Práva subjektů údajů

Společnost Krka ustanovila pověřence pro ochranu osobních údajů (DPO), který odpovídá za ochranu osobních údajů. Kromě dalších úkolů vyplývajících z nařízení GDPR je hlavním úkolem DPO zavedení a provádění konkrétních postupů a kontrola všech příslušných postupů zavedených společností Krka s cílem zajistit řádné uplatňování práv subjektů údajů.

Kontaktní údaje
KRKA ČR, s.r.o.
Sokolovská 192/79
180 00 Praha 8 Karlín
Česká republika
Frantisek Kocourek

E-mail dataprotection.officer.cz@krka.biz

Práva subjektů údajů

Žádost o (přístup, opravu, vymazání a odvolání osobního souhlasu, omezení zpracování a námitky ke zpracování osobních údajů) můžete podat osobně nebo prostřednictvím ověřené žádosti prokazující Vaše oprávnění k uplatnění svého práva. Ochrana osobních údajů před neoprávněným nahlížením do nich a zajištění správnosti osobních údajů patří mezi hlavní cíle nařízení GDPR, a proto musejí subjekty údajů přijmout podmínky určení totožnosti stanovené společností Krka. V opačném případě by mohl o kopii údajů kterékoli osoby zažádat kdokoli, což by mohlo vést k neoprávněnému sdělení osobních údajů nebo použití nesprávných osobních údajů.

V případech, kdy subjekty údajů udělí na naši žádost svůj souhlas se zpracováním osobních údajů elektronickými prostředky, pak bude možné takový souhlas odvolat a totožnost subjektu údajů ověřit pomocí e-mailového potvrzení.

Jednotlivými žádostmi podávanými subjekty údajů se budeme náležitě zabývat a podnikneme příslušné kroky nebo subjektům údajů oznámíme, že jejich žádosti nelze vyhovět s uvedením příslušného důvodu.

Máte právo podat stížnost dozorovému úřadu.