Septabene 1,5 mg/ml + 5,0 mg/ml orální sprej, roztok (Bolest v krku)

https://www.sukl.cz/modules/medication/detail.php?code=0206237&tab=texts

Přípravek Septabene je protizánětlivý, analgetický a antiseptický léčivý přípravek pro místní orální použití. Orální sprej dezinfikuje ústa a krk a zmírňuje příznaky zánětu v krku, jako je bolest, zarudnutí, otok, pocit tepla a porucha funkce.

 Přípravek Septabene se používá k protizánětlivé, analgetické a antiseptické léčbě:

 • podráždění v krku, podráždění úst a dásní,
 • při gingivitidě (zánětu dásní), faryngitidě (zánětu hltanu) a laryngitidě (zánětu hrtanu) a
 • před a po trhání zubů.

 Pokud se do 3 dnů nebudete cítit lépe nebo pokud se Vám přitíží, musíte se poradit s lékařem.

Přípravek Septabene, orální sprej je určen pro dospělé a dětí ve věku od 6 let.

 • Všeobecné údaje

Základní údaje

Příbalová informace: informace pro pacienta

 

Septabene 1,5 mg/ml + 5,0 mg/ml orální sprej, roztok

benzydamini hydrochloridum/cetylpyridinii chloridum

 

Přečtěte si pozorně tuto příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek používat, protože obsahuje pro Vás důležité údaje.

Vždy používejte tento přípravek přesně v souladu s příbalovou informací nebo podle pokynů svého lékaře nebo lékárníka.

 • Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.
 • Požádejte svého lékárníka, pokud potřebujete další informace nebo radu.
 • Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci. Viz bod 4.
 • Pokud se do 3 dnů nebudete cítit lépe nebo pokud se Vám přitíží, musíte se poradit s lékařem.

 

Co naleznete v této příbalové informaci

 1. Co je přípravek Septabene a k čemu se používá
 2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Septabene používat
 3. Jak se přípravek Septabene používá
 4. Možné nežádoucí účinky
 5. Jak přípravek Septabene uchovávat
 6. Obsah balení a další informace

 

 

 1. Co je přípravek Septabene a k čemu se používá

 

Přípravek Septabene je protizánětlivý, analgetický a antiseptický léčivý přípravek pro místní orální použití. Orální sprej dezinfikuje ústa a krk a zmírňuje příznaky zánětu v krku, jako je bolest, zarudnutí, otok, pocit tepla a porucha funkce.

 

Přípravek Septabene se používá k protizánětlivé, analgetické a antiseptické léčbě:

 • podráždění v krku, podráždění úst a dásní,
 • při gingivitidě (zánětu dásní), faryngitidě (zánětu hltanu) a laryngitidě (zánětu hrtanu) a
 • před a po trhání zubů.

 

Pokud se do 3 dnů nebudete cítit lépe nebo pokud se Vám přitíží, musíte se poradit s lékařem.

 

 

 1. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Septabene používat

 

Nepoužívejte přípravek Septabene:

-        jestliže jste alergický(á) na benzydamin-hydrochlorid, cetylpyridinium-chlorid nebo na kteroukoli další složku tohoto přípravku (uvedenou v bodě 6).

-        tento přípravek nemá být používán u dětí ve věku do 6 let, protože tato léková forma není vhodná pro tuto věkovou skupinu.

 

Upozornění a opatření

 • Před použitím přípravku Septabene se poraďte se svým lékařem nebo lékárníkem.

Přípravek Septabene nepoužívejte déle než 7 dní. Pokud se příznaky zhorší nebo se během 3 dnů nezlepší, nebo pokud se objeví jiné příznaky, jako je horečka, vyhledejte lékaře.

 

Použití lokálních přípravků, a to zejména po dlouhou dobu, může vést k senzibilizaci (vznik přecitlivělosti). V takovém případě je třeba léčbu přerušit.

 

Přípravek Septabene nesmí být používán v kombinaci s aniontovými látkami, které jsou například obsažené v zubních pastách, a proto se nedoporučuje, aby byl přípravek používán bezprostředně před nebo po čištění zubů.

 

Je třeba zabránit přímému kontaktu přípravku Septabene s očima.

