Floron susp. 10% (Antibakteriální léčba - hospodářská zvířata)

http://www.uskvbl.cz/cs/registrace-a-schvalovani/registrace-vlp/seznam-vlp/aktualne-registrovane-vlp/detail-pipravku-vlp?Id=0910f7c78009322e

Suspenze pro medikaci přes vodu pro léčbu respiračních onemocnění prasat a kura domácího

  • Všeobecné údaje

Základní údaje

FLORON 100 mg/ml
perorální roztok
(drůbež, prasata)

1. JMÉNO A ADRESA DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI A DRŽITELE POVOLENÍ K VÝROBĔ ODPOVĔDNÉHO ZA UVOLNĔNÍ ŠARŽE, POKUD SE NESHODUJE

Krka, d.d., Novo mesto
Šmarješka cesta 6
8501 Novo mesto
Slovinsko

2. NÁZEV VETERINÁRNÍHO LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU

FLORON 100 mg/ml perorální roztok
Florfenicolum

3. OBSAH LÉČIVÝCH A OSTATNÍCH LÁTEK

Léčivá látka: Florfenicolum  100 mg,  v 1 ml perorálního roztoku.

4. INDIKACE

Kur domácí (brojleři): Coli-infekce, infekce způsobované Pasteurella spp., infekční koryza, stafylokokové infekce, infekce způsobované Ornithobacterium rhinotracheale a další onemocnění způsobovaná mikroorganismy citlivými na florfenikol.
Prasata: Pleuropneumonie (Actinobacillus pleuropneumonie), atrofická rhinitida (Pasteurella multocida, Bordetella bronchiseptica), Glasserova choroba (Haemophilus parasuis) a další onemocnění způsobovaná mikroorganismy citlivými na florfenikol.

5. KONTRAINDIKACE

Nepoužívat u nosnic, jejichž vejce jsou určena pro lidský konzum
Prasata: florfenikol by se neměl podávat prasnicím v období březosti a laktace a dospělým kancům chovaným pro reprodukci.

6. NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY

U drůbeže nejsou žádné známy.
U prasat může dojít k perianálnímu erytému a k měkké stolici. Tyto změny jsou přechodné a krátkodobé a neovlivňují celkový stav zvířat.

Jestliže zaznamenáte jakékoliv závažné nežádoucí účinky či jiné reakce, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, oznamte to prosím vašemu veterinárnímu lékaři.

7. CÍLOVÝ DRUH ZVÍŘAT

Kur domácí (brojleři), prasata.

8. DÁVKOVÁNÍ PRO KAŽDÝ DRUH, CESTA(Y) A ZPŮSOB PODÁNÍ

Kur domácí (brojleři): Denní dávka je 20 mg florfenikolu na kg ž. hm.
Tato dávka odpovídá 100 ml přípravku na 100 l pitné vody pro kuřata do 4. týdne stáří. Ve starších věkových kategoriích drůbeže se používá 200 ml přípravku na 100 litrů pitné vody.
Trvání léčby je 3 až 5 dní.
Prasata: Denní dávka je 10 mg florfenikolu na kg ž.hm.;  u prasete o hmotnosti 100 kg tato dávka odpovídá 10 ml přípravku denně. Trvání léčby je 5 dní.
U kuřat a prasat je třeba přípravek podávat v pitné vodě.

9. POKYNY PRO SPRÁVNÉ PODÁNÍ

V průběhu léčby by měla mít zvířata přístup pouze k vodě s tímto přípravkem. Pokud to není možné, měla by se denní dávka rozdělit do dělených stejných dávek, jedna dávka ranní a další po 12 hodinách.

10. OCHRANNÁ LHŮTA

Maso brojlerů: 48 hodin.
Maso prasat: 20 dní.
Nepoužívat u nosnic, jejichž vejce jsou určena pro lidský konzum

11. ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO UCHOVÁVÁNÍ

Uchovávat mimo dosah dětí.
Uchovávejte při teplotě do 25 °C.

Nepoužívejte po ukončení doby použitelnosti vyznačené na obalu.
Doba použitelnosti po rozpuštění v pitné vodě: 24 hodin

12. ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĔNÍ

Zvláštní opatření  pro použití

Zvláštní opatření pro použití u zvířat
Přípravek nesmí být podáván nosnicím, jejichž vejce jsou určena pro lidský konzum.
Přípravek nesmí být podáván prasnicím v období březosti a laktace a dospělým kancům chovaným pro reprodukci.

Zvláštní opatření určené osobám, které podávají veterinární léčivý přípravek zvířatům
Florfenikol by se neměl podávat současně s thiamfenikolem nebo chloramfenikolem.
Přípravek by se neměl podávat současně s jinými léky.
Při zvýšené spotřebě vody následkem vysokých teplot v prostorech pro chování prasat nebo drůbeže je třeba koncentraci přípravku v pitné vodě snížit o 25 % nebo odpovídajícím způsobem vzhledem k denní spotřebě a dávce na kg tělesné hmotnosti.
Po rozpuštění v pitné vodě ihned spotřebovat.
Nepřipravujte medikovanou vodu ani její zásobní roztok o koncentraci větší než 1 g   florfenikolu na 1 litr pitné vody (tj. 10 ml přípravku na 1 litr vody), aby nedocházelo k vysrážení léčivé látky.
Při vniknutí přípravku do oka je třeba oko neprodleně vypláchnout proudem vody. Při kontaktu kůže s přípravkem je třeba umýt postižené místo vodou a mýdlem. Při podráždění oční sliznice nebo kůže a rovněž při náhodné aplikaci je třeba vyhledat lékaře.

Použití v průběhu březosti a laktace nebo snášky
Dosud nebyly provedeny žádné studie, které by prokázaly bezpečné užívání florfenikolu v období březosti a laktace, a proto by se tento lék neměl v průběhu těchto dvou období používat.

13. ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO ZNEŠKODŇOVÁNÍ NEPOUŽITÝCH PŘÍPRAVKŮ NEBO ODPADU, POKUD JE JICH TŘEBA

Léčivé přípravky se nesmí likvidovat prostřednictvím odpadní vody či domovního odpadu. O možnostech likvidace nepotřebných léčivých přípravků se poraďte s vaším veterinárním lékařem. Tato opatření napomáhají chránit životní prostředí.
Všechen nepoužitý veterinární léčivý přípravek nebo odpad, který pochází z tohoto přípravku, musí být likvidován podle místních právních předpisů.

14. DATUM POSLEDNÍ REVIZE PŘÍBALOVÉ INFORMACE

leden 2008

15. DALŠÍ INFORMACE

Pouze pro zvířata.

Veterinární léčivý přípravek je vydáván pouze na lékařský předpis.

Balení: lahvička po 100 ml, plastová láhev po 1 litru roztoku, odměrka.

Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.

Pokud chcete získat informace o tomto veterinárním léčivém přípravku, kontaktujte prosím příslušného místního zástupce držitele rozhodnutí o registraci.

KRKA, zastoupení pro ČR
Sokolovská 79
Praha 8
Tel: 221 115 150
info@krka.cz

Související produkty

Popisy léčiv a přípravků, jsou poskytovány pouze pro informační účely a nepředstavují prodejní katalog.

Veterinární léčivý přípravek, který je na lékařský předpis veterinárního lékaře.
Pečlivě si pročtěte příbalový leták.

Hlášení nežádoucích účinků
Pokud chcete nahlásit nežádoucí účinky, vyplňte prosím zde uvedený formulář.