Dehinel Plus Flavour tablety pro psy (Antiparazitika - vnitřní parazité)

www.dehinel.cz

Prevence a léčba smíšených infekcí vyvolaných plochými i oblými červi.

 

* Veterinární léčivý přípravek, který je volně k dostání bez lékařského předpisu u veterináře nebo v lékárně. Pečlivě si pročtěte příbalový leták.

  • Všeobecné údaje

Základní údaje

Dehinel Plus Flavour tablety pro psy

1. JMÉNO A ADRESA DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI A DRŽITELE POVOLENÍ K VÝROBĔ ODPOVĔDNÉHO ZA UVOLNĔNÍ ŠARŽE, POKUD SE NESHODUJE

Držitel rozhodnutí o registraci:
KRKA, d.d., Novo mesto
Šmarješka cesta 6
8501 Novo mesto
Slovinsko

Výrobce odpovědný za uvolnění šarže:
KRKA, d.d., Novo mesto, Šmarješka cesta 6, 8501 Novo mesto, Slovinsko

2. NÁZEV VETERINÁRNÍHO LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU

DEHINEL PLUS FLAVOUR tablety pro psy
Praziquantelum, Pyranteli embonas, Febantelum

3. OBSAH LÉČIVÝCH A OSTATNÍCH LÁTEK

Jedna tableta obsahuje:

Praziquantelum 50 mg
Pyranteli embonas 144 mg
Febantelum 150 mg

Žluté kulaté tablety bez potahové vrstvy s tmavými skvrnami a zkosenými hranami, s rýhou ve tvaru kříže na jedné straně a hladké na druhé straně.
Tablety je možné dělit na dvě stejné poloviny nebo na čtvrtiny. 

4. INDIKACE

Léčba smíšených infekcí vyvolaných oblými a plochými červy u dospělých psů a štěňat:

škrkavky: Toxocara canis, Toxascaris leonina (dospělci a stádia těsně před dosažením dospělosti)
měchovci: Uncinaria stenocephala, Ancylostoma caninum (dospělci)
tasemnice: Taenia spp., Dipylidium caninum

5. KONTRAINDIKACE

Nepodávejte současně s přípravky s obsahujícími piperazin.
Nepřekračujte doporučenou dávku při léčbě březích fen.
Nepodávejte zvířatům se známou hypersenzitivitou na léčivou látku nebo na kteroukoli pomocnou látku tohoto přípravku.
Nepoužívat u psů mladších než 2 týdny a/nebo o hmotnosti menší než 2 kg.

6. NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY

Ve vzácných případech se může u štěňat přechodně vyskytnout řídká stolice, průjem a/nebo zvracení.

Jestliže zaznamenáte jakékoliv závažné nežádoucí účinky či jiné reakce, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, oznamte to prosím vašemu veterinárnímu lékaři.

7. CÍLOVÝ DRUH ZVÍŘAT

Psi (malá a střední velikost).

8. DÁVKOVÁNÍ PRO KAŽDÝ DRUH, CESTA(Y) A ZPŮSOB PODÁNÍ

Perorální podání.

Dávkování
Doporučená dávka je 15 mg febantelu, 14,4 mg pyrantelu a 5 mg praziquantelu na 1 kg živé hmotnosti, tj.1 tableta na 10 kg živé hmotnosti.
Tablety se mohou k dosažení přesné dávky půlit/čtvrtit.

Tablety se mohou psovi podávat přímo nebo zamaskované v potravě. Omezení příjmu potravy nejsou nutná ani před podáním ani po podání přípravku.

9. POKYNY PRO SPRÁVNÉ PODÁNÍ

K zajištění správně dávky je třeba co nejpřesněji určit živou hmotnost.

