Odpovědnost v podnikání

Krka je společnost s dlouhou tradicí, která staví své úspěšné podnikání na bezúhonnosti a dodržování nejvyšších etických standardů. Společnost Krka je jedním z předních výrobců generických léčiv  na světě. Jsme si vědomi svých povinností a příležitostí při vytváření odpovědného podnikatelského prostředí. Při svém podnikání postupujeme s obezřetností, chápeme a bereme v úvahu dlouhodobé vlivy svých obchodních činností na celou společnost a životní prostředí.

Dodržování předpisů ze strany společnosti

Naše bezúhonnost je založena na etice, dodržování předpisů a efektivním řízení rizik.

Naše základní etické zásady jsou respekt, spolupráce, dokonalost a integrita řízení.

Dodržování předpisů ze strany společnosti znamená, že naše společnost i její pracovníci dodržují všechny příslušné předpisy, mezinárodní standardy, normy a pravidla a že naše společnost poskytuje řádnou součinnost regulatorním orgánům. Dodržování předpisů v rámci společnosti vychází z několika politik a interních pravidel, které podrobně stanovují činnosti a odpovědnosti týkající se realizace procesů s cílem zajištění minimálního narušení obchodně-provozních činností a minimalizace rizik porušení předpisů, standardů, firemních politik a vnitrofiremních pravidel.

Řízení různých rizik v oblasti dodržování předpisů je zakomponováno do všech obchodních procesů společnosti Krka, což umožňuje určení a řízení činitelů, které by mohly narušit dosažení strategických a obchodních cílů společnosti a celého koncernu Krka.

Úcta a spolupráce

Základem našeho působení je zajištění rovnocenných příležitostí pro všechny, respektování právních norem a etický přístup k druhým i k širší společenské obci.

Uvědomujeme si skutečnost, že partnerství důvěra významně ovlivňují obchodní výsledky společnosti Krka, a proto podporujeme spolupráci se všemi zúčastněnými stranami na základě vzájemné úcty a ohledu na odlišné názory, to vše s cílem zvyšování hodnoty celého koncernu Krka.

Vynikající úroveň

Efektivní, kvalitní a bezpečné léky a další výrobky představují náš příspěvek k lepší kvalitě života všech lidí. Vyvíjíme inovativní výrobky a snažíme se zajišťovat jejich širokou dostupnost.

Díky vlastnímu výzkumu a vývoji a též spolupráci se zdravotnickými odborníky a obchodními partnery dokážeme prohlubovat své znalosti v oboru farmacie přispívat k rozvoji kvalitních léčivých přípravků.

Při svém působení klademe důraz na spravedlivé, komplexní a včasné poskytování informací  o svých výrobcích.

Pečlivě chráníme veškeré informace o společnosti Krka, svých obchodních partnerech a třetích osobách, o nichž se dozvíme v rámci svého působení a obchodních aktivit.

S veškerými osobními údaji zaměstnanců i třetích osob  je nutno zacházet s obezřetností, transparentně a v souladu s právními předpisy upravujícími ochranu osobních údajů.

Bezúhonnost vedení společnosti

Vedoucí pracovníci jdou stylem své práce a řízení příkladem ostatním, a proto jsou všichni naši nejvyšší vedoucí pracovníci zastánci základních hodnot společnosti Krka. Jejich dobrý příklad je vzorem pro ostatní zaměstnance firmy, takže svým jednáním přispívají k posílení bezúhonnosti celé společnosti.

Vrchní pověřenec pro dodržování předpisů (Chief Compliance Officer) odpovídá za dodržování předpisů ve společnosti na nejvyšší úrovni.

Naši vrchní vedoucí pracovníci odpovídají za zvyšování povědomí ve společnosti o významu dodržování předpisů na celofiremní úrovni i v rámci svých obchodních jednotek. Musí zajistit, aby byli všichni zaměstnanci informováni o všech předpisech, směrnicích a standardech a aby je dodržovali. V zaměstnání jsou všichni pracovníci pravidelně školeni cvičeni a jsou si plně vědomi důsledků nevhodného chování.

Bezúhonnost celé společnosti

Ve společnosti Krka se držíme zásady nulové tolerance vůči jakékoli formě podvodu, zneužívání a nekalé konkurence. Vrchní pověřenec pro dodržování předpisů dohlíží na důsledné dodržování pravidel a řídí efektivní systém zvyšování povědomí a řešení nevhodného chování.

Naší hlavní zásadou je, že všechna rozhodnutí se dělají v nejlepším zájmu společnosti Krka, a proto bychom se měli vyhýbat situacím, které by mohly být v prvé řadě vnímány tak, že byly provedeny především ve prospěch osobních zájmů a nikoliv zájmů společnosti Krka.

Vztahy mezi farmaceutickým odvětvím a pracovníky ve zdravotnictví jsou založeny na přísných etických standardech, předpisech a pokynech, které zohledňujeme při všech svých obchodních aktivitách.

Dodržujeme předpisy upravující ochranu hospodářské soutěže a žádným způsobem hospodářské soutěži nebráníme, neomezujeme ji ani ji nenarušujeme.

Rizika neshodného chování plynoucí z obchodních vztahů snižujeme pravidelným ověřováním svých zákazníků, dodavatelů a dalších obchodních partnerů. Tímto způsobem můžeme zabránit potenciálnímu poškození dobrého jména společnosti Krka a obchodním ztrátám.

Společenská odpovědnost

Svou společenskou odpovědnost projevujeme podporou různých aktivit v rámci prostředí, v němž působíme. Účastníme se humanitárních činností a též aktivit podporujících pokrok v oblastech vědy, vzdělávání a kultury a napomáhajících ochraně našeho životního prostředí.

Chráníme životní prostředí a dodržujeme předpisy na jeho ochranu. V tomto směru též spolupracujeme s bezprostřední i širší místní obcí.

Povědomí

Pouze důsledným dodržováním předpisů v rámci společnosti můžeme dosáhnout vynikajících výsledků, zvýšit spokojenost uživatelů našich výrobků, a tak posilovat jejich důvěru ve společnost Krka.

Do budoucnosti se díváme s optimismem a důvěrou v poslání, znalosti, zkušenosti a pracovníky společnosti Krka. Chceme, aby byla společnost Krka celosvětově považována za firmu s jasnou vizí, nadprůměrnou kvalitou, hodnotami a odpovědným přístupem k podnikání.

Pokračovat v prohlížení

Multiparty banner 1

ETICKÝ KODEX SPOLEČNOSTI KRKA

Etický kodex je naším hlavním dokumentem o dodržování předpisů ze strany společnosti.

Více

CHIEF COMPLIANCE OFFICER

Chief Compliance Officer koordinuje obchodní procesy a posuzuje rizika spojená s dodržováním předpisů společnosti.

Více

OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Krka respektuje základní práva a zajišťuje ochranu osobních údajů.

Více