Přípravek nesmí být vdechován.

 

 • Děti a dospívající

Přípravek Septabene nesmí být používán u dětí ve věku do 6 let, protože orální sprej není vhodný pro použití v této věkové skupině.

 

Další léčivé přípravky a přípravek Septabene

Informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte, které jste v nedávné době užíval(a) nebo které možná budete užívat.

Při používání přípravku Septabene neužívejte současně jiná antiseptika.

 

 • Těhotenství a kojení
 • Pokud jste těhotná nebo kojíte, domníváte se, že můžete být těhotná, nebo plánujete otěhotnět, poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete tento přípravek používat.
 • Přípravek Septabene se během těhotenství nedoporučuje.

Kojení byste měla prodiskutovat se svým lékařem, který rozhodne, zda byste měla přestat kojit nebo ukončit léčbu přípravkem Septabene.

 

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů

Přípravek Septabene nemá žádný vliv na schopnost řídit nebo obsluhovat stroje.

 

 • Přípravek Septabene obsahuje ethanol
 • Tento léčivý přípravek obsahuje malé množství ethanolu (alkoholu), méně než 100 mg v jedné dávce.

 

 

 1. Jak se přípravek Septabene používá

 

Vždy používejte tento přípravek přesně v souladu s příbalovou informací nebo podle pokynů svého lékaře nebo lékárníka. Pokud si nejste jistý(á), poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem.

 

Dospělí

Pro jednu dávku stiskněte jednou až dvakrát hlavici spreje. To můžete opakovat každé 2 hodiny, 3-5krát denně.

 

Použití u dětí

Děti starší než 12 let

Pro jednu dávku stiskněte jednou až dvakrát hlavici spreje. To můžete opakovat každé 2 hodiny, 3-5krát denně.

 

Děti od 6 do 12 let

Pro jednu dávku stiskněte jednou hlavici spreje. To můžete opakovat každé 2 hodiny, 3-5krát denně.

 

Přípravek Septabene nesmí být používán u dětí mladších než 6 let.

 

Nepřekračujte uvedenou dávku.

Pro optimální účinek se nedoporučuje používat přípravek bezprostředně před nebo po čištění zubů.

 

Způsob podání

Před prvním použitím přípravku Septabene, orálního spreje, zmáčkněte několikrát hlavici spreje, aby se dosáhlo rovnoměrné dávky. Pokud sprej nebyl dlouhou dobu používán (například alespoň po dobu jednoho týdne), zmáčkněte jednou hlavici spreje, aby se dosáhlo rovnoměrné dávky.

 

 

 

 

Před použitím odstraňte plastové víčko.

 

 

 

 

 

 

 

Otevřete zeširoka ústa, nasměrujte vstřikovací trysku spreje směrem do krku a 1-2krát zmáčkněte jeho hlavici. Během vstřikování zadržte dech.

 

 

 

 

Pokud je hlavice spreje zmáčknuta jednou, uvolní se 0,1 ml orálního spreje, roztoku, který obsahuje benzydamini hydrochloridum 0,15 mg a cetylpyridinii chloridum 0,5 mg.

 

Délka léčby

Nepoužívejte tento léčivý přípravek déle než 7 dnů. Pokud se příznaky zhorší nebo se během 3 dnů nezlepší, nebo pokud se objeví jiné příznaky, jako je horečka, vyhledejte lékaře. Poraďte se se svým lékařem, jestliže se Vaše nemoc opakuje, nebo pokud si všimnete jakýchkoli posledních změn v charakteru Vaší nemoci.

 

Jestliže jste použil(a) více přípravku Septabene, než jste měl(a)

V případě náhodného požití nadměrné dávky tohoto léčivého přípravku ihned informujte svého lékaře nebo jděte do nejbližší nemocnice.

 

Jestliže jste zapomněl(a) použít přípravek Septabene

Nezdvojnásobujte následující dávku, abyste nahradil(a) vynechanou dávku.

 

 • Máte-li jakékoli další otázky týkající se používání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.

 

 

 1. Možné nežádoucí účinky

 

Podobně jako všechny léky může mít i tento přípravek nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout u každého.

