Záznamy o zpracování osobních údajů

INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

 1. Společnost KRKA ČR, s.r.o., IČ: 654 08 977, se sídlem Sokolovská 192/79, Karlín, 186 00 Praha 8, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, sp. zn. C 44226 (dále jen „Správce“) Vás tímto informuje o tom, že bude zpracovávat Vaše Osobní údaje (jak jsou tyto definovány níže). Kontaktní údaje Správce: dataprotection.officer.cz@krka.biz
 2. Správce ustanovil pověřence pro ochranu osobních údajů, který odpovídá za ochranu osobních údajů, kterým je Frantisek Kocourek, kontakt: dataprotection.officer.cz@krka.biz.
 3. Vaše osobní údaje budou zpracovávány v rozsahu: titul, jméno, příjmení, místo, datum a čas konání Vašeho sponzorovaného setkání se Správcem, peněžní částka vynaložená na sponzorování Vašeho setkání se Správcem a Vaší účasti na něm a jste-li odborníkem ve smyslu zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy a o změně a doplnění zákona č. 468/1991 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání, ve znění pozdějších předpisů, také Vaše odbornost a Vaše pracoviště (dále jen „Osobní údaje“).
 4. Osobní údaje budou zpracovávány za účelem sponzorování Vašeho setkání se Správcem. Zákonným důvodem pro zpracování Osobních údajů je oprávněný zájem Správce na jeho podnikání, kdy Správce za účelem sponzorování vašeho setkání potřebuje Vaše Osobní údaje pro interní kontrolu finančního hospodaření Správce, splnění právních povinností vyplývajících zejména z daňových právních předpisů a pro prokázání dodržování zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy.
 5. Osobní údaje může Správce předávat externím poskytovatelům služeb (např. poskytovateli účetních služeb, správci počítačové sítě, poskytovateli IT služeb apod.), České asociaci farmaceutických firem, případně členům koncernu.
 6. Osobní údaje budou Správcem uchovávány po dobu trvání zákonných archivačních lhůt (např. ve vztahu k daňovým dokladům, pro případné prokázání sponzorování setkání v souladu s právní úpravou), případně po dobu nutnou pro provedení interní kontroly finančního hospodaření Správce.
 7. Máte právo požadovat od Správce přístup ke svým Osobním údajům, jejich opravu nebo výmaz, popřípadě omezení zpracování, a právo vznést námitku proti zpracování, jakož i právo na přenositelnost Osobních údajů a právo podat stížnost k Úřadu pro ochranu osobních údajů.
 8. Poskytnutí Osobních údajů není povinné, v případě jejich neposkytnutí však nebude moct být sponzorováno Vaše setkání se Správcem.

Společnost Krka si udělala přehled o všech evidencích obsahujících osobní údaje subjektů údajů.

Popis jednotlivých evidencí osobních údajů (tj. záznamů o zpracování) zahrnuje následující informace:

  • právní základ zpracování osobních údajů;
  • kategorii subjektů údajů, jichž se osobní údaje týkají;
  • kategorie osobních údajů v evidenci;
  • účel zpracování;
  • dobu uchování osobních údajů;
  • příjemce nebo kategorie příjemců osobních údajů obsažených v evidenci;
  • zda se osobní údaje předávají do třetí země nebo mezinárodní organizaci, kam, komu a na základě jakých právních důvodů předání;
   - obecný popis ochrany osobních údajů:
   - evidence ve fyzických podobách a prostory, v nichž se osobní údaje vedené v evidenci nacházejí;
   - přenosy osobních údajů mezi evidencemi (rozhraní);
   - vlastníky evidencí a osoby s uživatelskými právy v pracovních pozicích, které mají přístup k daným osobním údajům;
   - smluvní zpracovatele osobních údajů;
   - záznamy o přenosech údajů;
   - popis technických a organizačních opatření.