Quiflox 100 mg/ml (Antibakteriální léčba - hospodářská zvířata)

http://www.uskvbl.cz/cs/registrace-a-schvalovani/registrace-vlp/seznam-vlp/aktualne-registrovane-vlp/detail-pipravku-vlp?Id=0910f7c7800bbff5

Injekční roztok 10% - pro jednorázovou nebo vícedenní aplikaci. širokospektrální léčba bakteriálních a mykoplazmatických infekcí s vynikající farmakinetikou.

  • Všeobecné údaje

Základní údaje

Quiflox 100 mg/ml, injekční roztok pro skot a prasata (prasnice)

1.  JMÉNO A ADRESA DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI A DRŽITELE POVOLENÍ K VÝROBĚ ODPOVĚDNÉHO ZA UVOLNĚNÍ ŠARŽE, POKUD SE NESHODUJE

Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce:
KRKA, d.d., Novo mesto, Šmarješka cesta 6, 8501 Novo mesto, Slovinsko

2. NÁZEV VETERINÁRNÍHO LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU

Quiflox 100 mg/ml, injekční roztok pro skot a prasata (prasnice)
Marbofloxacinum      
Přípravek s indikačním omezením

3. OBSAH LÉČIVÝCH A OSTATNÍCH LÁTEK

Jeden ml injekčního roztoku obsahuje:

Léčivá látka:
Marbofloxacinum    100 mg

Pomocné látky:
Edetan disodný      0,10 mg
Monothioglycerol   1 mg
Metakresol     2 mg

Čirý zelenožlutý až hnědožlutý roztok.

4. INDIKACE

Skot:
- Léčba infekčních onemocnění dýchacího traktu vyvolaných citlivými kmeny Pasteurella multocida, Mannheimia haemolytica a Histophilus somni.
- Léčba akutních forem mastitidy vyvolaných kmeny Escherichia coli citlivými na marbofloxacin, během laktace.

Prasnice:
- Léčba syndromu Mastitis Metritis Agalacticae způsobeného bakteriálními kmeny citlivými na marbofloxacin.

5. KONTRAINDIKACE

Nepoužívat u bakteriálních infekcí s rezistencí k jiným fluorochinolonům (zkřížená rezistence).
Nepoužívat v případě přecitlivělosti na marbofloxacin nebo jiný chinolon nebo na některou z pomocných látek.

6. NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY

Intramuskulární podání může způsobit přechodné lokální reakce jako bolestivost nebo otok v místě injekčního podání a zánětlivé reakce, které mohou přetrvávat nejméně 12 dnů po injekčním podání.
O fluorochinolonech je známo, že mohou vést ke vzniku artropatií. Nicméně, tento účinek nebyl nikdy v případě marbofloxacinu u skotu pozorován.
Injekční podání do oblasti krku je upřednostňováno jak u skotu, tak u prasat.
Žádný jiný nežádoucí účinek nebyl u skotu a prasnic pozorován.

Jestliže zaznamenáte jakékoliv závažné nežádoucí účinky či jiné reakce, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, oznamte to prosím vašemu veterinárnímu lékaři.

7. CÍLOVÝ DRUH ZVÍŘAT

Skot a prasnice.

8.  DÁVKOVÁNÍ PRO KAŽDÝ DRUH, CESTA(Y) A ZPŮSOB PODÁNÍ

Skot:
Respirační infekce:
- Intramuskulární podání:
Doporučená dávka je 8 mg/kg ž.hm., což odpovídá dávce 2 ml/25 kg ž.hm., jednorázově.
Jestliže je objem dávky větší než 20 ml, měla by být podávaná dávka rozdělena do dvou nebo více míst podání.
Akutní mastitida:
- Intramuskulární nebo subkutánní podání:
Doporučená dávka je 2 mg/kg, což odpovídá 1 ml/50 kg ž.hm., jednorázově, po dobu 3 dnů. První dávka může být podána také intravenózně.

Prasnice:
- Intramuskulární podání:
Doporučená dávka je 2 mg/kg, což odpovídá 1 ml/50 kg ž.hm., jednorázově, po dobu 3 dnů.

Zátka může být bezpečně propíchnuta až 25krát. Uživatel by měl vybrat nejvhodnější velikost injekční lahvičky podle léčeného cílového druhu.

9. POKYNY PRO SPRÁVNÉ PODÁNÍ

Žádné.