 

Vzácné (mohou postihnout až 1 z 1 000 pacientů):

 • reakce z přecitlivělosti,
 • kopřivka (urtikarie), zvýšená citlivost kůže na sluneční záření (fotosenzitivita),
 • náhlé, nekontrolované zúžení dýchacích cest v plicích (bronchospasmus).

 

Velmi vzácné (mohou postihnout až 1 z 10 000 pacientů):

 • místní podráždění v dutině ústní, mírný pocit pálení v dutině ústní.

 

Není známo (četnost z dostupných údajů nelze určit):

 • pálení sliznice dutiny ústní, ztráta citlivosti (znecitlivění) sliznice dutiny ústní.

 

Obvykle jsou tyto nežádoucí účinky přechodné. Nicméně když se objeví, doporučuje se, abyste se poradil(a) se svým lékařem nebo lékárníkem.

Postupujte podle pokynů v příbalové informaci pro pacienta, snížíte tím riziko nežádoucích účinků.

 

Hlášení nežádoucích účinků

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci. Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo na adresu:

Státní ústav pro kontrolu léčiv

Šrobárova 48

100 41 Praha 10

Webové stránky: http://www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek

 

Nahlášením nežádoucích účinků můžete přispět k získání více informací o bezpečnosti tohoto přípravku.

 

 

 1. Jak přípravek Septabene uchovávat

 

Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí.

 

Nepoužívejte tento přípravek po uplynutí doby použitelnosti uvedené na obalu za „EXP“. Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.

 

Uchovávejte při teplotě do 25 °C.

 

Po prvním otevření vnitřního obalu má být přípravek spotřebován do 6 měsíců, pokud je skladován při teplotě do 25 °C.

 

Nevyhazujte žádné léčivé přípravky do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého lékárníka, jak naložit s přípravky, které již nepoužíváte. Tato opatření pomáhají chránit životní prostředí.

 

 

 1. Obsah balení a další informace

 

Co přípravek Septabene obsahuje

 • Léčivými látkami jsou benzydamini hydrochloridum a cetylpyridinii chloridum.

Jeden ml orálního spreje, roztoku obsahuje benzydamini hydrochloridum 1,5 mg a cetylpyridinii chloridum 5 mg.

Jedno vstříknutí obsahuje 0,1 ml orálního spreje, roztoku, který obsahuje benzydamini hydrochloridum 0,15 mg a cetylpyridinii chloridum 0,5 mg.

 • Dalšími složkami jsou ethanol (96procentní), glycerol (E422), glyceromakrogol-hydroxystearát, dihydrát sodné soli sacharinu (E954), silice máty peprné, čištěná voda.

 

Jak přípravek Septabene vypadá a co obsahuje toto balení

Orální sprej, roztok (orální sprej) je čirá, bezbarvá až nažloutlá tekutina.

 

Přípravek Septabene je dostupný v krabičkách s 30 ml orálního spreje, roztoku, v plastovém obalu na sprej s mechanickým rozprašovačem a víčkem. 30 ml orálního spreje, roztoku je dostačující pro 250 vstřiků.

 

Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce

KRKA, d.d., Novo mesto, Šmarješka cesta 6, 8501 Novo mesto, Slovinsko

 

 

Tento léčivý přípravek je v členských státech EHP registrován pod těmito názvy:

Název členského státu

Název léčivého přípravku

Bulharsko, Česká republika. Irsko, Litva, Lotyšsko, Portugalsko, Slovinsko

Septabene

Estonsko, Rumunsko

Septolete omni

Chorvatsko

Septolete duo

Itálie

Septafar/Septaoro

Maďarsko, Slovenská republika

Septolete extra

Polsko

Septolete ultra

 

 

Tato příbalová informace byla naposledy revidována

29.7.2015

Popisy léčiv a přípravků, jsou poskytovány pouze pro informační účely a nepředstavují prodejní katalog.

Před použitím si pečlivě pročtěte příbalový leták!
Všechny rizika nebo nežádoucí účinky konzultujte se svým lékařem či lékarníkem.

Hlášení nežádoucích účinků
Pokud chcete nahlásit nežádoucí účinky, vyplňte prosím zde uvedený formulář.