Štěňata mohou být tímto přípravkem odčervena od věku 2 týdnů a každé 2 týdny do věku 12 týdnů. Poté by měla být léčena ve 3 měsíčních intervalech. Je vhodné léčit fenu ve stejnou dobu jako štěňata.
K potlačení škrkavek musí být fena přeléčena 2 týdny po vrhu štěňat a každé 2 týdny do odstavení štěňat.
K rutinní kontrole se doporučuje jednotlivá dávka ve 3 měsíčních intervalech.
V případě silné infekce oblými červy by se měla podat opakovaná dávka po 14 dnech.

10. OCHRANNÁ LHŮTA

Není určeno pro potravinová zvířata.

11. ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO UCHOVÁVÁNÍ

Uchovávat mimo dosah dětí.
Tento veterinární léčivý přípravek nevyžaduje žádné zvláštní podmínky pro uchovávání.
Nepoužívejte po uplynutí doby použitelnosti uvedené na krabičce.

12. ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĔNÍ

Zvláštní upozornění pro každý cílový druh

Blechy jsou mezihostitelem pro běžný druh tasemnic rodu Dipylidium caninum. Infekce tasemnicemi se bude opakovat, pokud nebudou mezihostitelé, jako jsou blechy, myši atd. pod kontrolou.

Zvláštní opatření pro použití u zvířat

Jakékoliv části nepoužitých tablet musí být zlikvidovány.
Nepoužívat u psů mladších než 2 týdny a/nebo o hmotnosti menší než 2 kg.

Zvláštní opatření určené osobám, které podávají veterinární léčivý přípravek zvířatům

V zájmu správné hygieny si po podání tablety psovi nebo po přidání tablety do potravy pro psa umyjte ruce.
V případě náhodného pozření tablety, vyhledejte ihned lékařskou pomoc a ukažte příbalovou informaci praktickému lékaři.

Použití v průběhu březosti, laktace nebo snášky

Poraďte s veterinárním lékařem, pokud chcete použít přípravek k odčervení oblých červů u gravidních fen.
Přípravek se může podávat v průběhu laktace.
Nepodávejte fenám během prvních dvou třetin březosti.

Interakce s dalšími léčivými přípravky a další formy interakce

Nepodávejte současně s piperazinem, protože anthelmintický účinek pyrantelu a piperazinu (používá se u mnoha přípravků k odčervení psů) může být antagonizován.
Současné použití s jinými cholinergními látkami může vést k toxicitě.

Předávkování (symptomy, první pomoc, antidota), pokud je to nutné

Benzimidazoly se vyznačují širokou mírou bezpečnosti. Pyrantel není systematicky absorbován. Prazikvantel se také vyznačuje širokou mírou bezpečnosti, až do pětinásobku doporučené dávky.

13. ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO ZNEŠKODŇOVÁNÍ NEPOUŽITÝCH PŘÍPRAVKŮ NEBO ODPADU, POKUD JE JICH TŘEBA

Všechen nepoužitý veterinární léčivý přípravek nebo odpad, který pochází z tohoto přípravku, musí být likvidován podle místních právních předpisů.

O možnostech likvidace nepotřebných léčivých přípravků se poraďte s vaším veterinárním lékařem. Tato opatření napomáhají chránit životní prostředí.

14. DATUM POSLEDNÍ REVIZE PŘÍBALOVÉ INFORMACE

Březen 2011

15. DALŠÍ INFORMACE

Druh obalu: Al/Al blistr, krabička.

Velikost balení: 2 tablety (1 blistr se 2 tabletami), 4 tablety (2 blistry se 2 tabletami), 10 tablet (1 blistr s 10 tabletami), 30 tablet (3 blistry s 10 tabletami), 50 tablet (5 blistrů s 10 tabletami), 100 tablet (10 blistrů s 10 tabletami), 300 tablet (30 blistrů s 10 tabletami).

Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.

Související produkty

Popisy léčiv a přípravků, jsou poskytovány pouze pro informační účely a nepředstavují prodejní katalog.

Hlášení nežádoucích účinků
Pokud chcete nahlásit nežádoucí účinky, vyplňte prosím zde uvedený formulář.