Enroxil Flavour 15 mg tablety pro psy a kočky (Antibakteriální léčba - psi, kočky)

širokospektrální léčba bakteriálních a mykoplazmatických infekcí

  • Všeobecné údaje

Základní údaje

Enroxil Flavour 15 mg tablety pro psy a kočky
Přípravek s indikačním omezením

1. JMÉNO A ADRESA DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI A DRŽITELE POVOLENÍ K VÝROBĚ ODPOVĚDNÉHO ZA UVOLNĚNÍ ŠARŽE, POKUD SE NESHODUJE

KRKA, d.d., Novo mesto
Šmarješka cesta 6
8501 Novo mesto
Slovinsko

2. NÁZEV VETERINÁRNÍHO LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU

Enroxil Flavour 15 mg tablety pro psy a kočky
Přípravek s indikačním omezením
Enrofloxacinum

3. OBSAH LÉČIVÝCH A OSTATNÍCH LÁTEK

Jedna tableta obsahuje: Enrofloxacinum        15 mg.
Kulaté, mírně bikonvexní, krémové až lehce nahnědlé tablety s případnými viditelnými bílými či tmavšími skvrnami a se zkosenými hranami.

4. INDIKACE

Tento přípravek je určen k použití u psů a koček k léčbě bakteriálních infekcí zažívacího, dýchacího a urogenitálního traktu, kůže, sekundárně infikovaných ran a zánětu vnějšího ucha, u kterých klinické zkušenosti indikují enrofloxacin jako lék volby.

5. KONTRAINDIKACE

Kloubní chrupavky mohou být poškozeny během fáze růstu, proto nepoužívejte u psů mladších než 1 rok nebo u obřích plemen psů s dlouhou růstovou periodou, do stáří 18 měsíců.
Nedoporučuje se pro použití u koček mladších než 8 týdnů.
Nepoužívejte v případě psů/koček alergických na účinnou látku nebo na některou z pomocných látek.
Nepoužívejte u psů, kteří trpí záchvaty, jelikož enrofloxacin může stimulovat centrální nervovou soustavu.

6. NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY

V období rychlého růstu může enrofloxacin ovlivnit vývoj kloubní chrupavky.
Jestliže zaznamenáte jakékoliv závažné nežádoucí účinky či jiné reakce, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, oznamte to, prosím, vašemu veterinárnímu lékaři.
Ve vzácných případech lze pozorovat zvracení a nechutenství.

7. CÍLOVÝ DRUH ZVÍŘAT

Psi a kočky.

8. DÁVKOVÁNÍ PRO KAŽDÝ DRUH, CESTA(Y) A ZPŮSOB PODÁNÍ

Nepřekračujte doporučené dávkování. Psům nebo kočkám by mělo být podáno 5 mg/kg ž.hm. perorálně jednou denně nebo v rozdělené dávce dvakrát denně po dobu 5 až 10 dní, s krmivem  nebo samostatně.

Doba trvání léčby u psů se může prodloužit v závislosti na klinické odpovědi a posouzení odpovědným veterinárním lékařem.
Živá hmotnost by měla být stanovena co nejpřesněji, aby se zajistila správná dávka a vyhnulo se poddávkování.
Denní dávka pro kočky a malá plemena psů je jedna tableta na 3 kg ž.hm.

9. POKYNY PRO SPRÁVNÉ PODÁNÍ

Tableta se podává perorálně jednou denně nebo v rozdělené dávce dvakrát denně, s krmivem nebo samostatně.

10. OCHRANNÁ LHŮTA

Není určeno pro potravinová zvířata

11. ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO UCHOVÁVÁNÍ

Uchovávat mimo dosah dětí.

Tento veterinární léčivý přípravek nevyžaduje žádné zvláštní podmínky pro uchovávání.

Neužívejte po uplynutí doby použitelnosti uvedené na etiketě.

