Rycarfa Flavour 20 mg tablety pro psy (Léčba bolesti)

http://www.uskvbl.cz/cs/registrace-a-schvalovani/registrace-vlp/seznam-vlp/aktualne-registrovane-vlp/detail-pipravku-vlp?Id=0910f7c780112ded

ochucené tablety

Nesteroidní protizánětlivý přípravek pro zmírnění zánětlivých stavů a bolesti.

 

  • Všeobecné údaje

Základní údaje

Rycarfa Flavour 20 mg tablety pro psy

 

1. JMÉNO A ADRESA DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI A DRŽITELE POVOLENÍ K VÝROBĚ ODPOVĚDNÉHO ZA UVOLNĚNÍ ŠARŽE, POKUD SE NESHODUJE

Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce:
KRKA, d.d., Novo mesto, Šmarješka cesta 6, 8501 Novo mesto, Slovinsko

2. NÁZEV VETERINÁRNÍHO LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU

Rycarfa Flavour 20 mg tablety pro psy
Carprofenum

3. OBSAH LÉČIVÝCH A OSTATNÍCH LÁTEK

Jedna tableta obsahuje:

Léčivá látka:

Carprofenum     20 mg

Pomocné látky:

Červený oxid železitý (E172)    0,61 mg
Černý oxid železitý (E172)   0,38 mg

Kulaté, tmavě hnědé, mramorované tablety s viditelnými tmavšími skvrnami, s půlící rýhou na jedné straně a zkosenými hranami.
Tabletu lze dělit na dvě stejné poloviny.

4. INDIKACE

Zmírnění zánětu a bolesti při muskuloskeletárních poruchách a degenerativním onemocnění kloubů. Pokračování v léčbě po parenterální analgezii při zvládání pooperační bolesti.

5. KONTRAINDIKACE

Nepoužívat u koček.
Nepoužívat u fen v období březosti nebo laktace.
Nepoužívat u psů mladších než 4 měsíce.
Nepoužívat v případě přecitlivělosti na léčivou látku nebo na některou z pomocných látek.
Nepoužívat u psů trpících onemocněním srdce, jater nebo ledvin, kde je možnost gastrointestinální ulcerace nebo krvácení, nebo kde je zjevná krevní dyskrazie.

6.  NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY

Byly hlášeny obvyklé nežádoucí účinky související s podáváním NSAID, jako je zvracení, měkká stolice/průjem, okultní krvácení ve stolici, ztráta chuti a letargie. Tyto nežádoucí účinky se obecně vyskytují během prvního týdne léčby a ve většině případů jsou přechodné a vymizí po ukončení léčby, avšak ve velmi vzácných případech mohou být závažné nebo fatální.

Pokud se vyskytnou nežádoucí účinky, je třeba podávání přípravku přerušit a vyhledat veterinárního lékaře.

Podobně jako je tomu v případě jiných NSAID, existuje určité riziko vzácných ledvinových nebo idiosynkratických jaterních nežádoucích účinků.

Jestliže zaznamenáte jakékoliv závažné nežádoucí účinky či jiné reakce, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, oznamte to, prosím, svému veterinárnímu lékaři.

7.  CÍLOVÝ DRUH ZVÍŘAT

Psi.

8.  DÁVKOVÁNÍ PRO KAŽDÝ DRUH, CESTA(Y) A ZPŮSOB PODÁNÍ

Perorálnímu podání.

Doporučuje se počáteční dávka 2 až 4 mg karprofenu na kg živé hmotnosti denně podávaná najednou nebo rozdělená do dvou stejných dávek. V závislosti na klinické odpovědi lze dávku snížit po 7 dnech na 2 mg karprofenu/kg živé hmotnosti/den podávané v jedné dávce.

Trvání léčby je závislé na pozorovatelné odpovědi, avšak zdravotní stav psa by měl být po 14 dnech léčby znovu vyhodnocen veterinárním lékařem.

9. POKYNY PRO SPRÁVNÉ PODÁNÍ

K prodloužení analgetického účinku po operaci může po parenterální terapii injekčním roztokem následovat podávání tablet v dávce 4 mg/kg/den po dobu až 5 dnů.

