucinace.

Jestliže jste zapomněl(a) užít přípravek Rolpryna

Nezdvojujte následující dávku, abyste nahradil(a) vynechanou dávku.
Jestliže jste zapomněl(a) užívat přípravek Rolpryna jeden nebo více dní, požádejte svého lékaře o radu, jak je znovu začít užívat. 

Jestliže jste přestal(a) užívat přípravek Rolpryna

Nepřestávejte užívat přípravek Rolpryna bez porady s lékařem.
Užívejte přípravek Rolpryna tak dlouho, jak Vám Váš lékař doporučí. Nepřestávejte v užívání, dokud Vám to lékař neřekne.
Jestliže náhle přestanete užívat přípravek Rolpryna, příznaky Parkinsonovy choroby se mohou rychle zhoršit.
Jestliže budete potřebovat přestat užívat přípravek Rolpryna, Váš lékař Vám bude dávku postupně snižovat.
Máte-li jakékoli další otázky, týkající se užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka. 

4. MOŽNÉ NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY

Podobně jako všechny léky, může mít i přípravek Rolpryna nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout u každého.

Nejčastěji dochází ke vzniku nežádoucích účinků po užívání přípravku Rolpryna, když pacienti poprvé začínají léčbu a/nebo když se zvyšuje dávka. Nežádoucí účinky mají zpravidla mírný průběh a po krátké době užívání léku se mohou zmírňovat. Jestliže jste některými nežádoucími účinky znepokojeni, řekněte to svému lékaři.

Velmi časté nežádoucí účinky (postihují více než 1 z 10 uživatelů)

 • mdloba
 • pocit ospalosti (spavost)
 • pocit nevolnosti (nauzea).

Časté nežádoucí účinky (postihují 1 až 10 uživatelů ze 100)

 • halucinace (vidění věcí, které ve skutečnosti nejsou)
 • nevolnost (zvracení)
 • pocit závratě (pocit točení hlavy)
 • pálení žáhy
 • bolest žaludku
 • zácpa
 • otoky nohou, chodidel nebo rukou.

Méně časté nežádoucí účinky (postihují 1 až 10 uživatelů z 1 000)

 • pocit závratě nebo mdloba, zvláště když náhle vstanete (to je způsobeno snížením krevního tlaku)
 • pocit silné ospalosti během dne (extrémní spavost)
 • velmi rychlé usnutí bez pocitu ospalosti (záchvat náhlého nástupu spánku)
 • duševní poruchy jako jsou delirium/blouznění (zmatenost závažného stupně), bludy (nesmyslné myšlenky) a paranoidní představy (bezdůvodná podezřívavost).

U některých pacientů může dojít k následujícím nežádoucím účinkům

 • alergické reakce, jako jsou červené svědící hrudkovité otoky na kůži (kopřivka), na  tvářích, rtech, ústech, jazyce nebo hrdle, které mohou způsobit obtíže s polykáním nebo dýcháním, vyrážku nebo intenzivní svědění
 • nutkání chovat se jinak, než je u nich obvyklé jako je neobvyklá nutkavá potřeba hrát nebo zvýšená sexuální touha a/nebo zvýšené sexuální chování
 • poruchy jaterních funkcí, které jsou poznatelné z výsledků krevních testů.

Jestliže užíváte přípravek Rolpryna s levodopou (L-dopa)
Pokud je přípravek Rolpryna užíván s levodopou mohou se u Vás dále objevit:

 • nekontrolovatelné trhavé pohyby (dyskineze) (velmi častý nežádoucí účinek),
 • pocit zmatenosti je častý nežádoucí účinek.

Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře, nebo pokud si všimnete jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, prosím, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi.

5. JAK PŘÍPRAVEK ROLPRYNA UCHOVÁVAT

Uchovávejte mimo dosah a dohled dětí

Přípravek Rolpryna nepoužívejte po uplynutí doby použitelnosti, uvedené na kartonu za „EXP “. Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.

Užívejte při teplotě do 30°C.

Uchovávejte v původním obalu, aby byl přípravek chráněn před vlhkostí.

Léčivé přípravky se nesmí vyhazovat do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého lékárníka, jak máte likvidovat přípravky, které již nepotřebujete. Tato opatření pomáhají chránit životní prostředí.

6. DALŠÍ INFORMACE

Co přípravek Rolpryna obsahuje

Léčivou látkou je ropinirolum.

Rolpryna 2 mg:
Jedna tableta s prodlouženým uvolňováním obsahuje ropinirolum 2 mg (ve formě hydrochloridu).

Rolpryna 4 mg:
Jedna tableta s prodlouženým uvolňováním obsahuje ropinirolum 4 mg (ve formě hydrochloridu).

Rolpryna 8 mg:
Jedna tableta s prodlouženým uvolňováním obsahuje ropinirolum 8 mg (ve formě hydrochloridu).

Pomocnými látkami jsou:

Rolpryna 2 mg:
Jádro tablety: hypromelosa 2208, monohydrát laktosy, koloidní bezvodý oxid křemičitý, karbomer, hydrogenovaný ricinový olej, magnesium stearát
Potahová vrstva: hypromelosa 2910, oxid titaničitý (E171), makrogol 400, červený oxid železitý (E172), žlutý oxid železitý (E172).

Rolpryna 4 mg a 8 mg:
Jádro tablety: hypromelosa 2208, monohydrát laktosy, koloidní bezvodý oxid křemičitý, karbomer, hydrogenovaný ricinový olej, magnesium stearát.
Potahová vrstva: hypromelosa 2910, oxid titaničitý (E171), makrogol 400, červený oxid železitý (E172), žlutý oxid železitý (E172), černý oxid železitý (E172).

Jak přípravek Rolpryna vypadá a co obsahuje toto balení

Rolpryna 2 mg:
Růžové podlouhlé bikonvexní tablety (délka: 15,1 mm, šířka: 8,1 mm, tloušťka: 6,0 mm).

Rolpryna 4 mg:
Světle hnědé podlouhlé bikonvexní tablety (délka: 15,1 mm, šířka: 8,1 mm, tloušťka: 6,0 mm).

Rolpryna 8 mg:
Hnědočervené podlouhlé bikonvexní tablety (délka: 15,1 mm, šířka: 8,1 mm, tloušťka: 6,0 mm).

Tablety jsou dodávány v krabičkách po 21, 28, 42 a 84 tabletách s prodlouženým uvolňováním v OPA/Al/PVC//Al  blistrech.

Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.

Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce

Držitel rozhodnutí o registraci:
KRKA, d.d., Novo mesto, Šmarješka cesta 6, Novo mesto, Slovinsko

Výrobce:
KRKA, d.d., Novo mesto, Šmarješka cesta 6, Novo mesto, Slovinsko 

Tento léčivý přípravek je v členských státech EHP registrován pod těmito názvy:

Název členského státu

Název léčivého přípravku

Bulharsko, Česká republika, Estonsko, Litva, Lotyšsko, Polsko, Slovenská republika, Španělsko

Rolpryna SR

Německo

Ropinirol TAD

Řecko, Norsko, Portugalsko

Ropinirol Krka

Maďarsko

Roprixa SR

Rumunsko

Rolpryna EP

 Tato příbalová informace byla naposledy schválena 19.1.2011.

Popisy léčiv a přípravků, jsou poskytovány pouze pro informační účely a nepředstavují prodejní katalog.

Hlášení nežádoucích účinků
Pokud chcete nahlásit nežádoucí účinky, vyplňte prosím zde uvedený formulář.