12.     ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ

Fluorochinolony by měly být vyhrazeny pro léčbu klinických stavů, které vykazují nebo se u nich očekává slabá odezva  na ostatní skupiny antimikrobik.
Kdykoliv je to možné, měly by být fluorochinolony použity na základě testu citlivosti.
Použití přípravku způsobem odlišným vůči pokynům v SPC může zvýšit prevalenci bakterií rezistentních na fluorochinolony a snížit účinnost léčby dalšími chinolony  v důsledku možné zkřížené rezistence.
Při použití tohoto přípravku je třeba vzít v úvahu úřední a národní antibiotickou politiku.

Tento přípravek by se neměl používat k účelům profylaxe.
Nepřekračujte doporučené dávkování.
U koček může při překročení doporučené dávky dojít k retinotoxickým účinkům včetně oslepnutí.
U psů se závažným poškozením ledvin nebo jater užívejte tento přípravek s opatrností.

Během gravidity a laktace používejte pouze na základě posouzení poměru mezi prospěchem a rizikem veterinárním lékařem.

Při náhodném předávkování se může vyskytnout zvracení, průjem a změny centrální nervové soustavy/chování.
Neexistuje žádné antidotum a léčba by měla být symptomatická.

Pro uživatele:
Po použití si umyjte ruce.
Jestliže dojde ke styku přípravku s očima, vypláchněte je dostatečným množstvím čisté vody.
V případě náhodného požití vyhledejte ihned lékařskou pomoc a ukažte příbalovou informaci praktickému lékaři.
Lidé se známou přecitlivělostí na fluorochinolony (skupina antimikrobiálních prostředků) by se měli vyhnout kontaktu s tímto přípravkem.

13. ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO ZNEŠKODŇOVÁNÍ NEPOUŽITÝCH PŘÍPRAVKŮ NEBO ODPADU, POKUD JE JICH TŘEBA

Všechen nepoužitý veterinární léčivý přípravek nebo odpad, který pochází z tohoto přípravku, musí být likvidován podle místních právních předpisů.

O možnostech likvidace nepotřebných léčivých přípravků se poraďte se svým veterinárním lékařem. Tato opatření napomáhají chránit životní prostředí.

14. DATUM POSLEDNÍ REVIZE PŘÍBALOVÉ INFORMACE

říjen 2009

15. DALŠÍ INFORMACE

Nepodávejte současně s jinými léky, jako jsou tetracyklinová, fenikolová či makrolidová antibiotika, protože tyto léky by mohly zrušit požadovaný účinek.
Současné podávání fluorochinolonů může zvyšovat působení antikoagulačních prostředků (léky, které zabraňují srážení krve).
Nepodávejte současně s teofylinem (lékem užívaným v lékařství jako prostředek rozšiřující průdušky), neboť by to mohlo způsobit prodloužení eliminace této látky.
Současné podávání látek s obsahem hořčíku a hliníku může způsobit zpožděné vstřebávání enrofloxacinu.

Pouze pro zvířata.

Veterinární léčivý přípravek je vydáván pouze na předpis.

Polyamid/hliník/polyvinylchloridová fólie zatavená hliníkovou fólií, obsahující 10 tablet/blistr. Každá krabička obsahuje 10 blistrů.
Polyamid/hliník/polyvinylchloridová fólie zatavená hliníkovou fólií, obsahující 10 tablet/blistr. Každá krabička obsahuje 1 blistr.

Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.

Pokud chcete získat informace o tomto veterinárním léčivém přípravku, kontaktujte prosím příslušného místního zástupce držitele rozhodnutí o registraci.

KRKA ČR, s.r.o.
Sokolovská 79
186 00, Praha 8
Tel: 221 115 150
info@krka.cz

Související produkty

Popisy léčiv a přípravků, jsou poskytovány pouze pro informační účely a nepředstavují prodejní katalog.

Veterinární léčivý přípravek, který je na lékařský předpis veterinárního lékaře.
Pečlivě si pročtěte příbalový leták.

Hlášení nežádoucích účinků
Pokud chcete nahlásit nežádoucí účinky, vyplňte prosím zde uvedený formulář.