10. OCHRANNÁ LHŮTA

Není určeno pro potravinová zvířata.

11.  ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO UCHOVÁVÁNÍ

  1.  
  2. Uchovávat mimo dosah dětí.
  3.  

Uchovávejte při teplotě do 25°C.
Uchovávejte v původním obalu, aby byl přípravek chráněn před světlem a vlhkostí.

Rozpůlenou tabletu vraťte do otevřeného blistru a použijte ji během 24 hod.

Nepoužívejte po uplynutí doby použitelnosti uvedené na krabičce a blistru po EXP:

12. ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ

Zvláštní opatření pro použití u zvířat
Použití u starých psů může znamenat další riziko. Jestliže se nelze takovému použití vyhnout, měli by být psi pod dohledem ošetřujícího lékaře.

Nepoužívejte u dehydrovaných, hypovolemických nebo hypotenzních zvířat, protože je u nich potenciální riziko zvýšené renální toxicity.

NSAIDs mohou způsobit inhibici fagocytózy, a proto by při léčbě zánětlivých stavů spojených s bakteriální infekcí měla být zvážena vhodná souběžná antimikrobiální léčba.

Zvláštní opatření určené osobám, které podávají veterinární léčivý přípravek zvířatům
V případě náhodného požití tablet vyhledejte lékařskou pomoc a ukažte lékaři příbalovou informaci. Po manipulaci s přípravkem si umyjte ruce.

Použití v průběhu březosti, laktace nebo snášky
Studie na laboratorních zvířatech (potkan, králík) prokázaly fetotoxické účinky karprofenu v dávkách blízkých terapeutické dávce.
Bezpečnost veterinárního léčivého přípravku nebyla během březosti a laktace stanovena. Nepoužívejte u fen v období březosti a laktace.

Interakce
Současně nebo během 24 h po podání tohoto přípravku nepodávejte jiné NSAID a glukokortikoidy. Karprofen se značně váže na proteiny krevní plazmy a může konkurovat jiným lékům se silnou vazbou, což může vést k toxickým účinkům.
Je třeba se vyhnout současnému podávání potenciálně nefrotoxických (jedovatých pro ledviny) léků.

Předávkování
Nepřekračujte uvedenou dávku.

Neexistuje žádné specifické antidotum při předávkování karprofenem; postupuje se podle obecných zásad podpůrné terapie při předávkování NSAIDs.

13. ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO ZNEŠKODŇOVÁNÍ NEPOUŽITÝCH PŘÍPRAVKŮ NEBO ODPADU, POKUD JE JICH TŘEBA

Všechen nepoužitý veterinární léčivý přípravek nebo odpad, který pochází z tohoto přípravku, musí být likvidován podle místních právních předpisů.

O možnostech likvidace nepotřebných léčivých přípravků se poraďte se svým veterinárním lékařem. Tato opatření pomáhají chránit životní prostředí.

14. DATUM POSLEDNÍ REVIZE PŘÍBALOVÉ INFORMACE

Únor 2011

15. DALŠÍ INFORMACE

Pouze pro zvířata.

Veterinární léčivý přípravek je vydáván pouze na předpis.

20 mg tablety se dodávají v krabičkách po 20, 50, 100 a 500 tabletách, v blistrech po 10 tabletách.

Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.

Pokud chcete získat informace o tomto veterinárním přípravku, kontaktujte, prosím, příslušného místního zástupce držitele rozhodnutí o registraci.

KRKA ČR, s.r.o.
Sokolovská 79
186 00, Praha 8
Tel: 221 115 150
info@krka.cz

Související produkty

Popisy léčiv a přípravků, jsou poskytovány pouze pro informační účely a nepředstavují prodejní katalog.

Veterinární léčivý přípravek, který je na lékařský předpis veterinárního lékaře.
Pečlivě si pročtěte příbalový leták.

Hlášení nežádoucích účinků
Pokud chcete nahlásit nežádoucí účinky, vyplňte prosím zde uvedený formulář.