Dehinel 230 mg/20 mg potahované tablety pro kočky (Antiparazitika - vnitřní parazité)

www.dehinel.cz

* Vyhrazený veterinární léčivý přípravek, který je volně k dostání bez lékařského předpisu u veterináře, v lékárně nebo v obchodech s chovatelskými potřebami. Pečlivě si pročtěte příbalový leták.

 • Všeobecné údaje

Základní údaje

PŘÍBALOVÁ INFORMACE PRO

Dehinel 230 mg/20 mg potahované tablety pro kočky

1.       JMÉNO A ADRESA DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI A DRŽITELE POVOLENÍ K VÝROBĚ ODPOVĚDNÉHO ZA UVOLNĚNÍ ŠARŽE, POKUD SE NESHODUJE

Držitel rozhodnutí o registraci:

KRKA, d.d., Novo mesto, Šmarješka cesta 6, 8501 Novo mesto, Slovinsko

Výrobce odpovědný za uvolnění šarže:

KRKA - FARMA d.o.o., V. Holjevca 20/E, 10450 Jastrebarsko, Chorvatsko

KRKA, d.d., Novo mesto, Šmarješka cesta 6, 8501 Novo mesto, Slovinsko

TAD Pharma GmbH, Heinz-Lohmann-Straße 5, 27472 Cuxhaven, Německo

2.       NÁZEV VETERINÁRNÍHO LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU

Dehinel 230 mg/20 mg potahované tablety pro kočky

Pyranteli embonas/praziquantelum

3.       OBSAH LÉČIVÝCH A OSTATNÍCH LÁTEK

Jedna potahovaná tableta obsahuje:

Léčivé látky:

Pyranteli embonas        230 mg (odpovídá pyrantelum 80 mg)

Praziquantelum            20 mg

Bílá až téměř bílá bikonvexní oválná potahovaná tableta s dělící rýhou na jedné straně. Tablety lze dělit na dvě stejné poloviny.

4.       INDIKACE

 Léčba smíšených invazí způsobených hlísticemi a tasemnicemi u koček, a to:

 • dospělými stádii škrkavek: Toxocara cati (syn. mystax)
 • dospělými stádii měchovců: Ancylostoma tubaeforme, Ancylostoma braziliense
 • tasemnicemi: Echinococcus multilocularis, Dipylidium caninum, Hydatigera (Taenia) taeniaeformis, Mesocestoides spp., Joyeuxiella pasqualei.

5.       KONTRAINDIKACE

Nepoužívat v případě známé přecitlivělosti na léčivé látky nebo na některou z pomocných látek.

Viz bod 12.

6.       NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY

Ve velmi vzácných případech mohou nastat mírné a přechodné poruchy zažívacího traktu, jako je hypersalivace a/nebo zvracení, a mírné a přechodné neurologické poruchy, jako je ataxie.

 

Jestliže zaznamenáte jakékoliv závažné nežádoucí účinky či jiné reakce, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, oznamte to prosím vašemu veterinárnímu lékaři.

7.       CÍLOVÝ DRUH ZVÍŘAT

Kočky.

8.       DÁVKOVÁNÍ PRO KAŽDÝ DRUH, CESTA (Y) A ZPŮSOB PODÁNÍ

Dávkování:

5 mg prazikvantelu a 20 mg pyrantelu báze (to odpovídá 57,5 mg pyrantel-embonátu) na kg živé hmotnosti. To odpovídá 1 tabletě na 4 kg živé hmotnosti.

 

Živá hmotnost

Tablety

1,0 -   2,0 kg
2,1 -   4,0 kg
4,1 -   6,0 kg
6,1 -   8,0 kg

1/2
1
1 1/2
2

 

Nepoužívat u koťat s živou hmotností menší než 1kg, jelikož není možné zajistit správné dávkování.

Způsob podání:

Perorální podání.

Tablety se podávají přímo do tlamy, ale v případě potřeby je možné je podávat i v malém množství krmiva.

Délka používání:

Jednorázová léčba.

9.       POKYNY PRO SPRÁVNÉ PODÁNÍ

V případě napadení škrkavkami, a to zejména u koťat, nelze očekávat úplnou eliminaci parazitů, a riziko nákazy pro člověka tak může přetrvávat. Měla by se proto provádět opakovaná ošetření vhodnými přípravky účinnými proti hlísticím ve 14 denních intervalech až do období 2-3 týdnů po odstavu.

10.     OCHRANNÁ LHŮTA

Není určeno pro potravinová zvířata.

11.     ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO UCHOVÁVÁNÍ

Uchovávat mimo dohled a dosah dětí.

Zbylé nepoužité poloviny tablet uchovávejte při teplotě do 25 °C.

