Enroxil susp. 10% (Širokospektrální antibiotikum )

Suspenze 10% pro medikaci přes vodu - širokospektrální léčba bakteriálních a mykoplazmatických infekcí

  • Všeobecné údaje

Základní údaje

Enroxil 100 mg/ml, perorální roztok.
Enrofloxacinum

1. JMÉNO A ADRESA DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI A DRŽITELE POVOLENÍ K VÝROBĚ ODPOVĚDNÉHO ZA UVOLNĚNÍ ŠARŽE, POKUD SE NESHODUJE

KRKA, d.d., Novo mesto, Slovinsko

2. NÁZEV VETERINÁRNÍHO LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU

Enroxil 100 mg/ml, perorální roztok.
Enrofloxacinum
Přípravek má indikační omezení.

3. OBSAH LÉČIVÝCH A OSTATNÍCH LÁTEK

1 ml obsahuje :

Léčivá látka:
Enrofloxacinum 100 mg

Pomocné látky:
Benzylalkohol 14 mg

4. INDIKACE

Léčba mykoplazmózy, bakteriální onemocnění a směsné infekce, jako je CRD, koliinfekce, pasteurelóza, infekční ptačí koryza (Heamophilus), salmonelóza, stafylokokóza a hepatitida vyvolaná Campylobacter spp.

Infekční onemocnění kura domácího a krůt, dále smíšených infekcí a sekundárních infekcí u virových onemocnění vyvolaných mykoplazmaty a následujícími gramnegativními a grampozitivními bakteriemi:
Escherichia coli, salmonely, stafylokoky, Erysipelothrix rhusiopathiae.

Před zahájením léčby přípravkem Enroxil by měla být přezkoušena citlivost bakterií pomocí antibiogramu.

5. KONTRAINDIKACE

Přípravek nesmí být podáván při poruchách růstu chrupavek. Přípravek je rovněž kontraindikován pro zvířata s poruchami CNS.
Rezistence vůči chinolonům, protože vůči nim existuje téměř úplná rezistence. Vůči ostatním fluorochinolonům úplná zkřížená rezistence.

6. NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY

Při použití chinolonů v růstové fázi nelze vyloučit poškození kloubů projevující se ztíženou pohyblivostí.

Jestliže zaznamenáte jakékoliv závažné nežádoucí účinky či jiné reakce, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, oznamte to, prosím, vašemu veterinárnímu lékaři.

7. CÍLOVÝ DRUH ZVÍŘAT

Kur domácí, krůty

8.  DÁVKOVÁNÍ PRO KAŽDÝ DRUH, CESTA(Y) A ZPŮSOB PODÁNÍ

Doporučená dávka je 10 mg enrofloxacinu na 1 kg živé hmotnosti; po 3-10 dní; léčba salmonelózy a pasteurelózy 5-10 dní, léčba ostatních onemocnění 3-5 dní.
Tj. u drůbeže mladší 4 týdnů 50 ml přípravku na 100 l pitné vody: ve výkrmu krůt a masných plemen – 1.-3.týden života; u nosných plemen 1.-5. týden života. V případě salmonelózy, smíšených infekcí nebo chronických forem se podává jatečným krůtám, rodičovským párům masných plemen od 3. týdne života a rodičovským párům nosných plemen od 5. týdne života 100 ml 10% roztoku přípravku Enroxil/100 l pitné vody = 10 g enrofloxacinu/100 l pitné vody.

K tomu může dojít při zvýšeném příjmu pitné vody, resp. účinné látky vlivem zvýšené teploty ovzduší.

9. POKYNY PRO SPRÁVNÉ PODÁNÍ

Přípravek se podává perorálně v pitné vodě.
Od 5.týdne by se nemělo, kvůli malé spotřebě vody a vzhledem k tělesné hmotnosti, podávat méně než 10 mg účinné látky /kg a den, např. u starších brojlerů, krůt a mladých slepic.

10. OCHRANNÁ LHŮTA

Maso kura domácího: 9 dní.
Maso krůt: 11 dní.
Nepoužívat u nosnic, jejichž vejce jsou určena pro lidský konzum.

11. ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO UCHOVÁVÁNÍ

Uchovávat mimo dosah dětí.
Tento veterinární léčivý přípravek nevyžaduje žádné zvláštní teplotní podmínky pro uchovávání.
Chraňte před světlem.

Nepoužívejte po uplynutí doby použitelnosti uvedené na obalu.
Doba použitelnosti po prvním otevření vnitřního obalu: 3 měsíce.
Doba použitelnosti po rozpuštění nebo rekonstituci podle návodu: 24 hodin

12. ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ

Indikační omezení:
Doporučuje se ponechat fluorochinolony na léčbu klinických stavů, které měly slabou odezvu,
nebo se očekává slabá odezva na ostatní skupiny antibiotik.
Použití fluorochinolonů by mělo být, pokud je to možné, založeno na výsledku testu citlivosti.
Použití přípravku, které je odlišné od pokynů uvedených v tomto souhrnu údajů o přípravku (SPC), může zvýšit prevalenci bakterií rezistentních na fluorochinolony a snížit účinnost terapie ostatními chinolony z důvodu možné zkřížené rezistence.   
Při použití přípravku je nutno vzít v úvahu oficiální a místní pravidla antibiotické politiky.

Tento přípravek je zásaditý roztok. Při stříknutí přípravku na kůži nebo do oka vymyjte postižené místo okamžitě vodou.
Při používání přípravku nejezte, nepijte nebo nekuřte.
Přípravek používejte s opatrností, abyste se vyhnuli náhodnému samopodání. V případě náhodného samopodání vyhledejte ihned lékařskou pomoc.
Kvůli podráždění, kontaktní dermatitidě a možným reakcím z přecitlivělosti se vyhněte přímému kontaktu s pokožkou. Používejte rukavice.

Nepoužívat u nosných ptáků produkujících vejce, jenž jsou určena pro lidský konzum.

13. ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO ZNEŠKODŇOVÁNÍ NEPOUŽITÝCH PŘÍPRAVKŮ NEBO ODPADU, POKUD JE JICH TŘEBA

Léčivé přípravky se nesmí likvidovat prostřednictvím odpadní vody či domovního odpadu.
O možnostech likvidace nepotřebných léčivých přípravků se poraďte s vaším veterinárním lékařem. Tato opatření napomáhají chránit životní prostředí.
Všechen nepoužitý veterinární přípravek nebo odpad, který pochází z tohoto přípravku musí být likvidován podle místních právních předpisů.

14. DATUM POSLEDNÍ REVIZE PŘÍBALOVÉ INFORMACE

Prosinec 2011

15. DALŠÍ INFORMACE

Interakce
Současné užívání enrofloxacinu s dalšími antimikrobiky, tetracykliny a makrolidovými antibiotiky může vyvolávat antagonistické účinky.
Absorpce enrofloxacinu se může snížit, jestliže je přípravek podáván současně s látkami obsahujícími hořčík a hliník.
Nepoužívejte současně s nesteroidními antiflogistiky.

Pouze pro zvířata.

Veterinární léčivý přípravek je vydáván pouze na předpis.

Balení
Lahvička z hnědého skla o obsahu 100 ml se šroubovacím uzávěrem a pertlí z hliníku, umělohmotný dávkovací kelímek, příbalová informace v českém jazyce, papírová skládačka.
Plastiková láhev o obsahu 1000 ml s plastikovým uzávěrem, skládací etiketa.

Velikost balení: 100 ml, 1000 ml.

Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.

Pokud chcete získat informace o tomto veterinárním léčivém přípravku, kontaktujte prosím příslušného místního zástupce držitele rozhodnutí o registraci.
KRKA ČR, s.r.o.
Sokolovská 79
Praha 8
Tel: 221 115 150
info@krka.cz
www.krka.cz

Související produkty

Popisy léčiv a přípravků, jsou poskytovány pouze pro informační účely a nepředstavují prodejní katalog.

Veterinární léčivý přípravek, který je na lékařský předpis veterinárního lékaře.
Pečlivě si pročtěte příbalový leták.

Hlášení nežádoucích účinků
Pokud chcete nahlásit nežádoucí účinky, vyplňte prosím zde uvedený formulář.