Etický kodex společnosti Krka

Etický kodex je hlavním dokumentem, kterým se dodržování předpisů ve společnosti Krka, d. d., Novo mesto řídí.

Etický kodex stanovuje zásady a pravidla etického jednání, dobré obchodní praxe a standardů chování, které jsou závazné pro všechny zaměstnance koncernu Krka. Tento kodex slouží jako návod a rámec očekávaného, odpovědného a etického jednání při výkonu práce, přičemž naše chování a obchodní aktivity musejí být vždy v souladu s platnými předpisy, veřejnými doporučeními, standardy, politikami a vnitrofiremními pravidly a odpovídat dobré obchodní praxi.

Očekáváme, že naši dodavatelé a další obchodní partneři společnosti Krka a jejích dceřiných firem se seznámí s uvedeným kodexem a budou ho v rámci své obchodní spolupráce se společností Krka důsledně dodržovat.