Zbylé nepoužité poloviny tablet vraťte zpět do blistru a uchovávejte v původním obalu mimo dohled a dosah dětí.

Doba použitelnosti zbylé poloviny tablety: 1 měsíc.

Nepoužívejte tento veterinární léčivý přípravek po uplynutí doby použitelnosti uvedené na krabičce po „EXP“. Doba použitelnosti končí posledním dnem v uvedeném měsíci.

12.     ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ

Zvláštní upozornění pro každý cílový druh:

Invaze tasemnicemi se vyskytuje u koček nejdříve ve třetím týdnu života.

Blechy jsou mezihostiteli jednoho běžně rozšířeného druhu tasemnic - Dipylidium caninum.

Invaze tasemnicemi se bude nepochybně opakovat, pokud nedojde k regulaci mezihostitelů, jako jsou blechy, myši atd.

Z důvodu zvýšení rizika možného vývoje rezistence, které by mohlo vést k neúčinné terapii, je třeba přistupovat k podání přípravku obezřetně a vyhnout se následujícím praktikám:

 • příliš častému a opakujícímu se používání anthelmintik ze stejné skupiny, příliš dlouhé době podávání
 • poddávkování, z důvodu špatného stanovení živé hmotnosti nebo chybného podání přípravkuZvláštní opatření určené osobám, které podávají veterinární léčivý přípravek zvířatům:V zájmu správné hygieny si osoby, které podávají tablety kočce přímo nebo je přidávají do potravy pro kočku, mají po podání umýt ruce.Další opatření: Nebyla stanovena bezpečnost veterinárního léčivého přípravku pro použití během březosti. Lze použít během laktace.Interakce s dalšími léčivými přípravky a další formy interakce: Příznaky předávkování se po méně než 5násobku doporučené dávky nevyskytují. První očekávaný příznak intoxikace je zvracení.Inkompatibility13.     ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO ZNEŠKODŇOVÁNÍ NEPOUŽITÝCH PŘÍPRAVKŮ NEBO ODPADU, POKUD JE JICH TŘEBAVšechen nepoužitý veterinární léčivý přípravek nebo odpad, který pochází z tohoto přípravku, musí být likvidován podle místních právních předpisů.   15.     DALŠÍ INFORMACEPouze pro zvířata.2 blistry po 2 tabletách a 1 blistr po 10 tabletách v krabičce.5 blistrů po 10 tabletách a 10 blistrů po 10 tabletách v krabičce.Krabička s 1 blistrem po 2 tabletách.Krabička s 1 blistrem po 10 tabletách.Krabička s 5 blistry po 10 tabletách.Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.Pokud chcete získat informace o tomto veterinárním léčivém přípravku, kontaktujte prosím příslušného místního zástupce držitele rozhodnutí o registraci.KRKA ČR, s.r.o.180 00 Praha 8info.cz@krka.biz
 • Tel: 221 115 150
 • Sokolovská 192/79
 •  
 •  
 • Krabička s 10 blistry po 10 tabletách.
 • Krabička se 3 blistry po 10 tabletách.
 • Krabička se 2 blistry po 2 tabletách.
 •  
 • Veterinární léčivý přípravek je vydáván pouze na předpis – platí pro balení 3 blistry po 10 tabletách.
 • Veterinární léčivý přípravek je vydáván bez předpisu – platí pro balení 1 blistr po 2 tabletách.
 •  
 •  
 •  
 • 14.     DATUM POSLEDNÍ REVIZE PŘÍBALOVÉ INFORMACE

 • Duben 2019
 •  
 •  
 •  
 • Neuplatňuje se.
 •  
 • Předávkování (symptomy, první pomoc, antidota):
 • Nepoužívejte současně se sloučeninami piperazinu, protože specifické působení piperazinu (nervosvalová paralýza parazitů) může inhibovat účinnost pyrantelu (spastickou paralýzu parazitů).
 •  
 • Nepoužívat v průběhu březosti.
 • Březost:
 • Echinokokóza představuje riziko pro člověka. Protože echinokokóza je onemocnění s povinným hlášením Světové organizaci pro zdraví zvířat (OIE), je třeba získat konkrétní pokyny pro léčbu, následné sledování a bezpečnost osob od příslušné autority.
 •  
 • V případě náhodného pozření vyhledejte lékařskou pomoc a ukažte příbalovou informaci praktickému lékaři.
 •  

Popisy léčiv a přípravků, jsou poskytovány pouze pro informační účely a nepředstavují prodejní katalog.

Hlášení nežádoucích účinků
Pokud chcete nahlásit nežádoucí účinky, vyplňte prosím zde uvedený formulář.