10. OCHRANNÁ LHŮTA

Skot:
Intramuskulární podání (jednorázová dávka 8 mg/kg):
Maso: 3 dny
Mléko: 72 hodin
Intramuskulární nebo subkutánní podání (jednorázová denní dávka 2 mg/kg, po dobu 3 dnů):
Maso: 6 dnů
Mléko: 36 hodin

Prasnice:
Intramuskulární podání:
Maso: 4 dny

11.  ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO UCHOVÁVÁNÍ

Uchovávat mimo dosah dětí.

Uchovávejte v původním obalu, aby byl chráněn před světlem.
Chraňte před mrazem.
Nepoužívejte po uplynutí doby použitelnosti uvedené na obalu.

Doba použitelnosti po prvním otevření vnitřního obalu: 28 dnů

12. ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ

Zvláštní opatření pro použití u zvířat
Při použití přípravku je nutno vzít v úvahu oficiální i místní pravidla antibiotické politiky.
Doporučuje se ponechat fluorochinolony na léčbu klinických stavů, které měly slabou odezvu,
nebo se očekává slabá odezva na ostatní skupiny antibiotik.
Použití fluorochinolonů by mělo být, pokud je to možné, založeno na výsledku testu citlivosti.
Použití přípravku, které je odlišné od pokynů uvedených v tomto souhrnu údajů o přípravku (SPC), může zvýšit prevalenci bakterií rezistentních na fluorochinolony a snížit účinnost terapie ostatními chinolony z důvodu možné zkřížené rezistence.
Údaje o účinnosti prokázaly, že přípravek není dostatečně účinný při léčbě akutních forem mastitidy způsobené grampozitivními bakteriemi.

Upozornění pro uživatele
Po použití přípravku si umyjte ruce.
Lidé se známou přecitlivělostí na (fluro)chinolony by se měli vyhnout kontaktu s veterinárním léčivým přípravkem.
V případě zasažení pokožky či oka přípravkem opláchněte zasaženou část proudem čisté vody.
Předcházejte náhodnému samopodání injekce.
V případě náhodného samopodání injekce, vyhledejte ihned lékařskou pomoc a ukažte příbalovou informaci nebo etiketu praktickému lékaři.
Náhodné samopodání může způsobit lehké podráždění.

Použití v průběhu březosti, laktace nebo snášky
Laboratorní studie u zvířat (krysy, králíci) nepodaly důkaz o teratogenním, embryotoxickém účinku a maternální fetotoxicitě, které by byly spojené s použitím marbofloxacinu.
Bezpečnost přípravku byla prokázána při dávce 2 mg/kg u březích krav. Jeho bezpečnost byla také prokázána u selat a sajících telat, v případě, kdy je přípravek používán u prasnic a krav.
Nebyla prokázána bezpečnost přípravku při dávce 8 mg/kg u březích krav nebo sajících telat, v případě, kdy je přípravek používán u krav. Použít proto pouze po zvážení terapeutického prospěchu a rizika příslušným veterinárním lékařem.

Předávkování (symptomy, první pomoc, antidota), pokud je to nutné
Při trojnásobném předávkování doporučenou dávkou nebyly zaznamenány symptomy z předávkování.
Příznaky předávkování marbofloxacinu jsou akutní poruchy nervového systému, které by měly být léčeny symptomaticky.

Inkompatibility
Nemísit s jiným veterinárním léčivým přípravkem

13. ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO ZNEŠKODŇOVÁNÍ NEPOUŽITÝCH PŘÍPRAVKŮ NEBO ODPADU, POKUD JE JICH TŘEBA

Všechen nepoužitý veterinární léčivý přípravek nebo odpad, který pochází z tohoto přípravku, musí být likvidován podle místních právních předpisů.

14. DATUM POSLEDNÍ REVIZE PŘÍBALOVÉ INFORMACE

Srpen 2011

15. DALŠÍ INFORMACE

Velikost balení: skleněné lahve po 50 ml, 100 ml a 250 ml injekčního roztoku, krabička.

Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.

Pokud chcete získat informace o tomto veterinárním léčivém přípravku, kontaktujte prosím příslušného místního zástupce držitele rozhodnutí o registraci.

Česká republika
KRKA ČR, s.r.o.
Sokolovská 79
186 00, Praha 8
Tel: 221 115 150
info@krka.cz

Popisy léčiv a přípravků, jsou poskytovány pouze pro informační účely a nepředstavují prodejní katalog.

Veterinární léčivý přípravek, který je na lékařský předpis veterinárního lékaře.
Pečlivě si pročtěte příbalový leták.

Hlášení nežádoucích účinků
Pokud chcete nahlásit nežádoucí účinky, vyplňte prosím zde uvedený formulář.